title

بررسی اثرات ماست پروبیوتیک در کنترل علائم بالینی سندروم روده تحریک پذیر

انتشاری مقدم, افسانه ، یزدانبد, عباس ، پورفرضی, فرهاد ، تذکری, زهرا ، فرزانه, اسماعیل ، میرزا رحیمی, مهرداد (1389) بررسی اثرات ماست پروبیوتیک در کنترل علائم بالینی سندروم روده تحریک پذیر. در: بیست و یکمین کنگره سالیانه جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران, 13-17 اردیبهشت 1389, مرکز همایشهای زکریای رازی.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
258kB

خلاصه فارسی

زمینه و هدف: سندروم روده تحریک پذیر (IBS) نوعی اختلال فانکشنال روده ای است که شیوع بالائی در کلیه کشورهای دنیا و از جمله ایران دارد با توجه به عدم وجود درمان مؤثر و مزمن بودن بیماری که معمولاً با تشویش و اضطراب بیماران و درمانده شدن پزشک معالج همراه است. پیدا کردن راه حل درمانی مؤثرتری که بتواند علائم بیماران از جمله دردشکم، و تغییرات اجابت مزاج را کنترل نماید ضروری به نظر می رسد. هدف این مطالعه بررسی اثرات ماست پروبیوتیک در کنترل علائم بیماری IBS می باشد. روش کار: در یک کارآزمایی بالینی دوسوکور، 60 بیمار که بر اساس معیارهای RomeII با تشخیص IBS به درمانگاه گوارش بیمارستان امام خمینی مراجعه کرده بودند به دو گروه مداخله و کنترل به طور تصادفی تقسیم شده و به مدت چهار هفته تحت درمان با ماست پروبیوتیک(31بیمار) و معمولی(29 بیمار) که توسط کارخانه کد بندی شده بود قرار گرفتند و قبل از شروع درمان ،در آخر هفته دوم و چهارم درمان ونیز دو هفته بعد از اتمام درمان از نظر بهبودی در علائم بررسی شدند و اطلاعات وارد پرسشنامه گردید و سپس داده ها با استفاده از آزمون های تی تست و خی دو در نرم افزار SPSS17 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و دو گروه مداخله و کنترل مورد مقایسه قرار گرفتند. یافته ها: در این مطالعه 60 بیمار مبتلا به IBSمورد بررسی قرار گرفتند، 36 نفر (60%) از بیماران زن و 24نفر(40%) مرد بودند، میانگین سنی افراد شرکت کننده 9±1/34 سال بود که در دو گروه مداخله و کنترل تفاوت آماری معنی دار نداشتند. از نظر مدت زمان شروع بیماری در دو گروه تقریباً مشابه بود میانگین زمانی شروع علائم در گروه مداخله 7/5 و کنترل 5/6 سال بود بعد از مداخله علائم بالینی در دو گروه مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد که در گروه مداخله شدت درد و نفخ کاهش یافت که این کاهش از نظر آماری معنی دار بود و لیکن مصرف ماست پروبیوتیک تأثیری در علائم بالینی سوزش سردل ، تهوع ، دفعات اجابت مزاج و قوام مدفوع نداشت. نتیجه گیری: افزودن ماست پروبیوتیک به رژیم غذایی بیماران میتواند در بهبودی علایم IBS خصوصآ در د ونفخ شکم موثر واقع گردد.با در نظر گرفتن شیوع بالای IBS ونبود درمان های موثر، ارائه روش درمانی که حتی باعث بهبودی جزئی در علایم بیماری شود،دستاورد مهمی محسوب میشود.

عنوان انگليسي

The Effectiveness of probiotic Yogurt to Control Symptoms Related to Irritable Bowel Syndrome

خلاصه انگلیسی

Background & Objective: Irritable bowel syndrome (IBS) is a functional gastrointestinal disorder. it is a common disease worldwide including Iran that deserved more attention. Patients are always anxious and stressful as there is not an effective treatment method. Physicians are also exhausted of untreated patients. Since, no cure has been found for IBS because it is not clear what causes irritable bowel syndrome. Therefore, there is a need to find and introduce a proper method of treatment to control symptoms including abdominal pain and defecation changes.This study aimed to determine the effectiveness of probiotics in the general relief of symptoms associated with IBS. Methods: Subjects Were recruited from patients of gastroenterology clinic in Imam Khomeini Hospital. A total of sixty patients fulfilling the Rome II criteria took part in this study. Subjects were randomized in two groups of trial and control. Pre- and post- treatment symptoms were investigated using a questionnaire.31 patients received probiotic and 29 patients normal yogurt for 4 weeks. Bottles of yoghurt were manufactured, and coded by a company. Both participants and researcher were blind of the bottles' code. Participants were followed after two and four weeks of bing treated and two weeks after discontinuing of trial. Data were entered in SPSS and two groups of trial and control were compared using statistical tests of chi-square and t-test. Results; A total number of 60 pationts were recruited in this study of whom 36(60%)was female and 24(40%)male.The average age of participants was 34. 1±9 years which does not differ between two groups. There was no difference between two groups in the onset of symptoms. Trial group had a history of 5.7 years while this was 6.5 for controls. In overall, patients who were given probiotic yogurt had shown a better response in the control of abdominal pain and flatulence than those who were treated with normal yogurt. There was not a significant difference between two groups in the response to treat for other symptoms including epigastric pain, vomiting and frequency of defecation. Conclusion: According to our research, adding probiotic yogurt to your diet may help ease symptoms of irritable bowel syndrome ( IBS) especially abdominal pain and flatulence. Considering the high prevalence of irritable bowel syndrome and the lack of effective therapies, even a slight reduction in symptoms could have positive public health consequences.

نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (سخنرانی )
زبان سند : انگلیسی
نویسنده مسئول :افسانه انتشاری مقدم
کلید واژه ها:نفخ شکم ، سندرم روده تحریک پذیر ، معیارهایRomeII ، ماست پروبیوتیک
کلید واژه ها (انگلیسی):Flatulence , irritable bowel syndrome , Rome II criteria , Probiotic yogurt
موضوعات :WI سیستم گوارشی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه اطفال ، پزشکی اجتماعی
دانشكده پزشكي > گروه داخلی ، قلب ، عفونی
دانشکده پرستاری و مامایی > بخش پرستاری
کد شناسایی :1638
ارائه شده توسط : دکتر حکیمه سعادتی
ارائه شده در تاریخ :22 شهریور 1389 23:14
آخرین تغییر :02 اسفند 1391 12:31

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...