title

درک چگونگی فرایند اعتلاء سلامت در بیماران مزمن

فولادی, نسرین ، صلصالی, مهوش ، غفرانی پور, فضل الله ، پورفرضی, فرهاد ، علیمحمدی, حسین (1388) درک چگونگی فرایند اعتلاء سلامت در بیماران مزمن. در: دومین همایش تحقیقات کیفی در علوم سلامت, 28-30 بهمن 1388, کرمان.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
28kB

خلاصه فارسی

بيماريهاي مزمن علت عمده مرگ و مير در سطح دنيا مي باشند دست يابي به بالاترين وضعيت سلامتي در بيماران مزمن بايد هدف عمده اين بيماران و تامين كنندگان مراقبتها باشد تا افراد با وجود ابتلاء به بيماري ، سلامتي را تجربه نمايند. قدم اول برای رسیدن به این هدف درک فرایند اعتلا سلامت در بیمارا می باشد تا مشخص گردد اين بيماران سالم بودن را چگونه تعريف مي كنند؟ آيا خود را افرادي سالم مي دانند؟ چه فعاليتهايي را براي اعتلاء سلامت خود انجام مي دهند؟ چگونه اين رفتارها را ياد گرفته اند وكدام فاكتورها بر انجام اين رفتارها موثر مي باشند؟روش تحقیق گراندد برای انجام این مطالعه مورد استفاده قرار گرفت . یافته ها نشان می دهد که فرایند اعتلا سلامت بیماران مزمن در چهار مرحله تشخیص بیماری ،مرحله احساس عدم تعادل و آسیب پذیری ،مرحله تغییر شیوه زندگی ومرحله پیوستگی به تغییرات اتفاق می افتدکه هر یک از این مراحل تحت تاثیر فاکتورهایمختلف قرار می گیرد. بررسی ارتباط بین مفاهیم بدست آمده از مطالعه نشان داد که فرایند اعتلاء سلامت در بیماران مزمن عبارتست از ایجاد تغییرات شیوه زندگی برای کنترل استرسورها و کاهش احساس آسیب پذیری ایجاد شده بدنبال آگاهی از ابتلاء به بیماری برای کسب تعادل از دست رفته و ایجاد احساس سلامتی در عین ابتلاء به بیماری که تحت تاثیر عوامل حمایت اجتماعی ، آموزش ، اعتقادات ، مکانیسم های ساز گاری و خودکار آمدی قرار می گیردیافته ها و فرایند ارائه شده می تواند در قلمرو پرستاری بهداشت جامعه در برنامه ریزیهای آموزش بیماران مزمن و نیز برنامه های اعتلا سلامت در این بیماران بکار گرفته شود و راهنمایی برای فعالیتهای پرستاران در مراقبت از بیماران مزمن و توانبخشی این بیماران باشد.یافته های این مطالعه همچنین می تواند توسط رشته های دیگر بهداشتی درمانی از جمله کارشناسان آموزش بهداشت ، مراکز مشاوره و نیز کارشناسان مددکاری و توانبخشی بکار گرفته شود.

عنوان انگليسي

perception of health promotion process in patients with chronic illnese


نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :نسرین فولادی
کلید واژه ها:فرایند اعتلاء سلامت ، بیماران مزمن
موضوعات :WA بهداشت عمومي > WA 18 آموزش بهداشت
WA بهداشت عمومي > WA 18 آموزش بهداشت

WT بیماریهای مزمن و بیماریهای سالمندان
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه اطفال ، پزشکی اجتماعی
دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش میکروبیولوژی
کد شناسایی :1514
ارائه شده توسط : دکتر نسرین فولادی
ارائه شده در تاریخ :12 مرداد 1389 03:30
آخرین تغییر :31 خرداد 1393 07:55

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...