title

بررسی عوامل موثر بر قصد و رفتار زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی اردبیل در مورد سزارین بر اساس مدل بزنف

کامران, عزیز and شرقی, افشان (1389) بررسی عوامل موثر بر قصد و رفتار زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی اردبیل در مورد سزارین بر اساس مدل بزنف. [ research project ]

[img] PDF - Accepted Version
محدود به Repository staff only

524kB

Persian Abstract

مقدمه و هدف: سزارين به معناي خروج جنين از محل برش جدار شكم وجدار رحم مي باشدكه به دلايل و شرايطي كه مانع از زايمان طبيعي گرديده، اين عمل انجام مي گيرد، تا سلامت مادر ونوزاد او تامين گردد. سزارین عمل جراحی بزرگی بوده و ممکن است عوارض زیادی را بر مادر و نوزاد تحمیل کند به همین دلیل در سالهای اخیر، از سوی سازمانهای بین المللی از جمله سازمان جهانی بهداشت تاکید شده سزارین صرفا براساس اندیکاسیون انجام شود. باتوجه به آمار و ارقام بالاي سزارين در كشور ما و تفاوت آن با استانداردهاي اعلام شده از سوي سازمان بهداشت جهاني(20- 15%)لزوم انجام مداخلاتي درجهت كاهش ميزان سزارين كاملا محسوس مي باشد، لذا قبل از پرداختن به نحوه انجام مداخله باید علل و عوامل موثر بر انجام عمل سزارین در زنان باردار مشخص شود این مطالعه با هدف بررسی عوامل موثر بر قصد رفتاری زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی اردبیل در مورد سزارین انجام گرفت. روش اجرا: تعداد 400 نفر از زنان باردار شکم اول سه ماهه آخر بارداري مراجعه کننده به مراکز بهداشتی در شهرستان اردبیل در مطالعه وارد شدند نمونه هاي مورد نياز در اين مطالعه به صورت تصادفي Randomized)) انتخاب شدند به اين صورت كه ابتدا 6 مركز از مراکز بهداشتی مناطق مختلف شهر به صورت تصادفي ساده انتخاب و از هر مرکز انتخاب شده تعداد نمونه مورد نیاز بصورت تصادفی از مادران شكم اول سه ماهه آخر مراجعه كننده در مطالعه وارد شدند. با استفاده از پرسشنامه اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شد. روش جمع آوري اطلاعات پرسشنامه اي مشتمل بر 54 سئوال است كه در 6قسمت طراحي شده است. روایی پرسشنامه توسط اساتید متخصص مورد تایید قرار گرفته و پایایی آن توسط آزمون آلفاکرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. به منظور تجزيه وتحليل داده ها از آمار توصيفي و استنباطي و نرم افزاري spss استفاده شد و از آزمون T-paried و آزمون T مستقل و chi-square استفاده شد. يافته : نتايج نشان داد كه ميانگين سن مادران مراجعه كننده به مراكز بهداشتي اردبيل 8/21 سال و با انحراف معيار 2/3 مي باشد كه حداقل سن 15 و حداكثر سن مادران 29 سال بوده است و براي همسران افراد شركت كننده در مطالعه ميانگين سني 5/28 و انحراف معيار 1/4 سال بوده است. ميانگين سن حاملگي در مادران 8/35 هفته با انحراف معيار 8/2 هفته و حداقل 28 و حداكثر 40 هفته مي باشد. 4/71% افراديكه ابراز كردند كه قصد دارند احتمالا سزارين كنند سزارين كرده بودند و اكثريت ( 7/53%) افراديكه ابراز كردند كه قصد دارند قطعا زايمان طبيعي داشته باشند با اين روش ختم بارداري كرده اند و 7/76% ابراز كردند كه قصد دارند قطعا سزارين كنند سزارين كرده اند. بيشترين فراواني از انگيزه براي اطاعت ذكر شده توسط زنان باردار در هر دو گروه سزارين (1/65%) و زايمان طبيعي (6/47%) پزشك بود و پس از آن در هر دو گروه كارمندان بهداشتي در رتبه دوم قرار دارد. نتيجه گيري: بر اساس تحقيق حاضر كه با آزمونهاي آماري مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفت مي بينيم كه بين قصد رفتاري و رفتار و نرمهاي انتزاعي ارتباط آماري معني داري وجود دارد و تاثير نرمهاي انتزاعي وانگيزه براي اطاعت نيز بر رفتار كاملا مشهود مي باشد، ارزيابي از نتايج مثبت سبب ايجاد نگرش مثبت و نگرش نيز ارتباط مستقيم با قصد وقصد نيز ارتباط مستقيم با رفتار دارد وكليه اين عوامل مي تواند در هدايت و تغيير رفتار مورد نظر ما موثر واقع شوند.

Title

Factors Affecting intention and behavior of pregnant women referred to health centers in Ardabil cesarean section based on BASNEF

English Abstract

Background: Cesarean means cutting out the fetus from the abdomen and uterus are reasons and circumstances that are preventing normal delivery; this operation is done to mother and child health, to secure him. Major surgery and caesarean section may be many side effects on mother and baby to impose why in recent years, the international organizations including the World Health Organization emphasized by Caesarean section be performed only according to indications. Considering the high figures of cesarean section in our country and its difference with the standards announced by the World Health Organization (20-15%) the necessity of interventions reducing cesarean delivery is entirely sensible, Therefore, before addressing the causes and how intervention should be performed Caesarean section risk factors in pregnant women may be specified in this study factors affecting behavioral intention pregnant women referred to health centers in Ardebil Caesarean section was performed. Methods: 400 pregnant belly first trimester of pregnancy referred to the last health centers in the city of Ardabil in the study were required samples in this study were randomly selected to be the center of the first six health centers in different parts of the city randomly selected from each center selected randomly samples needed primiparous mothers referred to in the last trimester were enrolled. Questionnaire required information was collected. Questionnaire to collect data that included 54 questions in 6 sections has been designed. Its validity confirmed by specialist teachers and Cronbach alpha reliability test was evaluated. To data analysis, descriptive statistics and inferential spss software was used to test and T-paired T test and chi-square were used. Results: The results showed that the mean age of mothers referred to health centers Ardabil 21/8 years, SD 3/2 is the minimum age of 15 and maximum age of mothers was 29 years for spouses and participants in the study mean age 28/5 and standard deviation 4/1 years respectively. The mean gestational age in mothers 35/8 weeks with standard deviation of 2/ 8 weeks and a minimum 28 and maximum is 40 weeks. 71/4% of individuals have expressed the intention to possibly cesarean section and had the majority (53/7%) of individuals expressed that they definitely intend to have vaginal delivery with this method of pregnancy termination and have 76/7% expressed that cesarean definitely intend to have cesarean section. The most frequent motivation for the above submission by pregnant women in groups, cesarean section (65/1%) and vaginal delivery (47/6%) was a physician and then both groups, health workers are in the second. Conclusion: Based on the study, which investigated and statistical tests were analyzed, we will see between behavioral intention and behavior and soft abstract no significant relationship exists and the effect of soft and motivation for the behavior of obedience are obvious is to evaluate the positive results caused a positive attitude and the attitude and intention to direct the behavior has a direct relationship with all of these factors can guide the behavior and desired to be effective.

Item Type: research project
زبان سند : فارسی
project status : اتمام یافته
مجری اصلی :عزیز کامران
همکار طرح :افشان شرقی
تاریخ اتمام :19 June 1389
Uncontrolled Keywords:آگاهی، نگرش، هنجارهاي انتزاعي، فاكتورهاي قادر سازي، سزارين
کلیدواژه ها (انگلیسی):knowledge, attitudes, subjective norms, Enabling factors, cesarean
Subjects:WQ Obstetrics
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Pediatrics , Community Medicine
Vice Chancellor for Research and Technology > Deputy for Research and Technology management and Medical Information > completed research projects
ID Code:1617
Deposited By: MS Soghra Golmaghani
Deposited On:01 Jun 1389 05:14
Last Modified:15 Jun 1391 08:28

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...