title

بررسی تطبيقی مشخصات بالينی و پاراکلينيکی بيماران مبتلا به پريکارديال افيوژن در بيمارستان بوعلی – علی اصغر طی سه سال (82 - 80 )

اعظمی, احد and دوستکامی, حسین and حبیب زاده, شهرام and اجری خامسلو, فرامرز (1383) بررسی تطبيقی مشخصات بالينی و پاراکلينيکی بيماران مبتلا به پريکارديال افيوژن در بيمارستان بوعلی – علی اصغر طی سه سال (82 - 80 ). MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.


[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

471kB
[img] Text - final reserch project report
39kB
[img] Text - final reserch project report
241kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

567kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

582kB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

مقدمه : پريكارديال افيوژن عبارتست از تجمع مايع بيش از حد طبيعي در فضاي پريكاردي كه حالت پاتولوژيك مي باشد و باعث بروز اختلال كاركرد قلبي و گاهاً مرگ بيمار مي شود. اتيولوژي آن علاوه بر صدمات و مشكلات قلبي شامل طيف وسيعي از بيماريهاي سيستميك نيز مي باشد. ابزار تشخيصي ساده و استاندارد اكوكارديوگرافي مي باشد. اكوكارديوگرافي فقط وجود و اندازه پريكارديال افيوژن را مشخص مي كند و براي تشخيص عامل زمينه ساز بيماري توجه به تاريخچه و معاينه فيزيكي و گاهاً آناليز مايع پريكاردي لازم مي باشد. هدف اين تحقيق بررسي يافته هاي باليني و پاراكلينيكي بيماران دچار پريكارديال افيوژن و مقايسه آن با منابع مي باشد. هم چنين تعيين اتيولوژي بيماري جزء اهداف بررسي مي باشد. روش تحقيق : در اين بررسي بيمارانيكه در اكوكارديوگرافي پريكارديال افيوژن در حد متوسط يا وسيع داشتند انتخاب شده و تحت بررسي از نظر تاريخچه ،‌معاينه فيزيكي و گرفتن CXR و ECG و آناليز مايع پريكاردي ( در صورت لزوم ) قرار گرفتند و اطلاعات در پرسشنامه اي ثبت گرديد. ابزارهاي موارد استفاده عبارت بودند از: دستگاه اكوكارديوگرافي ، دستگاه الكتروكارديوگرام و مولد اشعه X. نتايج : 49 بيمار واجد شرايط طرح بودند كه 51% زن و بقيه مرد بودند. محدوده سني بيماران 10 تا 85 سال بود بيماري در افراد بالاي 60 سال شيوع بيشتري داشت. شايعترين شكايت باليني حين مراجعه بصورت تنگي نفس ( 9/44% ) ، درد سينه ( 5/24% ) بود. در ECG ، اكثر بيماران ريتم سينوسي نرمال ( 1/53% ) داشتند. محور قلب در 7/83% موارد نرمال بود. در 7/83% موارد كمپلكس QRS ولتاژ پائين داشت. در CXR شايعترين يافته كارديومگالي ( 7/85% ) بود و 3/16% بيماران CXR نرمال داشتند بصورت كلي اتيولوژي هاي شايع بترتيب عبارت بودند از ايديوپاتيك (8/44%) ، CRF (3/16%) ، نارسايي قلبي و TB (‌ هر كدام 2/8% ) ، بدخيمي ها ( 1/6% ) ، پريكارديوتومي ، بيماري كلاژن واسكولر و هيپوتيروئيدي ( هر كدام 1/4% ) . بحث و نتيجه گيري : با توجه به فراواني بالاي تنگي نفس و درد سينه بعنوان اولين شكايت باليني پريكارديال افيوژن ، در تمام سنين و بويژه در افراد بالاي 60 سال كه اين با اين تابلو مراجعه مي كنند و در ECG كمپلكس QRS با ولتاژ پائين داشته باشند ، بهتر است كه پريكارديال افيوژن هم بعنوان يكي از تشخيص هاي افتراقي در نظر گرفته شود و در فرصت مناسب اكوكارديوگرافي جهت تاييد تشخيص باليني بكار گرفته شود. هم چنين آناليز دقيق مايع پريكاردي از نظر ويروس شناسي به منظور مشخص نمودن پريكارديت هاي ويرال ( و كاستن از تعداد موارد بدن علت شناخته شده ) توصيه مي شود.

Title

Comparing Clinical and Paraclinical Finding at Patient with Pericardial Effusion were Rest in Booali and Aliasghar Hospital in March 2001- March 2004

English Abstract

Introduction: Accumulation of excessive fluid in the pericardial space called pericaldial effusion, that is a pathologic condition and leads to cardiac dysfunction or death. Etiologic causes are wide from cardiac problem to many systemic disease. Easy, Low cost and standard device for estimation pericardial effusion is echocardiography. Diagnosis of background disease depend on attention to history, physical examination and analysis of pericaldial fluid. The aim of this reserch is determination of clinical and paraclinical finding and etilogy of pericardial effusion. Material and methods: During this research, the patients that showed moderate or massive pericardial effusion in echocardiography be slected. Then , after taking history, physical examination, ECG and pericardioceotesis, finding registcd in questionaire. Data analiesed by SPSS. The instruments used in this reserch include echocardiography, x ray and electrocardiography sets. Results: 49 patients have inclusion criteria that 51 % were female and the other (49%) were male. Range of age were 10-85 Years old. Disease has high incidence in over 60 years old. Common chief complains were dyspnea ( 44.9 % ) and chest pain ( 24.5% ). In ECG most of patients have normal sinus rhythm ( 53.1% ). Cardiac electrical axis in 83.7 % was normal. 83.7% of cases shew low voltage QRS. Common finding in CXR was cardiomegaly ( 85.7% ) . 16.3% of patient have normal CXR. The etilogic causes were : Idiopatic ( 44.8% ), CRF ( 16.3% ), HF (8.2%), TB (8.2%) Malignancy ( 6.1%), Dresler syndrome (4.1% ), Collagen vascular disease (4.1%) and hypothyroidism (4.1%). Discussion and conclusion : By attention to high frequency of dyspnea and chest pain as chief complain in pericardial effusion, in over 60 years old ( especially ) and other age groups with that pattern and show low Voltage QRS in ECG, we should put the pericardial effusion as one of differential diagnosis and use echocardiography to confirm the diagnosis. However , analisis of pericardial fluid due to establishing viral pericarditis ( for reduce idiopatic cases ) is necessary.

Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :احد اعظمی
استاد مشاور :حسین دوستکامی
استاد مشاور :شهرام حبیب زاده
نگارنده :فرامرز اجری خامسلو
Additional Information:شماره پایان نامه : 0153
Uncontrolled Keywords:پريكارديال افيوژن - پريكارديت - ECG - اكوكارديوگرافي
کلیدواژه ها (انگلیسی):Pericardial effusion, Pericarditis, ECG, Echocardiography
Subjects:WG Cardiovascular System
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Internal Medicine , Cardiology , Infectious
ID Code:165
Deposited By: MS Soghra Golmaghani
Deposited On:14 Jul 1388 05:26
Last Modified:18 Sep 1399 10:46

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...