title

بررسی روند تغییرات پايان نامه های فارغ التحصيلان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبيل طی سالهای 1382-1375

حبیب زاده, شهرام ، امانی, فیروز ، گلمغانی, صغری ، عقیلی, سهیلا ، تفرجی, رقیه (1384) بررسی روند تغییرات پايان نامه های فارغ التحصيلان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبيل طی سالهای 1382-1375. کادوسه (فصلنامه علمی - پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی) ــ 6 (7). ص.ص.8-15. شاپا 1735-2584

[img] متنی - نسخه چاپ شده
محدود به فقط پرسنل سامانه

228kB

خلاصه فارسی

زمینه و هدف : پایان نامه آخرین بخش دوره دکترای عمومی و تخصصی گروه پزشکی است که طی آن دانشجو و دستیار موظف است در یکی از زمینه های رشته تحصیلی خویش به انجام کار تحقیقی بپردازد و نتایج آن را به صورت پایان نامه یا پروژه تحقیقاتی که معمولا بین 10 تا 15 هزار کلمه است در آورد که توسط آن توانایی علمی، پژوهشی و سطح مطالعاتی دانشجو مورد ارزیابی قرار می گیرد. در ایران بخصوص در رشته پزشکی نگارش پایان نامه از درجه اهمیت بالایی برخوردار نیست و سبک نوشتن پایان نامه های مختلف دانشگاهها یکسان نبوده و معمولا از نگارش صحیح برخوردار نمی باشد از آنجا که در بررسی پایان نامه های این دانشگاه مشکلات فوق الذکر موجود بودند لذا این مطالعه را با هدف توصیف نحوه تدوین پایان نامه های فارغ التحصیلان رشته دکترای عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل تا پایان سال 1382 انجام دادیم. مواد و روش کار : این یک مطالعه توصیفی مقطعی بود که در سال 1383 بر روی 134 پایان نامه که در کتابخانه مرکزی دانشگاه موجود بودند انجام گردید . روش جمع آوری اطلاعات در قالب چک لیستی حاوی 20 متغییر مورد بررسی بود. یافته ها: یافته های بررسی نشان داد که 129 پایان نامه (3/96%) ره راهنمایی اساتید بالینی و 5 پایان نامه (7/3%) به راهنمایی اساتید علوم پایه تدوین شده اند . 125 پایان نامه (3/92%) از مطالعه توصیفی مقطعی ، 90 مورد از مطالعات تحلیلی (2 تا تجربی، 5 تا مورد شاهدی و 1 مورد کارآزمایی بالینی ) بودند. درصد استفاده از مطالعات تحلیلی در سالهای 82-1381 نسبت به سالهای قبل از 1380 از 4/4% به 2/9% افزایش و همچنین درصد استفاده از آزمونهای پیشرفته آماری از 7/8% در سالهای قبل از 1380 با 5/2% کاهش به 2/6% در سالهای 82-1381 است . نتیجه گیری : براساس نتایج بدست آمده شورای پژوهشی پایان نامه ها باید تدابیر لازم را در زمینه هرچه بهتر شدن متدولوژی و آنالیزهای آماری به کار رفته در پایان نامه های دانشجویی به کارگیرد و تا حد امکان سعی شود که دانشجویان از اساتید مشاور آمار و افراد صاحب نظر جهت هر چه پربار شدن مطالب ار نظر علمی و به کارگیری آزمونهای آماری پیشرفته کمک بگیرند. همچنین سعی شود که تا حد امکان چهارچوب کلی نگارش پایان نامه توسط دانشجویان به طور عمومی رعایت شودنوع سند :مقاله
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :شهرام حبیب زاده
نویسنده مسئول :فیروز امانی
نویسنده :صغری گلمغانی
کلید واژه ها:پايان نامه های دانشگاهی / دانشجويان پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اردبيل
موضوعات :W حرفه پزشکی > W.18 آموزش پزشکی
W حرفه پزشکی > W 26/55.I4 انفورماتیک پزشکی ، سیستم ذخیره و بازیابی اطلاعات
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه داخلی ، قلب ، عفونی
دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش آمار حياتي
کد شناسایی :1659
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :03 مهر 1389 03:24
آخرین تغییر :24 بهمن 1391 10:53

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...