title

بررسی میزان شیوع ناقلین استرپتوکوک گروه B در دوره پري ناتال زنان شهرستان اردبيل و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آن

حبیب زاده, شهرام and ارزنلو, محسن and جنتی, الهام and آسمار, مهدی and آذری, مهناز and فردی آذر, زهرا (1389) بررسی میزان شیوع ناقلین استرپتوکوک گروه B در دوره پري ناتال زنان شهرستان اردبيل و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آن. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 10 (1). pp. 14-20. شاپا 1735-2452

[img]
Preview
Text - Published Version
137kB

Official URL: http://journals.arums.ac.ir

Persian Abstract

زمینه و هدف: عفونت های زودرس ناشی از استرپتوکوکهای گروه B در 24 ساعت اول زندگی روی داده و با سپسیس شدید یا پنومونی و مرگ و میر بالا (20 - 5%) همراه هستند. عفونتهای قبل از تولد ناشی از استرپتوکوکهای گروه B به صورت عمودی در حین زایمان و عبور نوزاد از کانال زایمانی از مادران ناقل بي علامت به نوزاد منتقل می شوند. اقدامات پيشگری کننده میتواند با غربالگری زنان باردار انجام شود. به همين دليل این مطالعه براي بررسی شيوع و مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های استرپتوکوک گروه B در دوره پري ناتال زنان باردار در شهر اردبیل انجام گرديد . روش کار: برای تعیین شیوع ناقلی، 420 زن باردار با طبقه بندی متناسب Stratified proportional از 11 مرکز بهداشتي درماني اردبیل انتخاب شدند. نمونه گیری از زنان باردار در هفته 37 - 35 بارداری برای کشت با سواب استریل از واژن و رکتوم انجام شد. سواپها به یک محیط انتخابی مایع "تاد هویت براث" حاوی 10 میلی گرم بر لیترکلیستین و 15 میلی گرم بر لیتر نالیدیکسیک اسید (LIM) تلقیح و در انکوباتور با دمای 37 درجه سانتی گراد به مدت 24 ساعت گرمخانه گذاری شده و سپس باکتری ها به محیط بلاد اگار (حاوی 5% خون گوسفند) کشت مجدد داده شدند. استرپتوکوک های گروه B ایزوله شده با تستهای استاندارد شناسایی و با کیت اختصاصی تأییدگردیدند. آنتی بیوگرام به روش ديسك ديفیوژن بر روي آنها انجام گرفت. یافته ها: از 420 نمونه مورد مطالعه، 62 مورد (8/14%) استرپتوکوک گروه B جدا گردید. در مجموع 19 مورد از كشت رکتال (5/4%)، 19 مورد ازكشت واژینال (5/4% ) و 24 مورد ( 8/5% ) هم ازکشت رکتال و هم ازکشت واژینال جدا گرديد. بجز 3 مورد (83/4%) حساسیت کاهش یافته نسبت به پنی سیلین در سایر موارد باکتری های جدا شده به پنی سیلین حساس بودند . تمامی سویه های جدا شده نسبت به آمپی سیلین و وانکومایسین حساس بودند. در مورد اریترومایسین 1 مورد (61/1%) مقاومت و 15 مورد (2/24%) حساسيت نسبي و 46 مورد (2/74%) حساسيت وجود داشت و براي کلیندامایسین 11 مورد (7/17%) مقاومت و 5 مورد (06/8%) حساسيت نسبي و 46 مورد (2/74%) حساسيت گزارش شد. نتيجه گيري: با توجه به بالا بودن نسبي شیوع ناقلی استرپتوکوک گروه B در جمعیت مورد مطالعه (8/14%) و اهمیت این باکتری در بیماری زایی نوزادان بهتر است مادران باردار در هفته 35 تا 37 حاملگی از نظر ناقلی GBS غربالگری شوند. با توجه به نتايج آنتي بيوگرام مناسب ترين دارو براي درمان آمپی سیلین و در صورت وجود حساسیت به خانواده پنی سیلینها، وانکومایسین می باشد.

Title

Maternal Carriage of Group B Streptococcus in Ardabil, Prevalence and Antimicrobial Resistance

English Abstract

Background & Objectives: The early-onset form of GBS (Group B Streptococci) disease typically occurs in the first 24 hours of life, with fulminant sepsis or pneumonia and has associated to high mortality (5-20 %) and morbidity. In prenatal infections GBS is transmitted vertically to the newborn during labor and delivery from the vagina of a typically asymptomatic colonized woman. Preventive strategies can be done with screening program and this study has been done for determination of carriage prevalence and antimicrobial resistance of GBS in pregnant women of Ardabil. Methods: For determination of carriage prevalence 420 pregnant women selected stratified proportionally from 11 clusters of obstetric clinics of Ardabil. Sampling was done in pregnant women at 35-37 weeks' gestation with a vaginal and rectal swab for culture. Swabs were inoculated into a selective broth medium (Todd-Hewitt broth with colistin, 10mg/L and nalidixic acid 15 mg/L = LIM broth), incubated overnight at 35-37°C, and subcultured onto sheep blood agar. Isolated bacteria identified by standard microbiological tests. Results: Out of 420 subjects 62 positive cultures were established (14.8%), 19 of them (4.5%) from anus, 19 of them (4.5%) from vagina and 24 of them (5.8%) from both. All of isolates were sensitive to Ampicillin and Vancomycin. There were 1 case of resistance 15 case of semi sensitivity and 46 cases of sensitive versus Erythromycin, these pattern also checked for Clindamycin, and results were respectively 11, 5, 46. All isolated GBS were sensitive to penicillin among them 3(4.83%)isolates showed reduced susceptibility. Conclusion: Because of high prevalence rate; we recommend screening of all pregnant women for Group B Streptococcus at 35-37 weeks' gestation with a vaginal and rectal swab. Based on antibiogram drug of choice for treatment is Ampicillin, and in cases of drug hypersensitivity Vancomycin may be choice.

Item Type:Article
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :شهرام حبیب زاده
نویسنده مسئول :الهام جنتی
Additional Information:Indexed in: SID, Magiran, Google Scholar
Uncontrolled Keywords:B زنان باردار ؛ ناقل استرپتوكوك گروه ؛ B استرپتوكوك گروه ؛ اردبیل
کلیدواژه ها (انگلیسی):Group B Streptococcus ; Pregnancy ; Carriage ; Ardabil
Subjects:QW Microbiology and Immunology
WC Communicable Diseases
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Internal Medicine , Cardiology , Infectious
Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Microbiology
ID Code:1525
Deposited By: Dr Mohsen Arzanlou
Deposited On:11 May 1389 01:43
Last Modified:20 Feb 1399 16:48

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...