title

بررسي تاثير دگزامتازون داخل وريدي در کاهش سرفه ناشي از آلفنتانيل در مرکز آموزشي درماني فاطمي اردبيل در سال 1387

نوروزی, ودود ، محمدیان اردی, علی ، میرفضلی, سیده زهره (1388) بررسي تاثير دگزامتازون داخل وريدي در کاهش سرفه ناشي از آلفنتانيل در مرکز آموزشي درماني فاطمي اردبيل در سال 1387. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
53kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
161kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

357kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه و هدف : اين مسئله كه مخدرهاي صناعي ( فنتانيل ، آلفنتانيل و ...) بدون سركوب قلبي ، عروقي و بدون ترشح هيستامين سبب كاهش سريع در پاسخهاي بدن به استرس هاي القاء بيهوشي عمومي مي شود و همچنين بي دردي موثري را در برش جراحي ايجاد مي كند ، موجب استفاده روز افزون از آنها شده است . سرفه واكنشي پس از تزريق اين داروها در مطالعات گوناگون گزارش شده است . اين سرفه ها عوارض بسياري داشته است . جهت كاهش اين سرفه ها كوشش هاي زيادي صورت گرفته است از جمله آنها استفاده از ليدوكائين ، افدرين و تزريق مداوم مخدر و ... را مي توان نام برد . اين مطالعه با هدف بررسي اثر دگزامتازون در مهار سرفه هاي ناشي از آلفنتانيل به عنوان مخدر صناعي داراي عارضه سرفه در مركز آموزشي درماني فاطمي اردبيل انجام شده است. مواد و روش ها : در اين بررسي كار آزمايي باليني دوسوكور تعداد 80 بيمار كانديد جراحي غير اورژانس كه نيازمند بيهوشي عمومي بودند و جهت ايشان آلفنتانيل جهت القاء بيهوشي استفاده مي شد انتخاب شدند . بيماران در ASAI-II قرار داشتند . و به صورت تصادفي در دو گروه 40 نفري قرار گرفتند . در گروه مداخله 5 دقيقه قبل از تزريق آلفنتانيل mg/kg 15/0 دگزا متازون و در گروه كنترل هم حجم و هم رنگ آن (cc2) نرمال سالين تزريق گرديد . سرفه هاي بيماران طي مدت 30 ثانيه پس از تزريق آلفنتانيل شمارش گرديد و با هم مقايسه شد . اطلاعات با نرم افزاري آماري SPSS ( نسخه 15) و تستهاي آماري t و كاي دوورگرسيون لوجستيک تجزيه و تحليل گرديد سطح کمتر از 05/0 معني دار در نظر گرفته شد. نتايج : نتايج پژوهش اخير نشان داد كه بين ميزان بروز سرفه بعد از مصرف دگزا متازون با گروه کنترول تفاوت معني داري يافت نشد.همچنين درآناليز رگرسيون انجام شده،بين بروز سرفه و متغيرهاي جنس،سن و BMI رابطه معني داري يافت نشد. نتيجه گيري : با توجه به معني دار نبودن ارتباط بروز سرفه با متغيرهاي طرح ، ارتباط مصرف دگزا متازون جهت كاهش ميزان سرفه ناشي از آلفنتانيل در اين طرح ثابت نشد. از اين تحقيق چنين نتيجه گيري شد که ميزان بروز سرفه در سنين پايين بيشتر است.

عنوان انگليسي

Effect of intravenous Dexamethasone in diminishing Alfentanil-induced cough in Fatemi, Ardabil, Iran

خلاصه انگلیسی

Introduction: The use of synthetic opioids ( fentanil, alfentanil ,…) Has been increasing as they can induce anesthesia without cardiovascular suppression and without histamine release which in turn decreases physiological responses to the stress caused by anesthesia and can cause and effective analgesia at first cut. Reactive cough induced by this group of drugs has been reported in various studies. This cough can cause several adverse effects and many efforts have been made in order to decrease it such as using lidocaine, ephedrine, and continuous infusion of the opioid. Therefore, our study aimed at determining effect of dexamethasone in controlling alfentanil – induced cough in Fatemi hospital, Ardabil, Iran. Material & Methods: In our study which was performed as a double-blinded clinical trial, 80 patients who required non-emergency surgeries requiting general anesthesia and received alfentanil , were selected, patients were categorized in ASAI-I and randomly divided into two groups of 40. The intervention group received dexamethasone, 0.15 mg/kg. 5 minutes prior to alfentamil injection while the controls received an injection of saline of the same color and volume (2 ml). The number of coughs was counted 30 seconds after alfentanil injection and then were compared. The data were analyzed by SPSS (15) using T-tests and chi-square. The P-value was less <0.05 considered significant. Results : This study showed that there was not meaning difference in incident of cough between dexamethasone group with control group.in regression analysis there was not meaningful diference in incidence of cough and variable of sex,age and BMI. Conclusion: Regardig insignificance of correlation between incidence of cough and and the variables of the study.administring of dexamethasone for decreasing of incidence of alfentanil induced cough was not demonstrated.in ths study,incidence of cough was more in younger subject.

نوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :ودود نوروزی
استاد مشاور :علی محمدیان اردی
نگارنده :سیده زهره میرفضلی
اطلاعات اضافی :شماره پایان نامه: 0315
کلیدواژه ها:آلفنتانيل – سرفه– دگزا متازون
کلیدواژه ها (انگلیسی):Cough – Dexamethasone – Alfentanil
موضوعات :QV فارماکولوژی
WO جراحی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه بیهوشی، زنان و زایمان
کد شناسایی :17
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :22 آبان 1388 04:41
آخرین تغییر :10 اسفند 1391 11:32

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...