title

مطالعه بافت شناسی و بیو مکانیکی آثار تابش لیزر کم توان گالیم آلومینیم آرسناید بر التیام زخم باز پوستی در موش صحرایی

بیات, محمد ، حسینی, احمد ، گل محمدی, محمد قاسم ، آذری, حسن ، باغستانی, احمد رضا ، جمالی, منصور (1378) مطالعه بافت شناسی و بیو مکانیکی آثار تابش لیزر کم توان گالیم آلومینیم آرسناید بر التیام زخم باز پوستی در موش صحرایی. در: چهارمین کنگره علوم تشریحی ایران, 11-13 اردیبهشت 1387, تهران.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
41kB

خلاصه فارسی

مقدمه: در این تحقیق آثار تابش ليزر کم توان گاليوم آلومينيوم آرسنايد بر زخمهاي بازپوستي موش صحرايي به روشهاي بافت شناسي و بيومکانيک بررسی گردید. مواد و روشها: 46 سر موش صحرايي نر به طور تصادفي در گروه هاي شاهد و تجربي قرار گرفتند. تحت بيهوشي عمومي و با رعايت شرايط استريل يک زخم مدور و با ضخامت کامل پوست در پشت هر موش صحرايي ايجاد شد. روز جراحي روز صفر محسوب شد از روز يک به همه موشهاي صحرايي نصف ميزان مواد بيهوشي تزريق و به موشهاي صحرايي گروه تجربي ليزر کم توان گاليوم آلومينيوم آرسنايد با انرژي دانسيته تا J/Cm2 2/1 تابانده شد. در روزهاي 4 و 7 و 15 بعد از انجام تيمار روزانه موشهاي صحرايي بوسيله اتر کشته شدند و دو نمونه از بستر زخم و پوست سالم مجاور هر موش صحرايي تهيه شد. نمونه مربوط به مطالعات بافت شناسي ثابت شد و مراحل کار عملي بافت شناسي عمومي بر روي آن بعمل آمد و برشهايي به ضخامت 5 میکرون از آن تهيه و با روش هماتوکسيلين و ائوزين رنگ شدند و سلولهاي فيبروبلاست، ماکروفاژ، نوتروفيل، اندوتليوم عروق و تعداد مقاطع عروق شمارش شدند. بر روي نمونه دوم مطالعه بيومکانيکي از نوع تنسيومتري بعمل آمد و قدرت کشش نمونه ها محاسبه شد. روش آماري مورد استفاده Mann whitney U test بود و P<0.05 معني دار تلقي شد. يافته ها: در گروه تجربي ميانگين تعداد فيبروبلاستها در روزهاي 7 و 15، قدرت کشش در روزهاي 4 و 15، تعداد مقاطع عروق در روز 7 و سلولهاي اندوتليوم عروق در روز 15 بيشتر و ميانگين تعداد ماکروفاژها در روز 4 کمتر از گروه شاهد بود. اختلافات فوق از نظر آماري هم معني دار بودند. نتيجه گيري: تابش روزانه ليزر کم توان گاليوم آلومينيوم آرسنايد با انرژي دانسيته J/Cm2 2/1 بر زخمهاي با ضخامت کامل پوست موشهاي صحرايي موجب تسريع معني دار فرآيند التيام زخم گردید.

عنوان انگليسي

Effects of Low Power Laser (Ga-AL-Ar) On Open Skin Wound Healing Of Rats From Histological and Biomechanical Point Of Views


نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :محمد بیات
نویسنده :محمد قاسم گل محمدی
کلید واژه ها:لیزر کم توان گالیوم آلومینیم آرسناید - زخم باز پوست - موش صحرایی - بافت شناسی - بیو مکانیک
موضوعات :QS آناتومی انسان
WR بیماریهای پوست
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش علوم تشريح
کد شناسایی :1537
ارائه شده توسط : دکتر محمدقاسم گلمحمدی
ارائه شده در تاریخ :12 مرداد 1389 23:30
آخرین تغییر :08 اسفند 1391 13:02

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...