title

ارائه مدل اعتلاء سلامت در بیماران مزمن با محوریت حمایت اجتماعی

فولادی, نسرین ، صلصالی, مهوش ، علیمحمدی, حسین ، مظاهری, عفت (1388) ارائه مدل اعتلاء سلامت در بیماران مزمن با محوریت حمایت اجتماعی. در: سومین سمینار سراسری ارتقاء سلامت بیماریهای مزمن, 16-17 اردیبهشت 1388, دانشگاه علوم پزشکی کردستان.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
91kB

خلاصه فارسی

افزايش سريع بيماريهاي مزمن نمايانگر چالش هاي عمده بهداشتي در سطح جهان مي باشد ولازم است سلامت بيماران مزمن از طريق فعاليتهاي منسجم ارتقاء داده شود تا بيماران در عين بيماري سلامتي را تجربه نموده و به سطح مطلوبي از سلامت دسترسي يابند.هدف اين مطالعه طراحي الگويي مبتني بر داده هاي بدست آمده از عرصه بود. مواد وروش ها: این پژوهش یک مطالعه کیفی با رو ش گراندد تئوری و روش نمونه گیری مبتنی بر هدف با حداکثر تنوع بود. که بر روی35 بيمار انجام گرفت. محيط پژوهش درمانگاههاي داخلي و بخشهاي مربوط به مراكز آموزشي - درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران بود. ابزار گرد آوری داده ها مصاحبه با بیماران روش عمده جمع آوری اطلاعات بود ولی با روشهای دیگر غنی گردید. نتایج :ترکیب یافته های حاصل از مطالعه ، شامل طبقات اصلی و زیر طبقات مربوط به آنها که بر ایجاد و ثبات تغییرات در شیوه زندگی بیماران موثر بوده و می تواند موجبات اعتلاء سلامت در بیماران را فراهم نمایند به عوامل فردی، عوامل زمینه ای ومنابع اجتماعی ما را به طراحی الگوی عملی از اعتلاء سلامت در بیماران مزمن هدایت کرد. در مدل پیشنهادی عوامل فردی شامل عواملی از جمله معنا و توصیف افراد از سلامتی ،عقاید خودکارآمدی ، مکانیسم های سازگاری افراد و اعتقادات معنوی بیماران است. عوامل زمینه ای در این مدل شامل اعتقادات فرهنگی جامعه ، پذیرش شبکه دوستان و ارتباطات بین فردی بیماران است که بر شیوه زندگی بیماران موثراست. منابع اجتماعی نیز در این مدل طبق یافته های حاصل از مطالعه شامل منابع داخلی و خارجی حمایت اجتماعی می باشد. عوامل فردی ، زمینه ای و منابع اجتماعی مطرح شده در الگو تحت تاثیر وجود یا فقدان حمایت اجتماعی قرار گرفته و در صورت کار کرد مطلوب این عامل می توانند موجبات ایجاد تغییرات با ثبات در شیوه زندگی بیماران را فراهم نموده و در نهایت باعث اعتلاء سلامت در بیماران گردند و در مقابل عدم تامین حمایت اجتماعی مطلوب برای بیماران می تواند ما نع ایجاد و ثبات تغییرات در شیوه زندگی بیماران شده و باعث کاهش سطح سلامت بیماران گردد(شکل شماره 1 ). بر اساس این الگو دستیابی به اعتلاء سلامت در این بیماران نیازمند توجه به متغیر های متعدد در ابعاد فردی و اجتماعی است. در این الگو هم به عوامل ایجاد کننده رفتارهای بهداشتی و شیوه زندگی مطلوب و هم عوامل نگهدارنده این رفتارها توجه شده است که می تواند به عنوان شاخصه مهم و متمایز کننده این الگوباشد.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (سخنرانی )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :نسرین فولادی
کلید واژه ها:مدل اعتلاء سلامت ،بیماری مزمن
کلید واژه ها (انگلیسی): health promotion model , chronic disease
موضوعات :WA بهداشت عمومي > WA 18 آموزش بهداشت
WA بهداشت عمومي > WA 18 آموزش بهداشت
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه اطفال ، پزشکی اجتماعی
دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش میکروبیولوژی
دانشکده پرستاری و مامایی > بخش پرستاری
کد شناسایی :1498
ارائه شده توسط : دکتر نسرین فولادی
ارائه شده در تاریخ :10 مرداد 1389 04:12
آخرین تغییر :31 خرداد 1393 08:01

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...