title

مطالعه وضعیت شاخص هاي بهداشت و سلامت در عشاير استان اردبيل

صادقی, همایون and عدالتخواه, حسن (1384) مطالعه وضعیت شاخص هاي بهداشت و سلامت در عشاير استان اردبيل. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 5 (2). pp. 150-159. شاپا 1735-2452

[img]
Preview
Text - Published Version
217kB

Official URL: http://journal.arums.ac.ir

Persian Abstract

زمینه و هدف: جامعه عشايري از جمله جوامعي است كه نيازمند برنامه ريزي صحيح در ارايه خدمات بهداشتي- درماني به منظور ارزيابي و مقايسه نحوه ارايه خدمات اعم از پزشكي، بهداشتي و غيره مي باشد. مطالعه حاضر در سطح جمعيت عشاير قشلاقي استان اردبيل با هدف ارزيابي وضعيت بهداشت و سلامت و نحوه ارايه خدمات بهداشتی انجام گرفت. روش كار: اين مطالعه مقطعي در سال 1381 انجام شد. جامعه مورد مطالعه در آن 320 خانوار (در کل 1800 نفر) درقالب 40 خوشه 8 خانواري مي باشد. به علاوه از 458 سگ از طريق وريد سفاليک خونگيری انجام و آزمون آگلوتيناسيون مستقيم انجام شد. در محل خونگيری برای هر نمونه آزمون Dipstick نيز انجام شد و نيز از کل کودکان زير 12 سال آزمون آگلوتيناسيون مستقيم انجام شد. در محاسبه حجم نمونه قابليت تعميم برای 63 متغير با حداقل سطح اطمينان 90% و حداکثر 97% لحاظ گرديده و با توجه به خوشه ای بودن مطالعه ضريب اثر طرح(Design Effect) حداقل برابر 1/56 و حد اکثر 4 براي متغيرهاي مختلف در حجم نمونه اوليه اعمال گرديد. يافته ها: ازكل خانوارهاي مورد مطالعه 30 خانوار (9/7%) از مزاياي آب شبكه لوله كشي داخل واحد مسكوني و بيشترين تعداد خانوار (41%) ا زآب تانكر سيار جهت شرب استفاده مي كردند. ميزان كلر باقيمانده آب آشاميدني در 88/7% موارد صفر بود. 89 خانوار (27/8%) در منزل توالت و 22 خانوار (7%) حمام داشتند. 273 خانوار (90/4%) از خانوارهايي كه در رژيم غذايي خود از سبزيجات خام استفاده مي كردند آن را فقط با آب معمولي مي شستند. ميزان بروز حوادث در خانوارهاي عشاير در يك ماه 230 مورد در 10000 خانوار بود. 18/1% از زنان واجد شرايط عشاير سابقه سقط و 38/9% حاملگي ناخواسته و برنامه ريزي نشده داشتند. 47/1% از زناني كه طي سه سال اخير زايمان داشتند توسط هيچ فردي كه مجاز به انجام مراقبت باشند مراقبت نشده بودند. آگاهي زنان واجد شرايط در خصوص روش هاي پيشگيري از بارداري رويهم رفته ضعيف بود. کمترین میانگین تاخیر تزریق واکسن مربوط به نوبت سوم واكسن پوليوي خوراكي و برابر 25/19± 16/9 روز بود. بیشترین میانگین تاخیر مربوط به نوبت سوم واكسن هپاتيت با 60/7 ± 46/44 روز بود. در اندازه گيري فشار خون از مجموع 503 نفر بزرگتر يا مساوي 12 سال،‌ 77 نفر مبتلا به پر فشاری خون بودند. خونريزي لثه در 13/7%، تورم لثه ها در 14/8% و پيوره در 19/3% موارد وجود داشت. درد گردني در 10/2%، درد پشت و كمر در 18/7% و درد مفاصل در 13/5% موارد وجود داشتند. ميزان تقاضاي برآورد نشده جهت ويزيت پزشك 64/8% بود. فراوانی کودکان دارای آزمون مثبت ليشمانيوز احشايي برای پسرها 3/4% و برای دخترها 3/06% بود. 28 سگ نر و 6 سگ ماده نتيجه آزمايش مثبت آگلوتيناسيون مستقيم داشتند كه جمعاً 7/4% از موارد را تشكيل می داد. تنها در تيتر DAT≥ 640/1 حساسيت Dipstick به حدقابل قبول بالاتر از 80% رسيد. نتیجه گیری: بسياری از شاخص های بهداشتی و سلامت عشاير به استثنای واکسيناسيون، نامناسب بوده نيازمند توجه جدی تر مسئولين و سياست گزاران بهداشتی کشور می باشد. امکان گسترش بيماری کالاآزار در شمال استان اردبيل و ساير استان های همجوار متاثر از پديده کوچ عشاير وجود دارد و پيش بينی می شود در سال های آتی شهرستان های بيله سوار و پارساباد نيز به منطقه آندميک بيماری تبديل شوند. تمام متن: PDF XML تمامی حقوق این سایت برای معاونت پژوهشی دانشگاه محفوظ است.

Title

Health Status among Migrant Tribes (Ashayer) of Ardabil Province

English Abstract

Background & Objectives: Providing health services for all population subgroups of a community is a major hallmark for health administration. Little is known about health status of Ashayer population in Iran. This study aims at evaluating health status and quality of health service delivery to them. Methods: In a cross-sectional research 320 households (1800 persons), entered the study. Moreover, blood samples from 458 dogs were taken and studied with both Direct Aglutination Test (DAT) and a newly presented dipstick test. All children under 12 were also studied with DAT. In computing the sample size the generalizability for 63 variables with a minimum and maximum probability level of 90% and 97% respectively were taken into account and since the cluster sampling was employed, the Design Effect would be at least 1.56 and for different variables in the first sample it would be at most 4. Results: Only 30 households(9.7%) used piped water supply inside their houses while most of the other families (41%) obtained their water from mobile water tanks. Residual water chlorine was measured to be zero in 88.7% of the samples taken from drinking water of Ashayer. 89 (27.8%) households had lavatories and 22 (7%) households had bathrooms inside their houses. 90.4% of those using raw vegetables washed them only with plain water. Monthly incidence rate for accidents was 230 per 10000. 18.1% of women in reproductive age had a history of abortion. Unwanted pregnancy rate was 38.9%. 47.1% of women with a labor history in past three years had never been visited by any person legally allowed to do so. Women in reproductive age had a poor knowledge about contraceptive methods. The minimum delay for vaccination was 16.9 (SD= 19.26) days regarding the third dose of OPV and the highest delay in vaccination was 46.44 (SD=60.7) days belonging to the third dose of HBV. From all 503 persons above 12 years old, 77 cases had hypertension. Periodontal easy bleeding was observed in 13.7 % and pyorrhea in 19.3%. 10.2 % had aching neck, 18.7% had backache and arthralgia was shown in 13.5%. The unmet need for physician's visit was 64.8%. The frequency of positive cases of leshmaniasis was 3.4% and 3.06% for boys and girls respectively. 28 male and 6 female dogs were positive in DAT test making an overall positive rate of 7.4%. Sensitivity of dipstick test was higher than 80 percent only when golden standard was considered to be DAT ≥1/640. Conclusion: Many of the health indices of Ashayer except for vaccination were suitable. This requires further attemps on the part of govermental and health outhorities. Kale-azar disease can spread to the north of the province as well as the neighboring provinces due to the migration of these tribes. It is predicted that Bilesavar and Parsabad cities will be added to the andemic regions of this disease in coming years. Using dipstick test recently offered by WHO is recommended to be used to screen the infected dogs.

Item Type:Article
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :همایون صادقی
نویسنده :حسن عدالتخواه
Uncontrolled Keywords:عشایر، شاخص سلامت، بهداشت خانواده
کلیدواژه ها (انگلیسی):Ashayer, Health Index, Family Health
Subjects:W Health professions > W.20.55 H9 special topics A-Z (Human expenmentation
WA Public Health > Public Health Education WA.18
WA Public Health > Public Health Education WA.18
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Dermatology , Psychiatry , Neurology
ID Code:1690
Deposited By: Dr Hassan Edalatkhah
Deposited On:17 Jul 1389 06:01
Last Modified:28 Jan 1392 08:35

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...