title

باورهاي ديني و بهداشت روان

گلمغانی, صغری ، گلمغانی, ملکه ، عقیلی, سهیلا ، جعفری, ایراندخت (1387) باورهاي ديني و بهداشت روان. در: سمینار باورهای دینی و دانشگاه, 1387/09/30, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
94kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://nursing.arums.ac.ir/content/view/248/147

خلاصه فارسی

مقدمه و هدف : امروزه مي‌دانيم كه بروز بيماري صرفاً تحت تأثير عوامل فيزيكي نيست و جسم و روان هر دو در بروز بيماري دخيل هستند. اين نكته باعث شده تا رشته جديدي در روانشناسي تحت عنوان ”بهداشت رواني“ ايجاد شود كه هر روز بر ابعاد آن افزوده مي‌شود. اين رشته كاربردي روانشناسي در سه حوزه پيشگيري، تشخيص و درمان اختلالات رواني مطرح است. در سالهاي اخير روانشناسان توجه بيشتري به باورهاي ديني براي سلامت روان و درمان بيماريهاي رواني معطوف داشته اند. آنها معتقدند در ايمان به خدا نيروي خارق العاده وجود دارد كه نوعي قدرت معنوي به انسان مي بخشد و در تحمل سختي هاي زندگي روزمره او را كمك مي كند. مواد و روشها : اين پژوهش يک مطالعه مروري است. يافته ها : يافته ها نشان مي دهد که باورهاي ديني نه تنها بيماريهاي روحي و رواني را شفا مي‌بخشد؛ بلكه در تسكين دردهاي جسمي هم، مفيد و موثر است اعتقادات ديني عامل مهمي در كاهش فشارهاي رواني و افسردگي در ميان افراد جامعه است و افراد متدين كمتر از سايرين به بزه كاري، خود كشي‌، طلاق، اعتياد، مصرف الكل و انواع مختلف تجاوز و تعدي به حقوق ديگران روي مي‌آورند. عليرغم تمام پيشرفتها و تسهيلات، مشكلات بهداشت رواني همچنان به عنوان معضلي براي خانواده ها، سازمانها و جوامع رو به افزايش است. هر روز به تعداد افرادي كه معتقدند معنويت، درمان رنجوري و درماندگي روحي آنها است و همچنين متخصصين كه براي درمان بيماريهاي رواني و حفظ سلامت رواني بر باورها و رفتارهاي مذهبي متمركز مي شوند، اضافه مي شود. انسان امروز با آگاهي و بينش به اين عقيده رسيده است كه بدون معنويت تنها مي ماند و در گرداب تكنولوژي به فنا مي رسد. انسان امروز فهميده كه با دور شدن از باورهاي ديني ، پوچي و درماندگي در انتظارش خواهد بود. بطوريکه ويليام جيمز معتقد است باور به وجود ارزشهاي بالاتر و يك قدرت برتر براي بهداشت رواني انسان ضروري است. بحث و نتيجه گيري : از آنجاييکه افسردگي و اضطراب شايعترين اختلالات روانپزشكي است. با توجه به شيوع بالا و هزينه هاي بهداشتي، گزافي که صرف آن مي گردد. توجه بسياري از متخصصين بهداشت رواني را بخود جلب كرده است. استفاده از دعا در سياست گذاريهاي بهداشت رواني بويژه در پيشگيري از اضطراب و افسردگي و توجه به اين ارتباط دو سويه مخلوق – خالق ، حياتي مي باشد. بهمين جهت افرادي كه بيشتر به دعا مي پردازند سلامت رواني بيشتري دارند.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :صغری گلمغانی
نویسنده :ملکه گلمغانی
کلید واژه ها:باورهاي ديني ، بهداشت روان ، سلامت
موضوعات :W حرفه پزشکی > W.20.55 H9 عناوین ویژه
WM روانپزشکی
بخش های دانشگاهی :معاونت تحقیقات و فناوری > مديريت تحقیقات و فناوری و اطلاع رساني
کد شناسایی :1662
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :03 مهر 1389 04:56
آخرین تغییر :08 اسفند 1391 11:01

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...