title

بررسی شاخصهای باروری در روستاهای تحت پوشش گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی اردبيل و مقايسه آن با شاخصهای استانی و کشوری در سال 1382 بر اساس زيج حياتی

براک, منوچهر and صادقیه اهری, سعید and عباسقلی زاده, ناطق and شکیبا, آرش (1383) بررسی شاخصهای باروری در روستاهای تحت پوشش گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی اردبيل و مقايسه آن با شاخصهای استانی و کشوری در سال 1382 بر اساس زيج حياتی. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img] Text - final reserch project report
65kB
[img] Text - final reserch project report
279kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

801kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

681kB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

مقدمه : بيش از دو دهه است كه توجه سازمان بهداشت جهاني به بحث بهداشت باروري معطوف شده است. بهداشت باروري انسان با رشد و تكامل جنسي آغاز مي شود، كه از بلوغ شروع به تظاهر نموده ، در سراسر زندگي مردان و تا پايان دوره يائسگي زنان ادامه مي يابد. هدف ما در اين مطالعه بررسي برخي شاخصهاي مرتبط با باروري قابل استخراج از زيج حياتي در روستاهاي تحت پوشش گروه پزشكي اجتماعي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل و مقايسه آن با شاخصهاي كشوري و استاني است تا از اين طريق بتوان در جهت رفع نقاط ضعف و تقويت نقاط مثبت اين مناطق گام برداشت . روش تحقيق : اين مطالعه از نوع توصيفي بوده كه بر روي 31 روستاي اصلي و 21 روستاي قمر در سال 1382 انجام شد . پس از استخراج داده ها از زيج هاي حياتي شاخص ها محاسبه و كدبندي شده و توسط نرم افزار SPSS تحت آناليز قرار گرفت و از آمار توصيفي جهت ارائه نتايج در قالب جدول و نمودار استفاده شد. از آنجاكه تا زمان نگارش اين پايان نامه آمار كشوري سال 1382 آماده نبود لذا جهت مقايسه از آمار سال 1381 استفاده شد. نتايج : منطقه آبي بيگلو ( 57/59GFR= ) و روستاهاي قمر هير (21/84GFR=)از پر زاد و ولدترين جمعيت روستايي تحت بررسي محسوب مي گردند هر چند كه پوشش تنظيم خانواده قابل قبولي دارند (بيش از 72%). در ساير مناطق ميزانهاي باروري تقريباً مشابه ميانگين استاني (42/46GFR=) و كشوري (16/48GFR=) است. منطقه عنبران (78/38GFR=) و روستاهاي قمر مناطق بودالالو(7/33GFR=) و ننه كران (1/40GFR=)از اين نظر وضعيت مطلوبتري نسبت به ساير روستاها و حتي نسبت به كشور و استان دارند. ميزان پوشش تنظيم خانواده در تمام مناطق تحت بررسي از ميانگين كشوري(47/65%) بالاتر است و شايعترين وسيله پيشگيري ابتدا قرص (81/29%) ، سپس توبكتومي (83/28%)مي باشد. از نظر وضعيت زايمانهاي انجام شده توسط ماماي دوره نديده تنها بودالالو (69/7%) و روستاهاي قمر منطقه آبي بيگلو(55/5%) نسبت به ساير روستاها وضعيت نامناسبي دارند هر چند كه نسبت به ميانگين كشور (29/12%) در وضعيت مناسبي بسر مي برند. درصد مرده زايي در روستاهاي قمر ننه كران(66/6%) بطور قابل توجهي نسبت به ساير مناطق بالاتر است. ميزان مرگ و مير مادران ناشي از عوارض حاملگي در كليه روستاهاي تحت بررسي مقدار صفر را به خود اختصاص داده است. ميزان تجديد نسل ناخالص در روستاهاي قمر هير(24/2%) بطور قابل توجهي نسبت به ميانگين استان (87/0) و ميانگين كشور (93/0) بالاست. بحث و نتيجه گيري : با توجه به ميزان پوشش خوب تنظيم خانواده در روستاهاي تحت بررسي (58/72%) و بالا بودن ميزانهاي باروري در برخي مناطق مي توان نتيجه گرفت كه يا زنان روستايي نحوه استفاده صحيح از وسايل پيشگيري از بارداري را نمي دانند و يا اينكه در ثبت داده ها در جدول تنظيم خانواده در زيج حياتي دقت لازمه صورت نگرفته است. از طرفي پايين بودن ميزان مرگ و مير مادران در اثر عوارض ناشي از بارداري و زايمان ( صفر در صدهزار تولد زنده ) در روستاهاي تحت بررسي ، بطور غير مستقيم نشاندهنده مراقبت‌هاي مناسب دوران بارداري در اين مناطق است.

Title

Some reproductive factors among villages under covered of social medicine department of Ardabil university of medical sciences and comparing with provincial and civic indicators, 2003.

English Abstract

Background and objective: It's now over two decades that the world health organization has paid special attention to the reproduction health. Reproduction health begins with growth and sexual development of human that demonstrates itself from the maturity period of the human and continues in life long in males and until menopause in females. The purpose of this study is to determine some reproductive factors among villages under covered of social medicine department of Ardabil medical university and comparing with provincial and civic indicators. Methods and Materials: This descriptive study has done over 31 main villages and 21 satellite villages in 2003.Data were extracted from the Zij-e- hayati of the health centers of the villages and the province.Indicators has been calculated and coded and then analyzed using SPSS software(version 11) then results presented as descriptive statistics. Results: Although family planning program is well in quantity (more than 72%)in Abi biglou village(GFR=59.57) and satellite villages of Hyr(GFR=84.21) but the reproduction rate is high in these regions. In other regions reproduction rates is similar to the civic (GFR=48.16)and provincial averages (GFR=46.42).Anbaran region(GFR=38.78)and satellite villages of boudalaloo (GFR=33.7)and Nanakaran(GFR=40.1)are more better than other villages even province and country. Family planning in all the studied regions is higher than the civic average(65.47 %)and the most common prevention facilities firstly is OCP (29.8%)and secondly is tubectomy(28.83%).The rate of deliveries done by the untrained midwives are just high in Boudalaloo(7.69%) and satellite villages of Abi biglou(5.55%) although that’s better than the civic average (12.29%). Still birth rate in the satellite villages of Nanakaran is remarkably high (6.66). Maternal mortality rate in all studied villages is zero. Gross reproduction rate in satellite villages of Hyr(2.24) is remarkably higher than the civic and provincial averages ( 0.93 , 0.87 ). Conclusion: Despite of the well family planning program (in quantity) in the studied villages(72.58%) reproduction rates is high in some regions. So we can conclude either women in villages are not aware of correct use of the prevention facilities or records are not true. In the other hand the low maternal mortality rate in the studied villages indirectly shows the appropriate care during pregnancy period.

Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :منوچهر براک
استاد مشاور :سعید صادقیه اهری
استاد مشاور :ناطق عباسقلی زاده
نگارنده :آرش شکیبا
Additional Information:شماره پایان نامه : 0195
Uncontrolled Keywords:بهداشت باروري - تنظيم خانواده - ‌ ميزانهاي باروري - زيج حياتي - ميزان مرگ و مير مادران
کلیدواژه ها (انگلیسی):reproduction health, family planning, reproductive rates, maternal mortality rate, Zij-e-hayati.
Subjects:WA Public Health
WA Public Health
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Pediatrics , Community Medicine
Faculty of Health > Department of Public health
Faculty of Health > Department of Public health
Faculty of Health > Department of Public health
ID Code:159
Deposited By: MS Soghra Golmaghani
Deposited On:13 Jul 1388 10:16
Last Modified:03 Mar 1399 12:00

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...