title

مقايسه يافته های راد يوگرافيک و اکوکارديوگرافيک مبتلايان نارسايی قلبی بستری در بخش قلب بيمارستان بوعلی اردبيل در شش ماه اول سال 1382

اناری, حسن and دوستکامی, حسین and مهدوی, عبدالله and عشایر, مهرداد (1383) مقايسه يافته های راد يوگرافيک و اکوکارديوگرافيک مبتلايان نارسايی قلبی بستری در بخش قلب بيمارستان بوعلی اردبيل در شش ماه اول سال 1382. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.


[img] Text - final reserch project report
48kB
[img] Text - final reserch project report
131kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

404kB
[img] Other - final reserch project report
محدود به Repository staff only

448kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

480kB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

مقدمه : نارسايي قلبي يك وضعيت فيزيوپاتولوژيك است كه در آن، اختلال در كاركرد قلبي موجب مي شود كه قلب نتواند خون لازم براي نيازهاي متابوليك بدن را پمپ كند. يكي از مسائل مهم در برخورد مقدماتی با يك بيمار مبتلا به HF در اورژانس، تخمين و برآورد اوليه اي از شدت نارسايي قلبي است.ابزار تشخيصي استاندارد جهت برآورد برون ده و كسرتخليه قلب،اكوكارديوگرافي مي باشد، ولي به علت هزينه بالا وعدم دسترسي به آن، نياز به يك روش آسان، كم هزينه و قابل دسترسي در همه مراكز ضروري به نظر ميرسد. هدف اين تحقيق برآورد ميزان اعتماد به CXRجهت تخمين شدت نارسايي قلبي بود كه در آن ارتباط يافته هاي راديولوژيك باEF بيماران موردارزيابي قرار گرفت. روش تحقيق : در طي تحقيق گرافي هاي گرفته شده در روز اول مراجعه در بيماراني كه EF آنها طي اكوكارديوگرافي انجام شده زير %50 بود، توسط راديولوژيست مشاهده وموارد مربوط به يافته هاي راديولوژيك درآنها يادداشت شد. ابزارها و مواد استفاده شده عبارت بودند از دستگاه مولد اشعه ايكس، فيلم راديوگرافي به عنوان نمايشگر تصوير ودستگاه اكوكارديوگرافي جهت رؤيت كاركرد قلب بااستفاده از امواج ماوراء صوتي. براي ثبت سن و جنس و نتيجه اكوكارديوگرافي از پرونده بستري بيماران استفاده شد. نتايج : 59 بيمار كه واجد شرايط طرح بودند در طول مدت تحقيق بررسي شدند،53 درصد بيماران خانم و بقيه آقا بودند. سن بيماران در محدوده 35 تا 95 سال قرار داشت . در CXR بيماران شايعترين يافته راديولوژيك كارديومگالي (%93)و در درجه بعدي هيپرتانسيون شريان ريوي(%78)قرارداشت. محل پلورال افيوژن در%51 موارد سمت راست ودر %43 دو طرفه بود. در اكوكارديوگرافي انجام شده، EF در محدوده45-20 وبا ميانگين 4/33 بود و %37 بيماران PAH داشتند. CXR درشناسايي PAH حساسيت % 72 و ويژگي %18 داشت. همچنين درمورد ميزان اعتماد CXR در تشخيص HF شديد(EF  35%) يافته هاي با حساسيت بالا شامل كارديومگالي %94، پرخوني شريان ريوي%75 ،ادم اينترسسيل %78 وافيوژن فضاي جنب %68 بود. تنها مورد باويژگي بالا ادم آلوئولر(%76)بود. يافته سفاليزاسيون ويژگي وحساسيت متوسط داشت. ميزان اعتماد به تركيب 3 يافته سفاليزاسيون،ادم اينترسسيل وافيوژن جنب در حد حساسيت %92 و ويژگي 10% قرار داشت . بحث و نتيجه گيري : با توجه به حساسيت بالاي يافته هاي كارديومگالي، هيپرتانسيون شريان ريوي،ادم اينترسسيل وافيوژن جنب، عدم وجوداين يافته هادر CXR احتمال شديد بودن HF رابه ميزان زيادي كاهش ميدهد. وجودادم آلوئولر با احتمال بالايHF شديدبه دليل ويژگي بالاي آن همراه است. حساسيت بالاي CXR در تشخيص PAH قدرت بالاي آن رادر رد اين حالت مي رساند.

Title

Comparing Radiographic and Echocardiographic Findings at Patients with Heart Failure Diagnose were Rest at Heart ward in Booali Hospital in March – September 2003.

English Abstract

Intoduction : heart failure is a physiopathologic state that cardiac dysfunction lead to insufficience pompage of blood for metabolic needs of body.one of important problems in primary approach with HF patients in urgences is estimation severity of HF. a diagnostic and standard instrument for estimating cardiac output and ejection fraction is echocardiography, but because of high cost and unavailability for it , an easy ,low cost and available method for evaluation in all of centers is necessary . The aim of this research is evaluation CXR reliability for estimation severity of HF .that evaluates relationship between radiographic findings and EF of patients . Materials and Methods : during this research the graphies were taken in first day of rest , in patients that EF of them were lower than 50% was observed by radiographic findings . instruments and materials were used include x-ray producer machine, radiography film for showing picture and echocardiography setting for monitoring of cardiac function with ultrasound waves. Results : during this research 59 patients that had condition for project was examined . 53% of them were female and the other were male . age of them were in 35 to 95 years range . in the CXR common findings were cardiomegaly (93%) and pulmonary artery hypertention was in second degree(78%) . pleural effusion in 51% was in right side and in 43% was bilateral . in echocardiography that was done , EF was in 20-45 range and average was 33.4 and 37% of patients had PAH . In recognition of PAH ,CXR had 72% sensitivity and 18% specificity . also about reliabilityof CXR in diagnose of severe HF (EF35%) , findings with high sensitivity contain cardiomegaly (94%) , pulmonary arterial hypertention (75%) , interestitial edema (78%) and pleural effusion (68%) . only one with high specificity was alveolar edema (76%) . cephalization had moderate reliability. combination of 3 finds cephalization , interstitial edema and pleural effusion had 93% sensitivity and 10% specificity . Discussion and conclusion : according to high sensitivity of cardiomegaly , pulmonary arterial hypertention , interstitial edema and pleural effusion , lack of this findings in CXR reduce probability of severe HF . being alveolar edema because of its high specificity increases probability of severe HF . because of high sensitivity of CXR in PAH diagnose it has high power to ruleout it .

Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :حسن اناری
استاد مشاور :حسین دوستکامی
استاد مشاور :عبدالله مهدوی
نگارنده :مهرداد عشایر
Additional Information:شماره پایان نامه : 0135
Uncontrolled Keywords:عكس ساده سينه - حساسيت - ويژگي - نارسايي قلبي شديد
کلیدواژه ها (انگلیسی):CXR – Sensitivity – Specificity – Severe heart failure
Subjects:WG Cardiovascular System
WN Radiology . Diagnostic Imaging
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Internal Medicine , Cardiology , Infectious
Faculty of Medicine > Department of Radiology
Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Health Information Management
ID Code:172
Deposited By: MS Soghra Golmaghani
Deposited On:14 Jul 1388 07:33
Last Modified:08 Mar 1399 10:13

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...