title

بررسی خصوصیات دموگرافیک بیماران هپاتیت C در بیمارستان آموزشی درمانی حضرت امام خمینی (س) شهرستان اردبیل 1399-1398

مهدوی, عبدالله and نعمتی, رسول and پناهی, پویان (1400) بررسی خصوصیات دموگرافیک بیماران هپاتیت C در بیمارستان آموزشی درمانی حضرت امام خمینی (س) شهرستان اردبیل 1399-1398. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.


[img]
Preview
Text - final reserch project report
1MB
[img]
Preview
Text - final reserch project report
727kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

1MB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

3MB
[img] Other (spss) - فایل ضمیمه
محدود به Repository staff only

1kB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

زمینه:ویروس هپاتیت C(HCV) و عوارض و مرگ و میر مرتبط با آن به عنوان یک بار سنگین بر روی سیستم‌های بهداشتی در سرتاسر جهان بشمار می‌رود. در حالی که هپاتیت ویروسی هفتمین علت اصلی مرگ و میر در سطح جهان است، پنجمین علت اصلی مرگ در خاورمیانه و آفریقای شمالی است که عمدتاً به دلیلHCV است. به همین خاطرلازم است خصوصیات دموگرافیک و اپیدمیولوژیکHCV در کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی، به طور عمیق مورد بررسی قرار گیرد. هدف: اخیراً حذف هپاتیتC(HCV) به عنوان یک مشکل بهداشت جهانی تا سال 2030، به عنوان یک هدف توسط سازمان بهداشت جهانی (WHO) تعیین شده است. این مطالعه با هدف بررسی دموگرافیکHCV و تعیین ریسک فاکتورهای آن با هدف انجام مداخلات پیشگیری از عفونت واقدامات مناسب درمانی صرفه جویانه در برابرHCV، در افراد پرخطر مبتلا به هپاتیتC در اردبیل انجام شد. مواد و روش کار: پژوهش حاضر مطالعه ای توصیفی – مقطعی است، کلیه بیمارانی(29 بیمار) که به درمانگاه گوارش بیمارستان آموزشی درمانی حضرت امام خمینی(س) طی سالیان 1398- 1399 مراجعه کرده‌ و طی بررسی‌های انجام شده، بیماری‌های التهابی کبدی برای ایشان نهایی تشخیص داده شده است، مورد مطالعه قرار گرفتند. دادههای دموگرافیـک، ویژگی های اپیدمیولوژیک و یافتـه هـای بـالینی بیماران ثبـت شده وارد نرم افزار SPSS نسخه ۲1 شده و با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و آزمون های آماری Chi-square و T ,Test بترتیب برای مقایسه متغیرهای کیفی،کمی آنالیز شد. یافته ها: شیوع بیماری هپاتیت C در افراد مورد بررسی معادل با 3% می‌باشد. میانگین سنی افراد مورد مطالعه 41/6 سال بود. جنسیت 75/87% از افراد را مردان و بقیه را زنان تشکیل می‌دادند. 69% از افراد مورد مطالعه شهری و 31% ساکن روستا بودند. 48/28% از افراد مورد مطالعه دارای شغل آزاد (کاسب ، کشاورز، امور ساختمانی، و ... ) 31/04% از آنان کارمند بوده و 20/68% از افراد مورد مطالعه خانه‌دار بودند. بر اساس این مطالعه سن بالا و جنسیت مذکر از ریسک فاکتورهای مهم، ابتلا به این بیماری می تواند مطرح باشد. بحث: به علت نبود واکسن مناسب و موثر برای پیشگیری و همچنین درمان ناکامل بیماری عفونتHCV ، نیاز به تلاش مجددانه جهت اجرای اقدامات اساسی پیشگیرانه در جامعه و به ویژه مراکز مراقبت سلامت و سایر مراکز مرتبط ضروری است.

Title

Evaluation of demographic characteristics of hepatitis C patients in Imam Khomeini Hospital in Ardabil in 2019-2020

English Abstract

Background: The hepatitis C virus (HCV) and its associated morbidity and mortality are a heavy burden on health systems worldwide. While viral hepatitis is the seventh leading cause of death worldwide, it is the fifth leading cause of death in the Middle East and North Africa, mainly due to HCV. Therefore, the demographic and epidemiological characteristics of HCV in the Middle East and North Africa need to be examined in depth. Aim: The elimination of hepatitis C (HCV) as a global health problem by 2030 has recently been set as a goal by the World Health Organization (WHO). The aim of this study was to investigate the demographics of HCV and determine its risk factors with the aim of performing infection prevention interventions and appropriate therapeutic measures against HCV in high-risk individuals with hepatitis C in Ardabil. Materials & Methods: The present study is a descriptive cross-sectional study, all patients (29 patients) who referred to the gastroenterology clinic of Imam Khomeini Hospital during the years 1398-1399 and during the studies, inflammatory liver diseases for He was finally diagnosed, studied. Demographic data, epidemiological characteristics and clinical findings of registered patients were entered into SPSS software version 21 and quantitatively analyzed using descriptive statistical methods and Chi-square and T, Test, respectively, to compare qualitative variables. Results: The prevalence of hepatitis C in the subjects was equal to 3%, the mean age of the subjects was 41.6 years. 75.87% of people are men and the rest are women. 69% of the subjects were urban and 31% were rural residents. 48.28% of the subjects had freelance jobs (businessman, farmer, construction affairs, etc.) 31.04% of them were employees and 20.68% of the subjects were housewives. According to this study, old age and male gender are important risk factors for this disease. Discussion: Due to the lack of appropriate and effective vaccines for the prevention as well as incomplete treatment of HCV infection, it is necessary to redouble efforts to implement basic preventive measures in the community, especially health care centers and other related centers.

Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :عبدالله مهدوی
استاد مشاور :رسول نعمتی
دانشجو :پویان پناهی
Uncontrolled Keywords:دموگرافیک، شیوع، بیماری التهابی کبدی، هپاتیتC
کلیدواژه ها (انگلیسی):Demographic, Prevalence, Inflammatory liver disease, Hepatitis C,
Subjects:WC Communicable Diseases
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Health Information Management
ID Code:14870
Deposited By: Mr farhad khodaei
Deposited On:16 Aug 1400 13:14
Last Modified:16 Aug 1400 13:14

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...