title

میزان آگاهی بیماران قلبی بستری از بیماری خود در بیمارستان آموزشی درمانی بوعلی

مظاهری, عفت and محمدی, راحله (1389) میزان آگاهی بیماران قلبی بستری از بیماری خود در بیمارستان آموزشی درمانی بوعلی. مجله علمی و پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی اردبیل ــ 12 (1). pp. 46-52.

[img]
Preview
Text - Published Version
100kB

Persian Abstract

زمينه وهدف: آموزش به بیمار نه تنها به عنوان یک گام اساسی در تطابق با بیماری عمل می کند بلکه توانایی وی را در قبول وضعیت جدید افزایش داده و از بروز مشکلات و عوارض ناشی از بیماری جلوگیری می کند.این مطالعه در همین راستا انجام گرفته است. مواد وروشها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی-مقطعی می باشد. در اين مطالعه كليه بيماران مبتلا به بيماري انفاركتوس ميو كارد و آنژين صدري( 380نفر) بستري شده در بخش قلب مرکز آموزشي در ماني بوعلي دانشگاه علوم پزشکي اردبيل مورد بررسی قرار گرفتند.روش نمونه گيري به صورت سر شماری بود. نمونه گيري بيماران در زمان ترخيص در نوبت كاري صبح انجام گرفت. ابزاردر این پژوهش پرسشنامه ای شامل 9 سوال در مورد مشخصات دموگرافیک بیماران ، 6 سوال در مورد موضوعات آموزش به بیمار و 22 سوال در مورد میزان آگاهی آنان بود. داده هاي پژوهش با استفاده از نرم افزار spssاز طريق آمار توصيفي و تحليلي مورد بررسي قرار گرفت. يافته ها: نتايج نشان داد كه ميزان آگاهي67 نفر(6/17%) از بیماران بستری در حد متوسط و 313 نفر(4/82%)در حد خوب بوده است هم چنین آزمون كاي دو نشان داد كه بين ميزان آگاهي و مدت بيماري ، مدت بستري و آموزش به بيمار در بيمارستان ارتباط معني دار (0/05<P) وجود دا رد . نتيجه گيري: با توجه به گسترش وسايل ارتباط جمعي در آموزش افراد ازجمله بيماران لازم است از تجهيزات و تكنولوژي روز در امر آموزش به بيمار و خانواده هاي آنان استفاده شود تا آنان به مشاركت در امر مراقبت از خود تشويق شوند.

Title

Awareness of the cardiac disease patients hospitalized in BuAli Hospital


Item Type:Article
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :عفت مظاهری
نویسنده مسئول :راحله محمدی
Uncontrolled Keywords:آگاهی – بيماران قلبي - اردبیل
Subjects:W Health professions > Medical Education W.18
WG Cardiovascular System
Divisions:Faculty of Nursing & Midwifery > Department of Nursing
ID Code:1603
Deposited By: MS Raheleh Mohammadi
Deposited On:03 Aug 1389 00:41
Last Modified:02 Apr 1393 03:40

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...