title

مطالعه تغییرات تعداد ماست سلها در زخم باز پوستی در موش صحرایی در پی تابش لیزر کم توان هلیوم نئون

گل محمدی, محمد قاسم ، رضازاده, مجتبی ، حسینی, احمد ، بیات, محمد ، آذری, افسانه (1378) مطالعه تغییرات تعداد ماست سلها در زخم باز پوستی در موش صحرایی در پی تابش لیزر کم توان هلیوم نئون. در: چهارمین کنگره علوم تشریحی ایران, 11-13 اردیبهشت 1387, تهران.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
32kB

خلاصه فارسی

مواد و روشها: 90 سر موش صحرايي نر به طور تصادفي در گروههاي شاهد و تجربي يک و دو قرار گرفتند.هریک از گروههای فوق به سه گروه کوچکتر با دوره های بررسی 4 روز، 7 روز و 15 روز تقسیم شدند. با رعايت شرايط استريل و تحت بيهوشي عمومي يک زخم مدور و با ضخامت کامل پوست و قطر حدود 20 میلیمتر در پشت گردن هر موش صحرايي ايجاد شد. روز جراحي روز صفر محسوب شد. از روز يک الی روزهای 4و 7 و 15 ، به زخم موشهاي صحرايي گروههای تجربي یک و دو، ليزر کم توان هليوم نئون با انرژي دانسيته 5 و 20 میلی ژول بر سانتی متر مربع یکبار در روز تابانده شد. در انتهای دوره های فوق الذکر موشهاي صحرايي به وسيله اتر کشته شدند و نمونه از بستر زخم و پوست سالم مجاورتهیه و درون محلول فرمالین سالین فیکس و مراحل کار عملی بافت شناسی بر روی آن بعمل آمد و برشها با روش رنگ آميزي محلول آبی تولوئيدين بلو يک درصد رنگ شدند و تعداد ماست سلهای بستر زخم عروق شمارش شد. داده ها بروش آماري کروسکال واليس تجزیه و تحلیل شدند و P<0.05 معني دار محسوب شد. يافته ها: تعداد ماست سلها در روز چهار، هفت و پانزده بترتیب 2/27 الی 3/32 ، 8/22 الی 6/29 و 5/6 الی 8/7 بود که تمامی مقادیر گروههای تجربی بیشتر از گروههای شاهد بود ولی هیچیک از اختلافات فوق از نظر آماری معنی دار نبودند. نتیجه گیری : تابش لیزر کم توان هلیوم نئون تاثیری بر تعداد ماست سلهای زخم باز پوستی موش صحرایی نداشت.

عنوان انگليسي

Morphometric Study of Mast Cells in Open Skin Wounds in Rats Following Low Power He-Ne Laser Radiation


نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (سخنرانی )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :محمد قاسم گل محمدی
کلید واژه ها:لیزر کم توان هلیوم نئون - ماست سل - زخم باز - موش صحرایی
موضوعات :QS آناتومی انسان
WR بیماریهای پوست
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش علوم تشريح
کد شناسایی :1536
ارائه شده توسط : دکتر محمدقاسم گلمحمدی
ارائه شده در تاریخ :12 مرداد 1389 23:31
آخرین تغییر :08 اسفند 1391 13:03

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...