title

میزان آگاهی بیماران قلبی بستری از بیماری خود در بیمارستان آموزشی درمانی بوعلی

مظاهری, عفت ، محمدی, راحله (1389) میزان آگاهی بیماران قلبی بستری از بیماری خود در بیمارستان آموزشی درمانی بوعلی. مجله علمی و پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی اردبیل ــ 12 (1). ص.ص.46-52.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
100kB

خلاصه فارسی

زمينه وهدف: آموزش به بیمار نه تنها به عنوان یک گام اساسی در تطابق با بیماری عمل می کند بلکه توانایی وی را در قبول وضعیت جدید افزایش داده و از بروز مشکلات و عوارض ناشی از بیماری جلوگیری می کند.این مطالعه در همین راستا انجام گرفته است. مواد وروشها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی-مقطعی می باشد. در اين مطالعه كليه بيماران مبتلا به بيماري انفاركتوس ميو كارد و آنژين صدري( 380نفر) بستري شده در بخش قلب مرکز آموزشي در ماني بوعلي دانشگاه علوم پزشکي اردبيل مورد بررسی قرار گرفتند.روش نمونه گيري به صورت سر شماری بود. نمونه گيري بيماران در زمان ترخيص در نوبت كاري صبح انجام گرفت. ابزاردر این پژوهش پرسشنامه ای شامل 9 سوال در مورد مشخصات دموگرافیک بیماران ، 6 سوال در مورد موضوعات آموزش به بیمار و 22 سوال در مورد میزان آگاهی آنان بود. داده هاي پژوهش با استفاده از نرم افزار spssاز طريق آمار توصيفي و تحليلي مورد بررسي قرار گرفت. يافته ها: نتايج نشان داد كه ميزان آگاهي67 نفر(6/17%) از بیماران بستری در حد متوسط و 313 نفر(4/82%)در حد خوب بوده است هم چنین آزمون كاي دو نشان داد كه بين ميزان آگاهي و مدت بيماري ، مدت بستري و آموزش به بيمار در بيمارستان ارتباط معني دار (0/05<P) وجود دا رد . نتيجه گيري: با توجه به گسترش وسايل ارتباط جمعي در آموزش افراد ازجمله بيماران لازم است از تجهيزات و تكنولوژي روز در امر آموزش به بيمار و خانواده هاي آنان استفاده شود تا آنان به مشاركت در امر مراقبت از خود تشويق شوند.

عنوان انگليسي

Awareness of the cardiac disease patients hospitalized in BuAli Hospital


نوع سند :مقاله
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :عفت مظاهری
نویسنده مسئول :راحله محمدی
کلید واژه ها:آگاهی – بيماران قلبي - اردبیل
موضوعات :W حرفه پزشکی > W.18 آموزش پزشکی
WG سیستم قلب و عروق
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > بخش پرستاری
کد شناسایی :1603
ارائه شده توسط : خانم راحله محمدی
ارائه شده در تاریخ :03 آبان 1389 00:41
آخرین تغییر :02 تیر 1393 03:40

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...