title

مقايسه يافته های راد يوگرافيک و اکوکارديوگرافيک مبتلايان نارسايی قلبی بستری در بخش قلب بيمارستان بوعلی اردبيل در شش ماه اول سال 1382

اناری, حسن ، دوستکامی, حسین ، مهدوی, عبدالله ، عشایر, مهرداد (1383) مقايسه يافته های راد يوگرافيک و اکوکارديوگرافيک مبتلايان نارسايی قلبی بستری در بخش قلب بيمارستان بوعلی اردبيل در شش ماه اول سال 1382. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
48kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
131kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

404kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه : نارسايي قلبي يك وضعيت فيزيوپاتولوژيك است كه در آن، اختلال در كاركرد قلبي موجب مي شود كه قلب نتواند خون لازم براي نيازهاي متابوليك بدن را پمپ كند. يكي از مسائل مهم در برخورد مقدماتی با يك بيمار مبتلا به HF در اورژانس، تخمين و برآورد اوليه اي از شدت نارسايي قلبي است.ابزار تشخيصي استاندارد جهت برآورد برون ده و كسرتخليه قلب،اكوكارديوگرافي مي باشد، ولي به علت هزينه بالا وعدم دسترسي به آن، نياز به يك روش آسان، كم هزينه و قابل دسترسي در همه مراكز ضروري به نظر ميرسد. هدف اين تحقيق برآورد ميزان اعتماد به CXRجهت تخمين شدت نارسايي قلبي بود كه در آن ارتباط يافته هاي راديولوژيك باEF بيماران موردارزيابي قرار گرفت. روش تحقيق : در طي تحقيق گرافي هاي گرفته شده در روز اول مراجعه در بيماراني كه EF آنها طي اكوكارديوگرافي انجام شده زير %50 بود، توسط راديولوژيست مشاهده وموارد مربوط به يافته هاي راديولوژيك درآنها يادداشت شد. ابزارها و مواد استفاده شده عبارت بودند از دستگاه مولد اشعه ايكس، فيلم راديوگرافي به عنوان نمايشگر تصوير ودستگاه اكوكارديوگرافي جهت رؤيت كاركرد قلب بااستفاده از امواج ماوراء صوتي. براي ثبت سن و جنس و نتيجه اكوكارديوگرافي از پرونده بستري بيماران استفاده شد. نتايج : 59 بيمار كه واجد شرايط طرح بودند در طول مدت تحقيق بررسي شدند،53 درصد بيماران خانم و بقيه آقا بودند. سن بيماران در محدوده 35 تا 95 سال قرار داشت . در CXR بيماران شايعترين يافته راديولوژيك كارديومگالي (%93)و در درجه بعدي هيپرتانسيون شريان ريوي(%78)قرارداشت. محل پلورال افيوژن در%51 موارد سمت راست ودر %43 دو طرفه بود. در اكوكارديوگرافي انجام شده، EF در محدوده45-20 وبا ميانگين 4/33 بود و %37 بيماران PAH داشتند. CXR درشناسايي PAH حساسيت % 72 و ويژگي %18 داشت. همچنين درمورد ميزان اعتماد CXR در تشخيص HF شديد(EF  35%) يافته هاي با حساسيت بالا شامل كارديومگالي %94، پرخوني شريان ريوي%75 ،ادم اينترسسيل %78 وافيوژن فضاي جنب %68 بود. تنها مورد باويژگي بالا ادم آلوئولر(%76)بود. يافته سفاليزاسيون ويژگي وحساسيت متوسط داشت. ميزان اعتماد به تركيب 3 يافته سفاليزاسيون،ادم اينترسسيل وافيوژن جنب در حد حساسيت %92 و ويژگي 10% قرار داشت . بحث و نتيجه گيري : با توجه به حساسيت بالاي يافته هاي كارديومگالي، هيپرتانسيون شريان ريوي،ادم اينترسسيل وافيوژن جنب، عدم وجوداين يافته هادر CXR احتمال شديد بودن HF رابه ميزان زيادي كاهش ميدهد. وجودادم آلوئولر با احتمال بالايHF شديدبه دليل ويژگي بالاي آن همراه است. حساسيت بالاي CXR در تشخيص PAH قدرت بالاي آن رادر رد اين حالت مي رساند.

عنوان انگليسي

Comparing Radiographic and Echocardiographic Findings at Patients with Heart Failure Diagnose were Rest at Heart ward in Booali Hospital in March – September 2003.

خلاصه انگلیسی

Intoduction : heart failure is a physiopathologic state that cardiac dysfunction lead to insufficience pompage of blood for metabolic needs of body.one of important problems in primary approach with HF patients in urgences is estimation severity of HF. a diagnostic and standard instrument for estimating cardiac output and ejection fraction is echocardiography, but because of high cost and unavailability for it , an easy ,low cost and available method for evaluation in all of centers is necessary . The aim of this research is evaluation CXR reliability for estimation severity of HF .that evaluates relationship between radiographic findings and EF of patients . Materials and Methods : during this research the graphies were taken in first day of rest , in patients that EF of them were lower than 50% was observed by radiographic findings . instruments and materials were used include x-ray producer machine, radiography film for showing picture and echocardiography setting for monitoring of cardiac function with ultrasound waves. Results : during this research 59 patients that had condition for project was examined . 53% of them were female and the other were male . age of them were in 35 to 95 years range . in the CXR common findings were cardiomegaly (93%) and pulmonary artery hypertention was in second degree(78%) . pleural effusion in 51% was in right side and in 43% was bilateral . in echocardiography that was done , EF was in 20-45 range and average was 33.4 and 37% of patients had PAH . In recognition of PAH ,CXR had 72% sensitivity and 18% specificity . also about reliabilityof CXR in diagnose of severe HF (EF35%) , findings with high sensitivity contain cardiomegaly (94%) , pulmonary arterial hypertention (75%) , interestitial edema (78%) and pleural effusion (68%) . only one with high specificity was alveolar edema (76%) . cephalization had moderate reliability. combination of 3 finds cephalization , interstitial edema and pleural effusion had 93% sensitivity and 10% specificity . Discussion and conclusion : according to high sensitivity of cardiomegaly , pulmonary arterial hypertention , interstitial edema and pleural effusion , lack of this findings in CXR reduce probability of severe HF . being alveolar edema because of its high specificity increases probability of severe HF . because of high sensitivity of CXR in PAH diagnose it has high power to ruleout it .

نوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :حسن اناری
استاد مشاور :حسین دوستکامی
استاد مشاور :عبدالله مهدوی
نگارنده :مهرداد عشایر
اطلاعات اضافی :شماره پایان نامه : 0135
کلید واژه ها:عكس ساده سينه - حساسيت - ويژگي - نارسايي قلبي شديد
کلید واژه ها (انگلیسی):CXR – Sensitivity – Specificity – Severe heart failure
موضوعات :WG سیستم قلب و عروق
WN پرتو شناسی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه داخلی ، قلب ، عفونی
دانشكده پزشكي > گروه رادیولوژی
دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش مدیریت اطلاعات سلامت
کد شناسایی :172
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :14 مهر 1388 07:33
آخرین تغییر :23 آذر 1391 12:31

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...