title

بررسی ريسک فاکتورهای سنگهای صفراوی در 150 بيمار مبتلای بستری شده در بيمارستانهای شهرستان اردبيل

رستمی, خلیل ، یزدانبد, عباس ، محرمی, فرانک (1383) بررسی ريسک فاکتورهای سنگهای صفراوی در 150 بيمار مبتلای بستری شده در بيمارستانهای شهرستان اردبيل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

378kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
279kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه : علايم مرتبط با سنگ صفراوي و عوارض آن جزو شايع ترين بيماري هاي گوارشي است كه به بستري در بيمارستان منجر شده و هزينه هاي هنگفتي در اين زمينه صرف مي شود. از آنجا كه عوامل دخيل در ايجاد سنگ صفراوي متعدد بوده و يكسري عوامل مؤثر قابل پيشگيري هستند و از طرف ديگر تا كنون مطالعه اي در مورد عوامل خطر ابتلا به سنگ صفراوي در سطح منطقه انجام نگرفته ، بر آن شديم تا به صورت پايه اي در يك مطالعه مورد – شاهدي به بررسي 150 بيمار مبتلا به سنگ صفراوي بستري در بيمارستان هاي اردبيل پرداخته تا عوامل خطر احتمالي را با گروه شاهد بسنجيم . روش تحقيق : اين مطالعه يك مطالعه تحليلي از نوع مورد – شاهدي بيمارستاني است كه با مراجعه به بيمارستانهاي اردبيل و بررسي 150 مورد مبتلا به سنگ صفراوي به روش نمونه گيري غير احتمالي از نوع آسان انجام گرفته و با 150 شاهد همسان سازي شده از لحاظ جنس و سن 5+ سال مقايسه شد. نتايج : در اين مطالعه 117 نفر (78%) زن و 33 نفر (22%) مرد بودند در گروه مورد در گروه سني 40-49 سال 42 نفر (28%) قرار داشت. از لحاظ شاخص توده بدن در محدوده (9/29-25) 63 نفر (42%) وجود داشت. ميانگين سطح سرمي تري گليسريد در زنان گروه مورد mg/dl5/7+7/ 152 در مقايسه با گروه شاهدmg/dl 7/57+8/117 بود. ميانگين طول مدت مصرف قرص هاي جلو گيري از بارداري خوراكي در گروه مورد 9/4+9/6 سال درمقايسه با گروه شاهد 9/2+1/3 سال بود. بحث و نتيجه گيري : با توجه به يافته هاي اين مطالعه و استفاده از آزمونهاي كاي اسكوئر و واريانس يك طرفه بين ابتلا به سنگ صفراوي و شاخص توده بدن (001/0=p) و ميانگين سطح سرمي تري گليسريد در زنان (001/0= P) و طول مدت مصرف قرص هاي جلو گيري از بارداري (001/0= p) ارتباط معني داري وجود داشت. طبق اين مطالعه بيشترين فراواني جنسي مربوط به زنان بود. بيشترين فراواني سني در رده سني (49-40) مي باشد. اطلاعات به دست آمده از اين بررسي نشان مي دهد كه بين تعداد دفعات بارداري ، مصرف سيگار ، ميانگين سطح سرمي كلسترول در هر دو جنس و تري گليسريد در مردان، داشتن سابقه فاميلي سنگ صفراوي و سابقه بيماري مزمن و مصرف داروهاي كاهنده و افزاينده چربي خون و ابتلا به سنگ صفراوي ارتباط معني داري وجود نداشتنوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :خلیل رستمی
استاد مشاور :عباس یزدانبد
نگارنده :فرانک محرمی
اطلاعات اضافی :شماره پایان نامه : 0150
کلید واژه ها:سنگهاي صفراوي - عوامل خطر
موضوعات :WI سیستم گوارشی
WO جراحی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه جراحی
دانشكده پزشكي > گروه داخلی ، قلب ، عفونی
کد شناسایی :156
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :13 مهر 1388 09:29
آخرین تغییر :19 آذر 1391 09:06

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...