title

بررسی ميزان و انواع ديسپلازی سرويکس در 5000 مورد پاپ اسمير

اهدایی وند, فرناز ، چینی فروش, میرمهدی ، امینی ثانی, نیره ، نیک نژاد, محمد تقی (1383) بررسی ميزان و انواع ديسپلازی سرويکس در 5000 مورد پاپ اسمير. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

344kB
[img]
پیش نمایش
متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
264kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه : كلمه « Plasia » به معني رشد است و ديسپلازي سرويكس حاكي از اختلال رشد سرويكس مي باشد كه با پيدايش سلولهاي پره كانسر و كانسر در سرويكس مشخص مي شود . ديسپلازي سرويكس اغلب اوقات علامتي ندارد ولي مي تواند سريعاً به طرف كانسر سرويكس پيشرفت كند. تشخيص زودرس اين ضايعات پيش تهاجمي توسط پاپ اسمير تا حد زيادي از پيشرفت ضايعات به طرف كانسر جلوگيري كند. شيوع ديسپلازي سرويكس در مناطق مختلف جهان متفاوت بوده وتاحدزيادي به اتيولوژيهاي آن بستگي دارد.مادر اين تحقيق سعي كرده ايم ميزان و انواع ديسپلازي سرويكس را در 5000 مورد پاپ اسمير بررسي كنيم. روش تحقيق : اين مطالعه يك مطالعه توصيفي مقطعي بوده كه از بين 8249 پاپ اسمير صورت گرفته از ابتداي سال 82 تا مرداد 83 ، 5000 نمونه به صورت راندوم انتخاب و وارد طرح شده اند. قسمتي از نمونه ها گذشته نگر و قسمتي آينده نگر بررسي شده اند. جامعه مورد مطالعه زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي – درماني سطح شهر اردبيل جهت انجام تست پاپ اسمير بوده است. اطلاعات لازم توسط پرسشنامه جمع آوري گرديده و توسط نرم افزار SPSS تحت ويندوز 9 مورد بررسي قرار گرفت. نتايج : از 5000 مورد پاپ اسمير مورد بررسي 1154 مورد (1/23 درصد) نرمال و در 3846 مورد (9/76 درصد) حداقل يك نوع ابنورمالي در پاپ اسمير گزارش شده است. ديسپلازي سرويكس در 12/1 % بيماران (56 مورد از 5000 مورد) گزارش شده است. Mid dysplasia يا CIN I 66/0 درصد (‌ 23 مورد از 5000 نمونه ) Moderate dysplasia يا CIN II 3/0 درصد ( 15 مورد از 5000 نمونه ) و Severe dysplasia يا CIN III در 16/0 درصد ( 8 مورد از 5000 نمونه ) وجود داشته است. بحث : درصد كلي ديسپلازي سرويكس در مطالعه ما 12/1 % بوده است . ميزان شيوع بدست آمده در مطالعات مشابه بين 4/0 درصد در اسكاتلند تا 12% در آمريكا متغير بوده است با اين حال شيوع بدست آمده در مطالعه ما نزديك به شيوع بدست آمده در اكثر مطالعات مشابه مي باشد.نوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :فرناز اهدایی وند
استاد مشاور :میرمهدی چینی فروش
استاد مشاور :نیره امینی ثانی
نگارنده :محمد تقی نیک نژاد
اطلاعات اضافی :شماره پایان نامه : 0169
کلیدواژه ها:ديسپلازي سرويكس - پاپ اسمير
موضوعات :WP بیماریهای زنان
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه اطفال ، پزشکی اجتماعی
دانشكده پزشكي > گروه بیهوشی، زنان و زایمان
دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش پاتولو‍ژي
کد شناسایی :167
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :14 مهر 1388 05:43
آخرین تغییر :29 شهریور 1391 12:27

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...