title

سنجش مولفه های موثر بر ارتقا فرهنگ ایمنی بیمار از دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستان های دانشگاهی اردبیل در سال 1399

مهرتک, محمد and حبیب زاده, شهرام and عطائی شیخ, سامان (1401) سنجش مولفه های موثر بر ارتقا فرهنگ ایمنی بیمار از دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستان های دانشگاهی اردبیل در سال 1399. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.


[img]
Preview
Text - final reserch project report
1MB
[img]
Preview
Text - final reserch project report
1MB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

1MB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

405kB
[img] Other (spss) - فایل ضمیمه
محدود به Repository staff only

36kB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

زمینه : بیمارستان ها از جمله سازمان هایی هستند که در آن ها خدمات درمانی پیچیده با هدف ارتقای سلامت افراد انجام می شود. هر روزه تعداد بسیار زیادی از بیماران در بیمارستان های جهان به طور ایمن مورد مداوا قرار میگیرند اما با ارتقای دانش و تکنولوژی در دهه های اخیر ارائه خدمات درمانی بسیار پیچیده تر گردیده است.از دیدگاه ایمنی و حفظ سلامت عمومی، استاندارد ها معیارها و شاخص هایی هستند علمی، فنی و تجربی که به صورت قواعد پذیرفته شده ای جهت تعیین فراورده های تولیدی و با هدف حفظ سلامت عمومی بکار گرفته می شود. فرهنگ ایمنی بیمار در سازمان های مراقبت سلامت به ویژه بیمارستانها شامل ارتباطاتی است که بر اساس اعتماد متقابل، جریان اطلاعات خوب، درک مشترک از اهمیت ایمنی، یادگیری سازمانی، تعهد مدیریت و رهبری و وجود رویکرد غیر تنبیهی برای گزارش خطا و حوادث ایجاد می گردد. اگرچه تعدادی مطالعه در بیمارستان های ایران به ارزیابی فرهنگ ایمنی بیمار پرداخته اند، اما جستجو ها نشان می دهد در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به این موضوع پرداخته نشده است. هدف : هدف از انجام این مطالعه بررسی مولفه های موثر بر ارتقا فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان های دانشگاهی اردبیل بود مواد و روش کار: جامعه آماري اين پژوهش پرستاران شاغل در بيمارستان هاي دانشگاهي شهر اردبيل بود. در اين پژوهش تعداد 220 نفر از پرستاران بيمارستان هاي دانشگاهي شهر اردبيل به عنوان نمونه انتخاب شدند و به صورت طبقه اي وارد مطالعه شدند. ابزار مورد نیاز جهت جمع آوری داده های مطالعه، پرسشنامه استاندارد ((ارزیابی بیمارستان از نظر ارتقای فرهنگ ایمنی)) است ( HSOPSC) که توسط آژانس کیفیت و تحقیقات بهداشتی امریکا در سال 2004 با استفاده از متون مختلف، آزمونهای شناختی و تحلیل عاملی به منظور ارزیابی فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان طراحی شده است. اطلاعات مربوط به بیماران بعد از جمع آوری وارد نرم افزار SPSS نسخه 26 شده و بعد از کدگذاري، با استفاده از روش هاي آمار توصیفی به صورت جداول با گزارش فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، انحراف معیار، کمینه و بیشینه بیان گردید. نتایج: ۱۸۴ نفر (۸۳.۶ درصد) از شرکت کنندگان زن و ۳۶ نفر (۱۶.۴ درصد) مرد بودند. بیشترین گروه سنی شرکت کنندگان گروه سنی ۳۱ تا ۴۰ سال با ۱۰۵ نفر (۴۷.۷ درصد) و سپس ۴۱ تا ۵۰ سال با ۶۱ نفر (۲۷.۷ درصد) بود. سابقه ی کار شرکت کنندگان در مطالعه در ۱۲۶ مورد (۵۷.۳ درصد) بین ۱ تا ۱۰ سال و سپس در ۴۴ مورد (۲۰ درصد) کمتر از یک سال بود. میانگین کل فرهنگ ایمنی در بین پرستاران 0.21±3.01 بود. بیشترین نمره ی فرهنگ ایمنی مربوط به باز بودن مجاری ارتباطی با نمره ی 0.83±3.14 و کمترین نمره مربوط به درک کلی از ایمنی بیمار با نمره ی 0.66±2.92 بود. شاخص کلی فرهنگ ایمنی بیمار در جنسیت ها، گروه های سنی مختلف و در پرستاران با سابقه ی کار مختلف، تفاوت معنی داری باهم نداشتند. نتیجه گیری : طبق نتایج حاصل از این مطالعه میانگین کل فرهنگ ایمنی در بین پرستاران 0.21±3.01 بود که متوسط ارزیابی گردید.

Title

Assessing the effective components of promoting patient safety culture from the perspective of nurses working in Ardabil University Hospitals in 2021

English Abstract

Background: Hospitals are among the organizations in which complex medical services are provided with the aim of promoting the health of individuals. Every day, a large number of patients are treated safely in hospitals around the world, but with the advancement of knowledge and technology in recent decades, the provision of medical services has become much more complex. From a safety and public health perspective, standards, criteria and indicators There are scientific, technical and experimental rules that are used as accepted rules to determine the products produced and with the aim of maintaining public health. Patient safety culture in health care organizations, especially hospitals, includes relationships based on mutual trust, good information flow, shared understanding of the importance of safety, organizational learning, management and leadership commitment, and a non-punitive approach to reporting errors and incidents. . Although a number of studies in Iranian hospitals have evaluated the patient's safety culture, but research shows that this issue has not been addressed in the hospitals of Ardabil University of Medical Sciences. Aim: The aim of this study was to investigate the components affecting the promotion of patient safety culture in Ardabil University Hospitals Materials and Methods: The statistical population of this study was nurses working in university hospitals in Ardabil. In this study, 220 nurses from Ardabil University Hospitals were selected as a sample and were included in the study in a stratified manner. The required tool for collecting study data is the standard questionnaire ("Hospital Assessment for Improving Safety Culture") (HSOPSC) which was developed by the US Agency for Quality and Health Research in 2004 using various texts, cognitive tests and factor analysis. Designed to assess the patient's safety culture in the hospital. After collecting the information about the patients, it was entered into SPSS software version 26 and after coding, it was expressed in descriptive statistics using tables with frequency, frequency percentage, mean, standard deviation, minimum and maximum. Results: 184 (83.6%) of the participants were female and 36 (16.4%) were male. The most age group of participants was 31 to 40 years old with 105 people (47.7%) and then 41 to 50 years old with 61 people (27.7%). The study experience of participants in 126 cases (57.3%) was between 1 and 10 years and then in 44 cases (20%) was less than one year. The mean of total safety culture among nurses was 3.01±0.21. The highest score of safety culture was related to the openness of communication channels with a score of 3.14 ± 0.83 and the lowest score was related to the overall perception of patient safety with a score of 2.92±0.66. The general index of patient safety culture was not significantly different in genders, different age groups and in nurses with different work experience. Conclusion: According to the results of this study, the mean of total safety culture among nurses was 3.01±.21 which was evaluated as average.

Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :محمد مهرتک
استاد مشاور :شهرام حبیب زاده
دانشجو :سامان عطائی شیخ
Uncontrolled Keywords:ایمنی بیمار، فرهنگ ایمنی بیمار، بیمارستان
کلیدواژه ها (انگلیسی):Patient safety , Patient safety culture , Hospital
Subjects:WX Hospital and other health Facilities
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Internal Medicine , Cardiology , Infectious
Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Health Information Management
ID Code:15903
Deposited By: Mr farhad khodaei
Deposited On:25 Mar 1401 09:39
Last Modified:25 Mar 1401 09:39

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...