title

مطالعه تغییرات تعداد ماست سلها در زخم باز پوستی در موش صحرایی در پی تابش لیزر کم توان هلیوم نئون

گل محمدی, محمد قاسم and رضازاده, مجتبی and حسینی, احمد and بیات, محمد and آذری, افسانه (1378) مطالعه تغییرات تعداد ماست سلها در زخم باز پوستی در موش صحرایی در پی تابش لیزر کم توان هلیوم نئون. در: چهارمین کنگره علوم تشریحی ایران, 11-13 اردیبهشت 1387, تهران.

[img]
Preview
Text - Published Version
32kB

Persian Abstract

مواد و روشها: 90 سر موش صحرايي نر به طور تصادفي در گروههاي شاهد و تجربي يک و دو قرار گرفتند.هریک از گروههای فوق به سه گروه کوچکتر با دوره های بررسی 4 روز، 7 روز و 15 روز تقسیم شدند. با رعايت شرايط استريل و تحت بيهوشي عمومي يک زخم مدور و با ضخامت کامل پوست و قطر حدود 20 میلیمتر در پشت گردن هر موش صحرايي ايجاد شد. روز جراحي روز صفر محسوب شد. از روز يک الی روزهای 4و 7 و 15 ، به زخم موشهاي صحرايي گروههای تجربي یک و دو، ليزر کم توان هليوم نئون با انرژي دانسيته 5 و 20 میلی ژول بر سانتی متر مربع یکبار در روز تابانده شد. در انتهای دوره های فوق الذکر موشهاي صحرايي به وسيله اتر کشته شدند و نمونه از بستر زخم و پوست سالم مجاورتهیه و درون محلول فرمالین سالین فیکس و مراحل کار عملی بافت شناسی بر روی آن بعمل آمد و برشها با روش رنگ آميزي محلول آبی تولوئيدين بلو يک درصد رنگ شدند و تعداد ماست سلهای بستر زخم عروق شمارش شد. داده ها بروش آماري کروسکال واليس تجزیه و تحلیل شدند و P<0.05 معني دار محسوب شد. يافته ها: تعداد ماست سلها در روز چهار، هفت و پانزده بترتیب 2/27 الی 3/32 ، 8/22 الی 6/29 و 5/6 الی 8/7 بود که تمامی مقادیر گروههای تجربی بیشتر از گروههای شاهد بود ولی هیچیک از اختلافات فوق از نظر آماری معنی دار نبودند. نتیجه گیری : تابش لیزر کم توان هلیوم نئون تاثیری بر تعداد ماست سلهای زخم باز پوستی موش صحرایی نداشت.

Title

Morphometric Study of Mast Cells in Open Skin Wounds in Rats Following Low Power He-Ne Laser Radiation


Item Type:Conference or Workshop Item (Speech)
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :محمد قاسم گل محمدی
Uncontrolled Keywords:لیزر کم توان هلیوم نئون - ماست سل - زخم باز - موش صحرایی
Subjects:QS Human Anatomy
WR Dermatology
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Anatomy
ID Code:1536
Deposited By: Dr Mohammad Gasem Golmohammani
Deposited On:12 May 1389 23:31
Last Modified:08 Dec 1391 13:03

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...