title

بررسی میزان تعریق و غلظت الکترولیت های پلاسما و ادرار در پاسخ به دو برنامه تمرینی متفاوت

دوستی, جعفر and بلبلی, لطفعلی and نقی زاده باقی, عباس and ولی زاده, آیدین and فراموشی, مهدی (1387) بررسی میزان تعریق و غلظت الکترولیت های پلاسما و ادرار در پاسخ به دو برنامه تمرینی متفاوت. در: اولین همایش علمی پژوهشی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 10-9 شهریور 1387, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
Preview
Text - Published Version
421kB

Persian Abstract

مقدمه : سدیم ، کلر و پتاسیم از مهمترین الکترولیتهای موجود در بدن می باشند. وظایف اصلی این الکترولیت ها تعدیل تبادل مایعات در درون بخشهای مختلف بدن و نقش آنها در ایجاد شیبهای الکتریکی مناسب در سراسر غشاهای یاخته ای است. اختلال در تعادل آب و الکترولیتها موجب اختلال در سایر سیستمهای بدن همچون گردش خون ، تنظیمات دمایی و افت در اجرا می شود. میزان تغییرات در آب و الکترولیتها با توجه به نوع و شدتی که فعالیت اجرا می شود ممکن است متفاوت باشد. هیو بالتر و همکاران (2007)در بررسی خود روی181 مرد دونده نشان دادندکه وزن بدن به طور معنا داری کاهش یافت در حالی که میزان سدیم پلاسما بعد از تمرین نسبت به قبل از تمرین افزایش یافت همچنین آقا علی نژاد،(1373)، میزان دفع ادراری سدیم و پتاسیم را متعاقب فعالیتی با %75 توان هوازی بیشینه در بین دانشجویان پسر بررسی و مقایسه کرد. نتایج تفاوت معناداری را در دفع ادراری سدیم نشان داد ، تفاوت معناداری را در دفع ادراری پتاسیم مشاهده نشد. با توجه پیشینه¬ی تحقیقات هدف از تحقیق حاضر، مقایسه میزان تعریق و غلظت الکترولیت های پلاسما ادرار در پاسخ به دو برنامه تمرینی متفاوت می باشد. موادوروشها:. پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی بوده که بدین منظور15نفر ازمیان250 دانشجوی ورزشکارمرد(سن:26/2± 0/22،BMI(kg/m2):95/1±61/21، درصدچربی:10/5±70/10، vo2max(ml/kg/min) : 04/9 ±63/55) به طور تصادفی انتخاب شده و با رضایت در این تحقیق شرکت نمودند. نمونه ها دوتلاش جداگانه به فاصله یک هفته اجرا کردند. تلاش اول با شدت vo2max %65 به مدت 90 دقیقه و تلاش دوم با شدت vo2max %80 به مدت 30 دقیقه را در دمای هوای (24-28) روی تردمیل در آزمایشگاه فیزیولوژی دانشگاه محقق اردبیلی دویدند . وزن بدن اندازه گیری شد و نمونه های خون و ادرار قبل و بعد از تمرین بدست آمد . میزان تعریق از تغییرات در وزن بدن اندازه گیری شد .نمونه خونی برای تعیین غلظت سدیم و پتاسیم و نمونه ادرار برای تعیین میزان سدیم و پتاسیم دفعی آنالیز شدند. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از آزمون آماری t همبسته در سطح معناداری (05/0≤ P) استفاده شد. نتایج : وزن بدن با توجه به زمان تمرین(45/0±%28/2) به طور معنادار در تلاش اول و در تلاش دوم(10/0±%37/1) کاهش داشت)000/0(p=.درجه تعریق با توجه به شدت تمرین در تلاش دوم(21/0±kg/h61/1)بیشتر از تلاش اول(27/0±kg/h11/1) بود. با وجود کاهش قابل توجه در آب بدن، غلظت سدیم و پتاسیم سرم در هر دو تلاش حفظ شد . سدیم و پتاسیم ادرار در هر دو تلاش افزایش داشت. میانگین تغییرات سدیم ادرار در تلاش دوم (87/9±5/11- ) معنادار بود (532/3t= ،003/0p= ). اما در در تلاش اول این افزایش معنادار نبود. بحث و نتیجه گیری: از دست دادن آب بدن هیچ تغییری در غلظت سدیم سرم در این تحقیق ایجاد نکرد. افزایش در سدیم و پتاسیم سرم احتمالا با تنظیمات کلیوی دفع می شود. همچنین این اطلاعات نشان می دهد با ادامه تمرین از دست دادن عرق طی تمرین می تواند قابل توجه باشد، که با اختلال در سیستمهای تنظیمی بدن موجب کاهش در سرعت شده و اجرا را مختل می کند. همچنین در شرایط یکسان محیطی و تمرینی در میزان تعریق افراد و حالت های ، کم سدیمی و پر سدیمی اختلاف وجود دارد. عاملهایی چون درجه فعالیت و شاید عوامل ژنتیکی در این زمینه دخیل باشد . بنابراین شناخت ورزشکار از وضعیت بدنی خود برای انتخاب شیوه تمرینی مناسب از اهمیت برخوردار است.و نیز پیشنهاد می شود که مربیان هم برنامه ریزی تمرینی خود را با توجه به وضعیت بدنی ورزشکاران، انجام دهند. همچنین پیشنهاد می گردد تحقیق مشابهی بر روی دختران ورزشکار نیز انجام گیرد.Item Type:Conference or Workshop Item (Poster)
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :جعفر دوستی
نویسنده :عباس نقی زاده باقی
Uncontrolled Keywords:ادرار - الکترولیت - پلاسما - تعریق
Subjects:W Health professions > W.20.55 H9 special topics A-Z (Human expenmentation
WH Hemic and Lymphatic System
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Science General
ID Code:1608
Deposited By: Dr Abbas Naghizadeh-Baghi
Deposited On:31 May 1389 23:54
Last Modified:08 Dec 1391 12:00

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...