title

بررسی ميزان شيوع تغييرات الکتروکارديوگرام در 50 مورد پرولاپس دريچه ميترال زير 30 سال و مقايسه با تغييرات الکتروکارديوگرام در 50 فرد سالم

حسینیان, عدالت ، دوستکامی, حسین ، عابدی, علی ، شیخم, سوره (1383) بررسی ميزان شيوع تغييرات الکتروکارديوگرام در 50 مورد پرولاپس دريچه ميترال زير 30 سال و مقايسه با تغييرات الکتروکارديوگرام در 50 فرد سالم. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.[img]
پیش نمایش
متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
468kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

1MB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه : سندرمMVP از ناهنجاری شايع دريچه های قلبی است که از تغييرات پاتولوژيک قسمتهای مختلف دريچه ميترال شامل لت دريچه، طناب وتری، عضله پاپيلری، ... منشأ می گيرد و در آن يک يا هر دو لت دريچه ميترال در طی سيستول به دهليز چپ برآمده می شود اين ناهنجاری بر اساس معيارهای بالينی و اکوکارديوگرافی تشخيص داده می شود. MVP ممکن است موجب تغييرات ECG در بعضی افراد گردد اين تغييرات به صورت تغييرات موج T در ليدهای تحتانی، انواع آريتمی های بطنی و دهليزی و... ظهور می کند که در تشخيص افتراقی با ايسکمی ميوکارد مطرح می شود. روش تحقيق : اين مطالعه بصورت Analytical Study (Case-Control) می باشد که در 50 فرد مبتلا به MVP زير 30 سال که به مطب های خصوصی و درمانگاه تخصصی قلب و عروق بيمارستان بوعلی اردبيل مراجعه کرده بودند انجام شد و در نهايت اطلاعات حاصل با 50 مورد شاهد که با گروه اصلی از نظر سن و جنس همسان سازی شده بودند مقايسه گرديد. روش تشخيص MVP بر اساس علايم بالينی و اکوکارديوگرافی بود. بعد از تشخيص MVP از بيماران و نيز گروه شاهد ECG (نوار قلب) گرفته شد و در نهايت اطلاعات با، برنامه آماری SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج : از 50 Case مورد مطالعه 60% (30نفر) زن، 40% (20 نفر) مرد بودند و بيشترين توزيع سنی در محدوده 25-21 سال قرار داشت از 50 مورد MVP 32% (16 نفر) بدون تغييرات ECG و 68% (34نفر) دارای تغييرات بودند از 50 مورد گروه شاهد 56% (28 نفر) بدون تغييرات و 44% (22 نفر) دارای تغييرات بودند. در افراد مبتلا به MVP ارتباطی بين جنسيت (زن يا مرد بودن) با تغييرات ECG وجود نداشت. با توجه به بررسی های آماری يافته های فوق، با آزمون کای اسکوئر تغييرات ECG در گروه دارای MVP به طور معنی داری نسبت به گروه شاهد (013/0=PV) افزايش داشته است. جنسيت زن باعث افزايش معنی دار تغييرات ECG در مبتلا به MVP در مقايسه با ECG گروه شاهد نبوده است. بدين ترتيب که از 30 مورد خانم با MVP 66% (20نفر) دارای تغييرات ECG بودند و گروه شاهد هم از 30 مورد، 53% (16نفر) تغييرات ECG داشتند. در حاليکه در جنس مرد وجود MVP به طور معنی داری باعث افزايش تغييرات ECG در مقايسه با گروه شاهد گرديده است به طوريکه از 20 مرد با MVP 70% (14نفر) تغييرات ECG داشتند در مقايسه با 20 مرد گروه شاهد که 30%(6نفر) دارای تغييرات ECG بودند. بحث و نتيجه گيری : در مجموع در اين مطالعه مشخص می شود که در گروه با MVP بصورت چشمگيری تغييرات نواری در مقايسه با گروه شاهد افزايش دارد ولی اين افزايش تغييرات نواری عمدتاً در مردان دارای MVP بوده است و در زنان با MVP در مقايسه با گروه شاهد تغييرات نواری افزايش معنی داری ملاحظه نمی شود. از آنجا که تعييرات ECG در افراد MVP در تشخيص افتراقی با IHD قرار می گيرد لذا پيشنهاد می شود که مبتلايان به MVP بخصوص مردها که در بررسی اوليه تغييرات ECG داشتند ضمن توجيه و اطلاع رسانی نمونه ای از نوار قلب خود را برای استفاده های بعدی حفظ نمايند همچنين افراد دارای MVP بدون تغييرات ECG توجيه شوند که تغييرات نواری نداشته اند و در ECG بعدی به هر علت تغييرات جديد پيدا نمايند به MVP نسبت داده نشود.نوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :عدالت حسینیان
استاد مشاور :حسین دوستکامی
استاد مشاور :علی عابدی
نگارنده :سوره شیخم
اطلاعات اضافی :شماره پایان نامه : 0148
کلید واژه ها:پرولاپس دريچه ميترال - اکوکارديوگرافی - الکتروکارديوگرافی
موضوعات :WG سیستم قلب و عروق
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه داخلی ، قلب ، عفونی
دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش فیزیولوژی
کد شناسایی :170
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :14 مهر 1388 06:36
آخرین تغییر :09 مهر 1391 07:51

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...