title

بررسی ميزان آگاهی زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهری شهرستان اردبيل از بيماريهای منتقله جنسی در سال 83

صادقیه اهری, سعید and نعمتی, علی and تذکری, زهرا and کنشلو, فرزانه (1383) بررسی ميزان آگاهی زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهری شهرستان اردبيل از بيماريهای منتقله جنسی در سال 83. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

2MB
[img] Text - final reserch project report
1MB
[img] Text - final reserch project report
67kB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

مقدمه : در تمامی جوامع بيماری هايی که از راه جنسی منتقل می شوند در بين شايعترين بيماری های عفونی طبقه بندی می شوند. طی دهه 1990 در بسياری از کشورها چون چين، روسيه و آفريقای جنوبی، با باز شدن مرزها به غرب ساختار فرهنگی، اجتماعی داخلی به سرعت تغيير کرد و موجب اپيدمی های جديدی از عفونت HIV و ساير STDها شد. طبق آمار منتشره وزارت بهداشت، در کشور ايران، شمار بيماريهای آميزشی 190994 نفر اعلام گرديده است که گروه سنی 20 تا 29 سال با 66263 مبتلا بيشترين گروه درگير می باشد. با توجه به اين که ميزان افزايش STD، ارتباط تنگاتنگ با ميزان آگاهی و اطلاع از اين بيماريها دارد، در اين مطالعه، ميزان آگاهی زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهری شهرستان اردبيل، از راه های انتقال و علائم بيماريهای منتقله جنسی بررسی گرديد. روش تحقيق : اين مطالعه از نوع توصيفی– مقطعی می باشد و حدود 387 نفر از کل زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهری شهرستان اردبيل در سال 1383 تحت مطالعه قرار گرفتند که اطلاعات به وسيله پرسشنامه از آنها جمع آوری شد. جهت تجزيه وتحليل داده ها از آزمون آماری X2 استفاده گرديد و داده ها با برنامه نرم افزاری SPSS12 تجزيه و تحليل گرديده است. 63درصد افراد تلويزيون را به عنوان منبع آگاهی خود ذکر نمودند و تنها 8/1 درصد افراد، مراکز بهداشت را در آموزش خود سهيم دانسته اند. 64 نفر از پاسخ دهنده ها بی سواد بوده اند که از اين تعداد، 12 نفر هيچ اطلاعی از بيماری های منتقله داشتند و 52 نفر آگاهی مختصر داشته اند. در حاليکه از 20 نفری که در مقاطع تحصيلی ليسانس و بالاتر قرار داشته اند، هر 20 نفر اطلاع بسيار زياد از بيماری های منتقله جنسی داشته اند. همچنين از 343 نفری که رشته تحصيلی مرتبط با علوم پزشکی نداشته اند، فقط 1 نفر اطلاع بسيار زياد در مورد بيماريهای منتقله حنسی داشته اند. در مقابل از 44 نفری که رشته تحصيلی مرتبط با علوم پزشکی داشته اند، 25 نفر اطلاع بسيار زياد و 16 نفر اطلاع متوسط داشته اند و هيچ کس بدون هيچ اطلاعی از اين بيماری ها نبوده است. اين مطالعه نشان می دهد، 4/4درصد شرکت کنندگاه در اين پژوهش، هيچ اطلاعی از بيماريهای منتقله جنسی نداشته اند، 8/79درصد آگاهی مختصر، 9درصد آگاهی متوسط و 7/6درصد آگاهی بسيار زياد از اين بيماريها داشتند، که ميزان آگاهی از راه های انتقال بيماريهای منتقله جنسی به مراتب بيشتر از ميزان آگاهی از علايم اين بيماريها می باشد. نتايج : ميزان آگاهی زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهری شهرستان اردبيل در سال 1383 از بيماريهای منتقله جنسی، عموماً در حد آگاهی مختصر(8/79درصد) می باشد که ميزان آگاهی از علايم کمتر از ميزان آگاهی از راههای انتقال اين بيماريها می باشد.Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :سعید صادقیه اهری
استاد مشاور :علی نعمتی
استاد مشاور :زهرا تذکری
نگارنده :فرزانه کنشلو
Additional Information:شماره پایان نامه : 0182
Uncontrolled Keywords:بيماريهای منتقله جنسی - آگاهی زنان - STDها - HIV - بيماری
Subjects:WP Gynecology
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Pediatrics , Community Medicine
Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Nutrition
Faculty of Nursing & Midwifery > Department of Nursing
ID Code:160
Deposited By: MS Soghra Golmaghani
Deposited On:13 Jul 1388 10:32
Last Modified:28 May 1392 13:35

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...