title

بررسی ميزان شيوع آنمی فقر آهن در دانش آموزان دختر پايه پنجم شهر اردبيل در سال 1382.

براک, منوچهر ، نعمتی, علی ، آروین, جلال (1383) بررسی ميزان شيوع آنمی فقر آهن در دانش آموزان دختر پايه پنجم شهر اردبيل در سال 1382. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

334kB
[img]
پیش نمایش
متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
245kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه : كمبود آهن و كم خوني ناشي از آن يكي از مشكلات عمده بهداشت عمومي در دنياست كه اثرات نا مطلوب آن بر تكامل جسمي و كاهش بازده كاري افراد به اثبات رسيده است.بر اساس گزارش هاي سازمان جهاني بهداشت بيش از 2 ميليارد نفر از مردم جهان دچار كم خوني هستند. شير خواران ، كودكان در سنين پيش از مدرسه و نوجوانان و زنان سنين بارداري بيشتر در معرض خطر قرار دارند. اهداف تحقيق: هدف از اين تحقيق بررسي ميزان شيوع آنمي فقر آهن در دانش آموزان دختر پايه پنجم شهر اردبيل در سال 1382 كه 12 سال تمام داشتند. روش تحقيق : اين مطالعه يك نوع بررسي توصيفي-مقطعي است كه در آن 200 نفر از دانش آموزان پايه پنجم شهر اردبيل كه 12 سال تمام داشتند انتخاب شدند كه يك پرسشنامه شامل سن، قد،وزن، ميانگين معدل پنجم و ميزان تحصيلات پدر و مادر دانش آموزان تكميل گرديد دانش آموزان جهت خونگيري به آزمايشگاه مورد نظر معرفي شدند كه از بين 200 نفر دانش آموز 170 نفر حاضر به خونگيري شدند و در آزمايشگاه آزمايشهاي CBCdiff-Hb – HCT -iron Serum -TIBC و Ferritin انجام شدند و اطلاعات حاصله توسط نرم افزار SPSS و با روش لامبدا تحت آناليز قرار گرفت. نتايج : اين مطالعه نشان داد در دختران پايه پنجم ميزان شيوع آنمي فقر آهن 3% و كمبود آهن 6/10% بود همچنين يك ارتباط معني داري بين آنمي فقر آهن و كمبود آهن با قد، وزن و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در سطح(05/0 = α) وجود داشت اما رابطه معني داري بين آنمي فقر آهن و كمبود آهن با ميزان تحصيلات پدر و مادر ديده نشد. اين مطالعه نشان مي دهد كه آنمي فقر آهن و كمبود آهن در دختران دانش آموز وجود داشته و نسبت به سال هاي قبل كاهش يافته است.نوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :منوچهر براک
استاد مشاور :علی نعمتی
نگارنده :جلال آروین
کلید واژه ها:آنمي – آنمي فقر آهن – كمبود آهن – دانش آموز - دختر
موضوعات :WD بیماریهای تغذیه و متابولیکی
WA بهداشت عمومي
WA بهداشت عمومي
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه اطفال ، پزشکی اجتماعی
دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش تغذیه
کد شناسایی :150
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :13 مهر 1388 07:58
آخرین تغییر :28 مرداد 1392 13:34

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...