title

ارزيابی تستهای عملکرد ريوی در مصرف کنندگان قليان در شهرستان اردبيل

ظریفی, مهران and عابدی, علی and سزاوار, سید هاشم and تیمورزاده, بابک (1383) ارزيابی تستهای عملکرد ريوی در مصرف کنندگان قليان در شهرستان اردبيل. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img] Text - final reserch project report
149kB
[img] Text - final reserch project report
58kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

716kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

285kB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

مقدمه: امروزه مصرف تنباكو جزء مشكلات بشري بوده كه مي تواند عوارض اجتماعي، بهداشتي وسلامتي سنگيني برجاي گذارد استفاده از هر نوع دود مي تواند علاوه بر مسايل بهداشتي بر روي اندامهاي انساني ازجمله سرطان ريه، گوارش، مثانه تغيير كروموزمي فاكتورهاي خوني وغيره تاثير سوئي برجاي گذارد. بر روي تاثيرات قليان روي اندامهاي انساني مطالعات اندكي صورت گرفته است. هدف از مطالعه حاضر بررسي تستهاي عملكرد ريوي دراستفاده كنندگان ازقليان درشهر اردبيل مي باشد. روش تحقيق : دراين مطالعه مورد شاهدي ، 133 فرد قلياني كه حداقل سه بار در روز و به مدت سه سال يا بيشتر قليان استفاده مي كردند ازقهوه خانه هاي سطح شهر اردبيل انتخاب و اسپيرومتري بر روي اين افرادحداقل سه بار صورت گرفت. جهت مقايسه پارامترهاي ريوي به همين تعداد فرد سالم درمحدوده سني مشابه كه هيچ گونه بيماري نداشتند و ازدخانيات استفاده نمي نمودند و ازلحاظ شرايط اجتماعي، اقتصادي مشابه با افراد قليان بودند انتخاب واسپيرومتري روي اين افراد انجام گرفت. درنهايت داده هاي خام استخراج وتوسط نرم افزاز Spss تحت win مورد پردازش قرار گرفتند. درضمن براي هر مرحله علاوه بر محاسبه ميانگين و انحراف معيار جهت مقايسه ميانگينهاي ازآزمون t-tast استفاده گرديد ودرتمامي احتمال خطاي كمتر از 5% معني دار تلقي شد. نتايج : محدوده سني افراد قلياني و نرمال به ترتيب 78-17 و 82-20 بود و6/40% افراد قلياني در محدوده سني 22-13 سال قرار داشتند و ميانگين سني افراد قلياني 44.3 وافراد سالم 41.54 بود كه هيچ گونه اختلاف آماري معني دار بين دو گروه وجود نداشت. ميانگين FEV1 , FEV1% , PEF , FEF25, FEF25-75 در افراد قلياني به ترتيب 3.81 ،3.56,83.11,7.73,6.32 و درافراد سالم به ترتيب ,4.35 ,7.29 ,8.51 ,85.69 3.78 بود. بحث : آناليز آماري نشان داد كه علاوه بر كاهش اين پارامترها درافراد قلياني نسبت به نرمال اختلاف ميانگينها در دو گروه از نظر آماري معني دار بود رگرسيون سن و پارامترهاي ريوي نشان داد كه درهر دو گروه با افزايش سن اين پارامترها كاهش مي يابد واز نظر آماري معني دار بود ولي كاهش درافراد قلياني نسبت به نرمال كمتر بود همچنين نتايج نشان داد كه پارامترهاي ريوي باهر نوع قليان كاهش نشان ميدهد واختلافي بين نوع قليان و پارامترها وجود ندارد دراين مطالعه 27 نفر (20%) از افراد قلياني دچار COPD بوده و10 نفر (5/7%) FEV1 % كمتر از 70 داشته اند. باتوجه به كاهش پارامترهاي ريوي نسبت به نرمال به نظر ميرسد كه استفاده از قليان در كاهش اين پارامترهاي ريوي موثر بوده و ميتواند اثرات مخرب بر روي سيستم ريوي داشته باشد. آگاهي به مردم به ويژه جوانان درمورد مضرات قليان توسط وسايل ارتباط جمعي ضروري ميباشد.

Title

Assessment of Pulmonary Function Tests in Hookah Smokers in Ardabil

English Abstract

Introduction : Today , one of the human problem is tobacco using can cause social and health effects.Using of any kind of tobacco can influence the human system and cause respiratory , digestive and bladder cancers , also chromosomal and blood factors changes . Little aim of this study was to evaluate pulmonary function in hookah users study has been done about hookah effects of humans . The in Ardebil city . Materials & Methods : In this case - control study , 133 male subjects were selected who smoke hookah regulary 3 times and more than 3 years and more ,then spirometry was done For comparison of pulmonary parameters , the same number of normal subjects whithout hookah consumption in the same age and socioeconomics states . Finally , after extraction of data , analyzing of data was done by SPSS software . In addition calculating mean and standard deviation , comparison of parameters means was done by t-test . Results : age range of hookah smokers and normal subjects was 17-78 , 20-82 respectively. And 40.6% of hookah smokers were in age range of 13-22 years old . The mean of age of hookah smokers and normal were 44.3 , 41.54 respectively and The differences of age was not statically significant . The average of PEF , FEV1% , FEV1 , FEF25-75 , FEF25 in hookah smokers was : 7.73 , 83.11% , 3.56 , 3.81 and 6.32 , respectively and in normal subjects was : 8.51 , 85.69% , 3.78 , 4.35 , 7.25 respectively and mean differences was statically significant in each parameters , ( p < 0.05) . Conclusion : Regression analysis the above parameters showed decreasing with aging in both groups . In this study , there was 27 (20%) chronic bronchitis in hookah smokers and 10 % of hookah smokers had FEV1 % less than 70 . Interestingly our results showed that the rate of decreasing in parameters was severe in normal rather than hookah smokers and this can due to hookah using. Advising people specially young subjects about side effects of hookah is necessary

Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :مهران ظریفی
استاد مشاور :علی عابدی
استاد مشاور :سید هاشم سزاوار
نگارنده :بابک تیمورزاده
Additional Information:شماره پایان نامه : 0140
Uncontrolled Keywords:قليان- اسپيرومتري - بيماري هاي ريوي - اردبيل
کلیدواژه ها (انگلیسی):Hookah , Spirometry , Lung diseases , Ardebil
Subjects:WF Respiratory System
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Internal Medicine , Cardiology , Infectious
Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of physiology
ID Code:171
Deposited By: MS Soghra Golmaghani
Deposited On:14 Jul 1388 07:14
Last Modified:07 Mar 1399 13:03

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...