title

تبيين و تحليل الگوهای تعارض، علل و پيامدهای آن در کارکنان بالينی، پاراکلينيکی و اداری بيمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی اردبيل: ارائه راهکار

پناهی توسنلو, محمد and پوررضا, ابوالقاسم and ادهم, داود and احمدی, بتول and رحیمی فروشانی, عباس (1398) تبيين و تحليل الگوهای تعارض، علل و پيامدهای آن در کارکنان بالينی، پاراکلينيکی و اداری بيمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی اردبيل: ارائه راهکار. PhD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی تهران.

This is the latest version of this item.[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

695kB
[img]
Preview
Text - final reserch project report
282kB

Persian Abstract

مقدمه: ماهیت بیمارستان و اورژانسی بودن خدمات رسانی آن، این سازمان را از سازمان های دیگر متمایز می کند. وجود ارتباطات مختلف، رقابت بین افراد، عدم درك یکسان، استعدادها و نیازهای متفاوت، برخورد منافع، مشکلات فردی، احساس عدم برابری، نابرابری های اجتماعی، اقتصادی و جنسیتی جامعه بعنوان یک کل، در بیمارستان احساس می شود و بنابراین در این نوع سازمان تعارض های گوناگون مجال بروز دارند. اگر تعارض ها بسیار عمیق و جدی باشند می توانند روی مداوای بیمار و همچنین تندرستی پرسنل تأثیر بگذارند و بنابراین می توانند مشکل ساز شوند. بنابراین آگاهی از دانش و مهارت های مدیریت تعارض برای مدیران به منظور استفاده از آن امری ضروری می نماید. از این رو مطالعه حاضر با هدف شناسایی علل ایجاد تعارض، پیامدهای آن و ارائه راهکارهای کاهش و مدیریت آن در داخل و بین گروه های اداری، بالینی و پاراکلینیکی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی اردبیل انجام شده که وجه تمایز پژوهش حاضر با سایر مطالعات می باشد. روش بررسی: مطالعه حاضر میکس متد می باشد که در چهار فاز و با استفاده از روش های مرور جامع منابع، انجام مطالعه کیفی (مصاحبه)، انجام مطالعه کمی و برگزاری پانل کارشناسی انجام شد. در بخش اول پژوهش به بررسی مطالعات پیشین داخلی و خارجی موجود پرداخته شد. در بخش دوم مطالعه به منظور شناسایی علل تعارض و راهکارهای مدیریت آن در بیمارستان 35 نفر از جامعه مورد مطالعه به روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی مورد مصاحبه قرار گرفتند. در بخش سوم مطالعه به منظور تعیین فراوانی علل شناسایی شده، تعداد 320 نفر از کارکنان گروه های مورد مطالعه به روش نمونه گیری طبقه بندی تصادفی ساده با استفاده از پرسشنامه های محقق ساخته مورد مطالعه قرار گرفتند. در بخش آخر مطالعه راهکارهای استخراج شده از مرحله مصاحبه به منظور قابل استفاده نمودن این اطلاعات با استفاده از روش پانل کارشناسی و با مشارکت 8 نفر از اساتید صاحب نظر و مدیران حوزه های مختلف بیمارستانی طبقه بندی گردید. یافته ها: پس از پیاده‌سازی مصاحبه های انجام شده و تجزیه و تحلیل داده‌های مرحله کیفی مطالعه در نهایت 62 علت تعارض در قالب 13 تم فرعی و 6 تم اصلی طبقه بندی گردید. یافته های مرحله کمی مطالعه نشان داد که در بررسی نمره کلی تعارض سطح تعارض ادراک شده توسط گروه بالینی بالاتر از گروه پاراکلینیکی و اداری بود و این اختلاف از نظر آماری معنادار بود (p<0.001). همچنین اختلاف معناداری بین میزان تعارض گزارش شده توسط گروه پرستاری، با سایر گروه های پزشکان، کارکنان پاراکلینیک و همچنین کارکنان اداری، مالی و پشتیبانی وجود داشت (p<0.05). مقایسه میانگین نمره تعارض در بین گروه های مورد مطالعه نشان داد که بالاترین میزان تعارض گزارش شده مربوط به تعارض گروه پرستاری با مدیران (94/0 ± 17/4) می باشد. عواملی نظیر «عدم توزیع عادلانه نیروی انسانی»، « اختلاف نامتعارف درآمد و مزایای پرداختی به پرسنل» و « اهمیت ندادن به نظرات و فراهم نبودن فرصت مشارکت در تصمیم گیری ها» از جمله مهم ترین علل این تعارض ها شناخته شد. راهکارهای مدیریت تعارض های شناسایی شده در قالب دو گروه عمده مداخلات آموزشی و توانمندسازی کارکنان و مداخلات مدیریتی ارائه گردید. نتیجه گیری: تشخیص تعارض در بیمارستان ها با توجه به طبیعت کار درمان یکی از وظایف اساسی و مهم مدیران است. مطالعات نشان داده اند هر زمان که به علل ایجاد کننده تعارض بی توجهی شده و سبک مناسبی برای مدیریت و کنترل آن انتخاب نشده، نه تنها کمکی به حل تعارض نکرده است بلکه زمینه را برای شکل گیری مجدد تعارض فراهم نموده است. از این رو مطالعه حاضر با هدف شناسایی علل ایجاد تعارض در بیمارستان از دیدگاه کادر بالینی، پاراکلینیکی و اداری انجام شد. ارزش مطالعه حاضر فراهم آوردن خلاصه‌ای از مهم‌ترین علل و نیز راهکارهای توصیه شده و یا به کار گرفته شده برای کاهش/ مدیریت تعارض در محیط بیمارستان است. از جمله یافته‌های مهم این مطالعه در خصوص مدیریت تعارض ‌این است که با توجه به تنوع علل، صرفا یک راهکار را نمی‌توان به کار گرفت. البته نمی‌توان کاربرد این راهکارها را به محیط‌های مختلف تعمیم داد ولی کاربرد برخی از آن‌ها در محیط‌های مشابه می‌تواند مفید باشد. کلیدواژه ها: تعارض، بیمارستان، کارکنان بالینی، کارکنان پاراکلینیکی، کارکنان اداری

Title

Explanation and Analysis of Conflict Patterns, Its Causes and Consequences among Clinical, Para clinical and Administrative Staff of Hospitals affiliated to Ardabil University of Medical Sciences: Providing solutions Abstract

English Abstract

Introduction: Hospitals are significantly different than other organizations, mainly due to the nature of services that provide. Multiplicity of relationships, internal competitions, lack of mutual interactions, various talents and needs, conflict of interest, personal problems, feeling of inequality, social, economic and gender inequalities of the society as a whole, are sensible in hospitals, therefore various conflict of interests may potentially arise. If be serious and deep, conflicts may have negative impacts on patient's treatment as well as staff health, therefore can be problematic. Awareness about managerial skills and knowledge is necessary to address such problems. As a result, the current study aims to identify causes of conflict, potential consequences of conflicts, and to provide solutions to address them both intragroup and intergroup among administrative and clinical departments as well as para-clinics affiliated to the Ardabil University of Medical Scinces -which distinguishes the current study from previous ones. Methodology: The current study has taken a mixed method approach and is implemented in four phases by using comprehensive review, qualitative study (interview), quantitative study, and experts panel methods. The first part of the study examined previous domestic and foreign studies. In the second part, to identify causes of conflict and how to address them, 35 staffs of the hospital were interviewed by using purposive and snowball sampling methods. At the third part, to determine the frequency of identified causes, 320 staffs from selected groups were sampled by using simple random stratified sampling, then questionnaires (that were developed by the authors) were used to collect data. At the final section, solutions that were extracted from interviews were categorized by an expert panel composed of eight experts and department managers of the hospital. Findings: After transcribing the interviews and analyzing the findings, 62 causes of conflict were categorized into six main themes and thirteen sub-themes. Findings of the quantitative section show that clinical staff have a higher conceived conflict than those in para-clinical and administrative departments (p < 0.001). Moreover, a significant difference was found between reported conflicts by nurses with those reported by physicians, para-clinical and administrative 4 staff (p < 0.05). Comparing conflict score of different groups indicates that the highest frequency belongs to conflicts between nurses and managers (4.17 ± 0.94). Factors such as "inequitable distribution of human resources", "inequality in income and bonuses", and "ignoring staffs' opinion and lack of opportunities to participate in decision-making process", are among the most important conflict causes. Managerial solutions are categorized into two groups: educational interventions, and managerial interventions. Conclusion: Regarding the hospitals' role in providing curative services, identifying conflicts is a basic and important role of managers. Whenever conflict causes are ignored and an appropriate managerial approach is not taken to address them, not only conflicts are not addressed by themselves, but also have extended and resulted into new conflicts. Therefore, the current study aims to identify conflict causes in hospitals from the perspective of clinical, para-clinical and administrative staff. Findings would be a valuable source of information about conflict causes and how to address them, based on proposed solutions or previous measures. Among the most important findings is the fact that there is no single solution to address conflicts, particularly regarding the different types of conflict. It should be noted that, before generalizing the findings to different contexts, cautions should be taken.

Item Type:Thesis (PhD)
زبان سند : فارسی
دانشجو :محمد پناهی توسنلو
استاد راهنما :ابوالقاسم پوررضا
استاد مشاور :داود ادهم
استاد مشاور :بتول احمدی
استاد مشاور :عباس رحیمی فروشانی
Uncontrolled Keywords:تعارض، بیمارستان، کارکنان بالینی، کارکنان پاراکلینیکی، کارکنان اداری
کلیدواژه ها (انگلیسی):conflict, hospital, clinical staff, para-clinical staff, administrative staff.
Subjects:WX Hospital and other health Facilities
Divisions:Faculty of Health > Health Management
ID Code:15759
Deposited By: Dr Davoud Adham
Deposited On:02 Mar 1401 09:05
Last Modified:02 Mar 1401 09:05

Available Versions of this Item

  • تبيين و تحليل الگوهای تعارض، علل و پيامدهای آن در کارکنان بالينی، پاراکلينيکی و اداری بيمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی اردبيل: ارائه راهکار. (deposited 02 Mar 1401 09:05) [Currently Displayed]

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...