title

راه اندازی سامانه رجیستری (ثبت داده) بیماران مبتلا به آرتریت روماتویید در مراجعه کنندگان به درمانگاه روماتولوژی بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل در سال 1400

محمدی کبار, یوسف and اعظمی, احد and کامران, عزیز and اصغری, وحدت (1401) راه اندازی سامانه رجیستری (ثبت داده) بیماران مبتلا به آرتریت روماتویید در مراجعه کنندگان به درمانگاه روماتولوژی بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل در سال 1400. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.


[img]
Preview
Text - final reserch project report
1MB
[img]
Preview
Text - final reserch project report
993kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

1MB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

1MB
[img] Other (spss) - فایل ضمیمه
محدود به Repository staff only

1kB

Official URL: https://lib.arums.ac.ir/cgi-bin/koha/opac-ISBDdeta...

Persian Abstract

زمینه : آرتريت روماتوئيد يک بيماري خودايمني سيستميک مي باشد که تشخيص ديررس آن مي تواند منجر به بروز دفورميتي ها و برخي عوارض شود. با توجه به اهمیت و کاربردهای راه اندازی یک سیستم ثبت داده و همچنین شیوع قابل توجه بیماری آرتریت روماتوئید بر آن شدیم تا با طراحی مطالعه توصیفی تحلیلی حاضر به بررسی اولیه ویژگی بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید مراجعه کننده به درمانگاه روماتولوژی بیمارستان امام خمینی (ره) در سال 1400 بپردازیم. هدف : راه اندازی سامانه رجیستری (ثبت داده) بیماران مبتلا به آرتریت روماتویید در مراجعه کنندگان به درمانگاه روماتولوژی بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل در سال 1400 مواد و روش ها: جامعه آماری شامل بیماران آرتریت روماتوئید مراجعه کننده به درمانگاه روماتولوژی بیمارستان امام خمینی اردبیل می باشد نمونه گیری به روش سرشماری انجام گرفت و تمام بیماران مراجعه کننده در سال 1400 وارد مطالعه شدند. داده های این بیماران از تاریخ 1400 به صورت گذشته نگرجمع آوری و وارد مطالعه شد. معیارهای ورود شامل رضایت شرکت در مطالعه و معیار خروج فقط شامل بیمارانی است که در طی بررسی های انجام شده تشخیص آرتریت روماتوئید مورد شک قرار گرفت. برای تحلیل داده های مطالعه اطلاعات بیماران منطبق با اهداف پژوهشی بر اساس چک لیست تدوین شده وارد نرم افزار SPSS نسخه 25 شد و با آمار توصیفی شامل تعداد، درصد، میانگین و آمار استنباطی نظیر آزمون کای اسکویر یافته ها: در مطالعه حاضر 75 بيمار مبتلا به آرتريت روماتوئيد (82.7 درصد مونث) مورد بررسي قرار گرفتند. سابقه خانوادگی در 8 درصد بیماران مثبت بوده است. شايع ترين علامت اوليه خشکي مفاصل به همراه آرتريت (49/3 درصد) بوده است. 21/3 درصد از بيماران به طور همزمان به هايپرتانسيون نيز مبتلا بودند. شايع ترين علامت خارج مفصلي ندول روماتوئيد با فراواني 8 درصد بوده است. بيش از نيمي از بيماران (58/7 درصد) خشکي صبحگاهي را گزارش کردند. شايع ترين يافته راديولوژيک درگيري زانو (13/3 درصد) و شايع ترين دفورميتي مربوط به Suan neck با فراواني 6/7درصد بوده است. فاکتورروماتوئيد و Anti-CCP به ترتيب در 65/3 درصد و 81/3 درصد از بيماران مثبت بوده است. فاکتورهای التهابی ( ESR.CRP) در 76 درصد موارد مثبت بوده است. بیشترین ترکیب دارویی مورد استفاده پردنیزولون به همراه متوتروکسات و هیدروکسی کلروکین بوده است. فراواني فاکتورروماتوئيد، Anti-CCP و BMD به تفکيک جنسيت در جدول زير مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج اين بررسي نشان داد فاکتور روماتوئيد مثبت و چگالي املاح استخواني (BMD) غيرطبيعي در زنان به طور معناداري شايع تر بوده است (به ترتيب P value برابر با 0/02 و 0/01). نتیجه گیری: نتايج مطالعه حاضر نشان دهنده فراواني دقيق هرکدام از ويژگي هاي باليني و پاراکلينيک در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد مي باشد. به نحوي که نشان دهنده غاليبت جنسيت مونث در مبتلايان به اين بيماري بوده است. از طرف ديگر با ارايه فراواني دقيق علائم همراه بيماران، به شناسايي هر چه بهتر اين بيماران در منطقه کمک کننده خواهد بود.

Title

Setting up a registry (data entry) patients with Rheumatoid Arthritis for the Rheumatology Clinic clients of Ardabil Imam Khomeini Hospital, in the year 2021

English Abstract

Background: Rheumatoid arthritis (RA) is a systemic autoimmune inflammatory disease, wherein late diagnosis and treatment leads to deformities and disability. Considering the importance and applications of setting up a data registration system, as well as the significant prevalence of rheumatoid arthritis, we decided to design a descriptive and analytical study to investigate the characteristics of rheumatoid arthritis patients referred to the rheumatology clinic of Imam Khomeini Hospital (RA). Let's pay in 2021. Aim: To Setting up a registry (data entry) patients with RA for the Rheumatology Clinic clients of Ardabil Imam Khomeini Hospital, in the year 2021 Materials and methods: The statistical population includes rheumatoid arthritis patients who referred to the rheumatology clinic of Imam Khomeini Hospital in Ardabil. Sampling was done by census method and all patients referred in 2021 were included in the study. The data of these patients were retrospectively collected from 2021 and included in the study. The inclusion criteria include consent to participate in the study and the exclusion criteria only include patients who were suspected of having rheumatoid arthritis during the investigations. In order to analyze the data of the study, the patient information according to the research objectives was entered into SPSS version 25 software based on the checklist and analyzed with descriptive statistics including number, percentage, mean and inferential statistics such as chi-square test. Results: In this study, 75 patients with rheumatoid arthritis (82.7% female) were examined. Family history was positive in 8% of patients. The most common initial symptom was dry joints along with arthritis (49.3%). 21.3% of patients had hypertension at the same time. The most common extra-articular symptom was rheumatoid nodule with a frequency of 8%. More than half of the patients (58.7%) reported morning dryness. The most common radiological finding was knee involvement (13.3%) and the most common deformity related to Swan neck with a frequency of 6.7%. Rheumatoid factor and Anti-CCP were positive in 65.3% and 81.3% of patients, respectively. Inflammatory factors (ESR.CRP) were positive in 76% of cases. The most used drug combination was prednisolone along with methotrexate and hydroxychloroquine. The prevalence of rheumatoid factor, Anti-CCP and BMD according to sex is analyzed in the table below. The results of this study showed that positive rheumatoid factor and abnormal bone mineral density (BMD) were significantly more common in women (P value equal to 0.02 and 0.01, respectively). Conclusion: The results of the present study show the precise frequency of each of the clinical and paraclinical features in patients with rheumatoid arthritis. In a way that shows the superiority of the female gender in those suffering from this disease. On the part of Diggs, it will help to better identify these patients in the region by presenting the exact frequency of symptoms associated with the patients.

Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :یوسف محمدی کبار
استاد مشاور :احد اعظمی
استاد مشاور :عزیز کامران
دانشجو :وحدت اصغری
Uncontrolled Keywords:آرتريت روماتوئيد، روماتولوژي، بيماري التهابي، خودايمني، ثبت داده
کلیدواژه ها (انگلیسی):Rheumatoid arthritis, rheumatology, inflammatory disease, autoimmune, registered
Subjects:WX Hospital and other health Facilities
Divisions:Faculty of Medicine > Educational Development Office
Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Internal Medicine , Cardiology , Infectious
ID Code:16796
Deposited By: Mr farhad khodaei
Deposited On:09 Dec 1401 08:43
Last Modified:09 Dec 1401 08:43

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...