title

ارتباط تبعیت از درمان دارویی و تاب آوری در بین بیماران مولتیپل اسکلروزیس شهرستان اردبیل

فتاح زاده اردلانی, قاسم and صادقی موحد, فریبا and ندرمحمدی مقدم, مهریار and ظروفی, ایلشان (1401) ارتباط تبعیت از درمان دارویی و تاب آوری در بین بیماران مولتیپل اسکلروزیس شهرستان اردبیل. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.


[img]
Preview
Text - final reserch project report
2MB
[img]
Preview
Text - final reserch project report
2MB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

2MB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

11MB
[img] Other (spss) - فایل ضمیمه
محدود به Repository staff only

20kB

Official URL: https://lib.arums.ac.ir/cgi-bin/koha/opac-ISBDdeta...

Persian Abstract

زمینه: یکی از رفتارهاي مرتبط با بیماري که درمان موفقیت آمیز بیماری نیز بشدت وابسته به آن بوده و از عوارض منفی و شدت بیماري می کاهد، تبعیت بیماران از برنامه درمانی است. بیماری مولتیپل اسکلروزیس بعنوان یک بیماری پیشرونده و ناتوان کننده محسوب می شود. برای مقابله با پیشروی این بیماری عوامل و شرایط متعددی وجود دارد که برخی از آنها به ویژگی های رفتاری و روان شناختی افراد مربوط می شود. در این میان تاب‌آوری نقش بسیار مهمی دارد. هدف: این پژوهش با هدف بررسی رابطه تبعیت از درمان دارویی با تاب آوری در بین بیماران مولتیپل اسکلروزیس شهرستان اردبیل در سال 1401 انجام شده است. مواد و روش کار: روش پژوهش از نوع تحلیلی-مقطعی است. جامعه آماری شامل کلیه بیماران مولتیپل اسکلروزیس شهرستان اردبیل به تعداد 1200 نفر است که در سال 1401 و قبل از آن از طریق مراجعه به مراکز درمانی تحت درمان قرار گرفته اند. تعداد 221 نفر(186 نفر زن و 35 نفر مرد) که به شیوه نمونه گیری در دسترس از بین مراجعین به بیمارستان علوی انتخاب شده اند، نمونه آماری را تشکیل می دهند. ابزار پژوهش شامل مقیاس تاب آوری کونور و دیویدسون و پرسشنامه تبعیت از درمان دارویی موریسکی است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمونهای کروسکال-والیس، U من ویتنی ضریب و همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. نتایج: یافته ها همبستگی های مثبت بین تبعیت از درمان دارویی با متغیر تاب آوری( p= 0/030 وr=0/0149) و چهار بعد از ابعاد پنج گانه آن شامل تصور از شایستگی فردی ( p=0/024و r =0/159)، روابط ایمن و پذیرندگی(04/0 p= 141/0و r=)، ویژگیهای معنوی( p= 0/035و r=0/145)و ویژگی کنترل کنندگی(0/017 p= و r=0/164)را نشان می دهند. همچنین در بین شرکت کنندگان مرد، تبعیت از درمان دارویی با متغیر تاب آوری و ابعاد پنج گانه آن همبستگی معنی داری نشان نمی دهد( p= 0/943و r=0/013). نتیجه گیری: بیماری مولتیپل اسکلروزیس و آثار و نشانه های آن از جمله مشکلات زندگی این ببماران محسوب می شوند که در صورت داشتن تاب آوری بالا، می توان در برابر آن مقاومت نمود. بر اساس نتایج پژوهش تبعیت از برنامه دارویی بیماران مولتیپل اسکلروزیس مولتیپل اسکلروزیس زن با تاب آوری رابطه مثبت دارد. لذا با افزایش تاب آوری، می‌توان میزان تبعیت از درمان دارویی را در بین بیماران مولتیپل اسکلروزیس زن بهبود بخشید.

Title

The relationship between adherence to drug treatment and resilience among MS patients

English Abstract

Background: patients' adherence to the treatment plan is one of the behaviors related to the disease, which is highly dependent on the successful treatment of the disease and reduces the negative side effects and severity of the disease. MS is a progressive and debilitating disease. To deal with the progression of this disease, there are many factors and conditions, some of which are related to the behavioral and psychological characteristics of people. In the meantime, resilience has a very important role. Aim: This research was conducted with the aim of investigating the relationship between adherence to drug treatment and resilience among MS patients in Ardabil city in 2011. Materials and methods: Materials and methods: The research method is analytical-cross-sectional. The statistical population includes all 1200 MS patients in Ardabil city, who were treated in 1401 and before by referring to medical centers. The number of 221 people (186 women and 35 men) who were selected by the available sampling method from among the clients of Alavi Hospital, constitute the statistical sample. The research tools include Connor and Davidson's resilience scale and Moriski's medication adherence questionnaire. Kruskal-Wallis tests, Spearman's correlation coefficient and Mann-Whitney's U tests were used to analyze the data. Results: Findings positive correlations between adherence to drug treatment with resilience variable (r=0.149 p=0.030) and four dimensions of its five dimensions including the perception of individual competence (r=0.159, p=0.024), safe and accepting relationships (r=0.141, p=0.04), spiritual characteristics (r=0.145, p=0.035) and controlling characteristics (r=0.164, p=0.017) are shown. Also, among the male participants, adherence to drug treatment does not show a significant correlation with the resilience variable and its five dimensions (r=0.013, p=0.943). Conclusion: MS disease and its effects and symptoms are among the life problems of these patients, which can be resisted and overcome if they have high resilience. According to the results of the research, adherence to the drug program of female MS patients has a positive relationship with resilience, and by improving and increasing resilience, it is possible to improve the level of adherence to drug treatment among female MS patients.

Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :قاسم فتاح زاده اردلانی
استاد راهنما :فریبا صادقی موحد
استاد مشاور :مهریار ندرمحمدی مقدم
دانشجو :ایلشان ظروفی
Uncontrolled Keywords:تبعیت از درمان دارویی، تاب آوری، بیماران ام اس، شهرستان اردبیل، ویژگی های معنوی
کلیدواژه ها (انگلیسی):adherence to drug treatment, resilience, MS patients, Ardabil city, spiritual characteristics
Subjects:WL Nervous system
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Dermatology , Psychiatry , Neurology
ID Code:16205
Deposited By: Mr farhad khodaei
Deposited On:07 Aug 1401 12:34
Last Modified:07 Aug 1401 12:34

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...