title

تعيين اولويت هاي پژوهشي حوزه سلامت در استان اردبيل: به عنوان يك تجربه

مجیدپور, علی and عدالتخواه, حسن and سزاوار, سید هاشم and امینی ثانی, نیره and شعبانی, مسعود and نعمتی, علی and عباسقلی زاده, ناطق and میرزا رحیمی, مهرداد and عرشی, شهنام and صادقی, همایون and سوادی اسکویی, داریوش and شمشیرگران, سید مرتضی and حبیب زاده, شهرام and مولوی, پرویز and پورفرزان, ایرج and محمدی, پرهام سعداله and یزدانبد, عباس and صالح زاده, فرهاد and رحیمی, گیتی and رستمی, خلیل and پیرزاده, اکبر and امانی, فیروز and صادقیه اهری, سعید and یوسفی سادات, محرم and محمدی, حکمت and عیسی زاده, رئوف and حامدی, رضا and شفیعی, شفیع and درخشنده, رقیه and ادیانی, شهروز and اقاجانی, علیرضا and مینایه, خدامراد زاده and بابایی, مسعود and حاجی جباری, منصور and بشرخواه, سعید and نیرومند, بابک and عبدالله زاده, فرشته and حقی مقدم, علی and باقری, منصور (1382) تعيين اولويت هاي پژوهشي حوزه سلامت در استان اردبيل: به عنوان يك تجربه. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 3 (3). pp. 8-21. شاپا 1735-2452

[img]
Preview
Text - Published Version
379kB

Official URL: http://journals.arums.ac.ir/index.php/jarums

Persian Abstract

زمينه و هدف: ارتقاي سلامت به عنوان يك اولويت اساسي در سياست ها و برنامه هاي بين المللي، ملي، منطقه اي و محلي قرار گرفته است. حفظ و ارتقاي سلامت آحاد جامعه منوط به داشتن اطلاعات از ضرورت ها و اولويت هاي آينده است لذا تعيين اولويت هاي بهداشتي و تدوين سياست ها و برنامه هاي بهداشت عمومي از جمله اقدامات مهم كشور ها و سازمان هاي ذيربط است.به نظر مي رسد بازنگري اساسي در سيستم ارايه خدمات بهداشتي درماني بر اساس معيارهاي ارتقاي سلامت به منظور افزايش تاثيرات برنامه هاي مداخله اي بهداشتي، ترويج كيفيت خدمات بهداشتي و بهبود فعاليت هاي بهداشت عمومي لازم و ضروري است. روش كار: اين پروژه از بهمن ماه سال 1380 آغاز گرديد و در ابتدا با سازماندهي دقيق چارت تشكيلاتي آن تعريف گرديد.اين پروژه دو محور اصلي شامل تحليل وضعيت موجود سلامت و اولويت بندي را دنبال نمود، كه تحليل وضعيت موجود از سه طريق بررسي مطالعات انجام يافته قبلي، پژوهش هاي كيفي و عمليات ميداني صورت گرفت و در آن با 1000 خانوار شهري و 1000 خانوار روستايي در خصوص ابعاد مختلف سلامت اعم از ويژگي هاي جمعيتي، تغذيه، عوامل خطر، رفتارهاي درماني و غيره مصاحبه به عمل آمد. از افراد بالاي 15 سال200 خانوار نمونه خون جهت اندازه گيري پارامترهايي نظير هموگلوبين، هماتوكريت، قند و ليپيدها اخذ گرديد. قد، وزن و فشار خون تمام افراد بالاي 15 سال و قد، وزن و دور بازو براي كودكان كمتر از 6 سال اندازه گيري شد. پس از جمع آوري اطلاعات و جمع بندي آنها بر اساس معيار علمي امتيازدهي شد و در نهايت فهرست اولويت هاي پژوهشي دانشگاه در حوزه سلامت تعيين گرديد. در تمام مراحل از مشاركت مردم و ساير سازمان ها استفاده گرديد. يافته ها: نتايج حاصل از اين مطالعه نشان دادكه در استان اردبيل اولويت هاي پژوهشي عبارتند از مرگ و مير كودكان زير 5 سال، سوانح و حوادث و ... كه در مجموع 34 اولويت مهم در ابعاد مختلف سلامت تعيين گرديد. نتيجه گيري: با توجه به تجربه عظيم تعيين اولويت هاي پژوهشي از طريق نيازسنجي كه براي اولين بار بدين شيوه و با مشاركـت وسيع مردم و سايـر سازمان ها صـورت گرفت و نيازهاي واقعي سلامت مردم مشخص گرديد. به نظر مي رسد كه اين كار بايد هر چند سال يكبار صورت گيرد و به ساير بخش ها تسري يابد، تا از اتلاف هزينه، زمان و نيروي انساني جلوگيري شده و تحقيقات به سمت نيازهاي واقعي و انجام مداخلات لازم جهت ارتقاي سلامت مردم باشد.

Title

Research Priorities in Health Field in Ardabil Province: An Experience

English Abstract

Background & Objective: Promoting health has always been considered as one of the basic priorities in international, national, regional and local policies. Moreover, retention and promotion of individual health requires a good knowledge of essentials and priorities of the future. Consequently, determining heslth priorities and devising public health programs and policies is just one of the crucial issues to be considered and implemented by the organizations involved. So a fundamental revising of the health care services based on health promotion indices seems to be necessary in order to increase the influence of health interference programs, extend the quality of health care services and improve activities concerning public health. Methods: This project started in 2001 and was defined by precise planning of its organization chart. Its two basic concerns included the current status of health and determining its priorities. The first point, that is the current status of health was performed through investigating the previous researches as well as qualitative and field studies. In this phase of research 1000 urban and 1000 rural families were interviewed about different aspects of health including population characteristics, nutrition, risk factors, treatment habits and so forth. To measure the parameters such as hemoglobin, hematocrite, sugar and lipids, blood samples were taken from members of 200 families who were above 15. Weight, height and blood pressure of all the subjects who were above 15 years of age and weight, height and Mid Arm Circumference (MAC) of the children aged below 6 were measured. The data were collected and scored based on scientific indices and finally the research priorities in the field of health were determined. It should be noted that many people and organizations participated in this research. Results: The findings indicated that mortality of children under 5 years of age, casualties, accidents, etc. were among 34 most essential health priorities. Conclusions: Regarding the great experience of determining health priorities which was conducted through need assessment and wide cooperation of the public and organizations, it seems important to conduct such researches once in some years and transfer their findings to other sectors in order to prevent wastage of costs, time and labor. This will also lead the researches towards the real needs and necessary interference in order to promote public health.

Item Type:Article
زبان سند : فارسی
مجری اصلی :علی مجیدپور
مجری اصلی :حسن عدالتخواه
سایر مجریان :سید هاشم سزاوار
Additional Information:Indexed in: Magiran ،Barakatkns ، SID ، ISC, Google Scholar
Uncontrolled Keywords:سلامت،‌ نياز سنجي،‌ اولويت پژوهشي
کلیدواژه ها (انگلیسی):Health, Need Assessment, Research Priority
Subjects:W Health professions > W.20.55 H9 special topics A-Z (Human expenmentation
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Pediatrics , Community Medicine
Faculty of Medicine > Department of Anesthesiology , Obstetrics & Gynecology
Faculty of Medicine > Department of Surgery
Faculty of Medicine > Department of Internal Medicine , Cardiology , Infectious
Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Vital Statistics
Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Nutrition
Faculty of Medicine > Department of Dermatology , Psychiatry , Neurology
Faculty of Health > Department of Public health
Faculty of Health > Department of Public health
Faculty of Health > Department of Public health
ID Code:1696
Deposited By: Dr Hassan Edalatkhah
Deposited On:17 Jul 1389 05:28
Last Modified:12 Dec 1397 13:42

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...