title

تعيين توزیع سروتیپ ها و الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي استرپتوكوكهاي گروه B جدا شده از نمونه هاي واژينال زنان باردار اردبيل

ارزنلو, محسن ، حبیب زاده, شهرام ، روشنی, مرضیه (1389) تعيين توزیع سروتیپ ها و الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي استرپتوكوكهاي گروه B جدا شده از نمونه هاي واژينال زنان باردار اردبيل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
228kB
[img]
پیش نمایش
متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
101kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

2MB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه و هدف: شکل زودرس بیماری ناشی از GBS، عموماً طی هفت روز اول زندگی به صورت سپتی سمی برق آسا و پنومونی رخ می دهد و با مورتالیتی (20-5%) و موربیدیتی بالایی همراه است. در عفونتهای قبل از تولد، GBS عموماً به صورت صعودی طی زایمان از راه واژن یک زن کلونیزه شده بی علامت منتقل می شود. پیشگیری پروفیلاکتیک از عفونتهای نوزادی GBS به وسیله بکارگیری آنتی بیوتیک انجام می شود. طی دهه های اخیر مقاومت آنتی بیوتیکی به آنتی بیوتیکهای رایج افزایش یافته است. این مطالعه جهت تعیین توزیع سروتیپ و مقاومت ضد میکروییGBS جدا شده از زنان باردار اردبیل انجام شده است. مواد و روشها: در یک مطالعه مقطعی، الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و توزیع سروتیپی 56 نمونه GBS تعیین شد. الگوی مقاومت ضد میکروبی کلیندامایسین، وانکومایسین، پنی سیلین، آمپی سیلین، آموکسی سیلین، متی سیلین ، سفتریاکسون، سفازولین، سیپروفلوکساسین، ریفامپیسین، کوتریموکسازول و ایمی پنم به وسیله روش دیسک دیفیوژن طبق CLSI مشخص شد. به علاوه MIC (حداقل غلظت بازدارندگی) کلیندامایسین، وانکومایسین، پنی سیلین، آمپی سیلین و اریترومایسین با بکارگیری نوارهای E-Test تعیین شدند. سروتیپ روی نمونه های GBS با بکارگیری آنتی سرم کپسولی انجام شد. نتایج: طبق نتایج تست های حساسیت سنجی ضد میکروبی، همه نمونه ها به آمپی سیلین، وانکومایسین و پنی¬سیلین ( با رنج MIC g/ml µ 12/0  ، g/ml µ 12/0 -0 و g/ml µ 1-25/0) حساس بودند. در میان آنها 3 نمونه (83/4%) الگوی کاهش حساسیت به پنی سیلین را نشان دادند 3 نمونه نیمه حساس (با رنجMIC g/ml µ 1-25/0) به اریترومایسین وجود داشت. برای کلیندامایسین 2 نمونه نیمه حساس ( با رنج MIC g/ml µ 1-25/0) و 2 نمونه ( با رنجMIC g/ml µ 1 ) مقاوم بودند. یک نمونه (7/1% ) سفازولین و 45 نمونه (3/80%) به سفتریاکسون نیمه حساس بودند. مقاوم ترین آنتی بیوتیک کوتریموکسازول (9/83% ) بود. مقاومت به ریفامپسین و متی سیلین مشابه (7/1% ) بود. از نمونه های مورد آزمایش به ترتیب 1/7 % ، 5/78 % و 2/14 % حساس، نیمه حساس و مقاوم به سیپروفلوکساسین بودند. نتایج فراوانی سروتیپ ها به صورت Ia (1/7%)، Ib (9/8%) ، II (5/12%) ، III (7/10%) ، IV (5/12%) ، V (6/19%) ، VI 7/10%) ، VII (3/5%) ، VIII (3/5%) و نوع غیر قابل طبقه بندی (1/7%) بوده است. بحث: در این مطالعه، اغلب نمونه ها به آنتی بیوتیکهای رایج حساس بودند و می توانند به عنوان داروی انتخابی به کار روند ولی افزایش مقاومت به برخی از آنتی بیوتیک ها، اهمیت مانیتورینگ مقاومت آنتی بیوتیکی در استرپتوکوکهای گروه B طی زمان را نشان می دهد.

عنوان انگليسي

Serotype distribution and antibiotic resistance pattern of group B streptococcus vaginal isolated from pregnant women in Ardabil

خلاصه انگلیسی

Background & Objectives: The early-onset form of GBS (Group B Streptococci) disease, typically occurs in the first 7 days of life, with fulminant sepsis or pneumonia and has associated with high mortality (5-20%) and morbidity. In prenatal infections, GBS is transmitted vertically to the newborn during labor and delivery from the vaginal of a typically asymptomatic colonized women. Prophylactic prevention of GBS neonatal infections is carried out using antibiotics. During last decades emergence of antibiotic resistance to common antibiotics has increased. This study has been done for determination the serotype distribution and antimicrobial resistance of GBS isolated from pregnant women in Ardabil. Materials & Methods: In a cross sectional study the antibiotic resistance pattern and serotype distribution of 56 GBS isolates were determined. Antimicrobial resistance pattern of clindamycin, vancomycin, penicillin, ampicillin, amoxicilin, methicilin, ceftriaxone, cefazolin, ciprofloxacin, rifampicin, co-trimoxazole and imipenem were determined by Disk Diffusion Method according to CLSI. Additionally the MIC (Minimum inhibitory concentration) of isolates against clindamycin, vancomycin, penicillin, ampicillin and erythromycin were determined using E-test strips. Serotyping was performed on the GBS isolates using capsular antiserum. Results: The results of antimicrobial sensitivity tests showed all of isolates were susceptible to ampicillin, vancomycin and penicillin [MIC range ≥0.12 µg/ml, 0.12-0 µg/ml and 0.25-1 µg/ml respectively]. Among the isolates 3 (4.83%) showed reduced susceptibility pattern to penicillin. There were 3 isolates semi sensitive (MIC range 0.25-1µg/ml) to erythromycin. For clindamycin 2 isolates were semi sensitive (MIC range 0.25-1µg/ml) & 2 isolates (MIC ≥1µg/ml) were resistant. There were semi sensitive pattern in 1 isolate (1.7%) for cefazolin and 45 isolates (80.3%) for ceftriaxone. The most resistant antibiotic was Co-trimoxazole (83.9%). Resistance to rifampicin & methicillin was similar (1.7%). Of the isolates examined 7.1%, 78.5% and 14.2% was sensitive, semi sensitive and resistant to ciprofloxacin, respectively. Frequency results of serotyping were Ia(7/1%),Ib(8/9%), II(12/5%), III(10/7%), IV(12/5%),V(19/6%) ,VI(10/7%),VII(5/3%),VIII(5/3%) and Nontypeable(7/1%). Conclusion: In this study, most isolates are sensitive to common antibiotics and they can be used as choice drug, but increased resistance to some antibiotics indicates the importance of monitoring of antibiotic resistance in group B streptococci during the time.

نوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :محسن ارزنلو
استاد مشاور :شهرام حبیب زاده
نگارنده :مرضیه روشنی
اطلاعات اضافی :شماره پایان نامه : 0345
کلید واژه ها:استرپتوکوکهای گروه B ، مقاومت آنتی بیوتیکی ، حداقل غلظت بازدارندگی ، سروتیپ
کلید واژه ها (انگلیسی):Group B Streptococcus, Antibiotic resistance, Minimum inhibitory concentration, Serotype
موضوعات :WB پزشکی عملی
WQ مامایی
QW میکروب شناسی و ایمنی شناسی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه داخلی ، قلب ، عفونی
دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش میکروبیولوژی
کد شناسایی :1723
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :24 مهر 1389 04:27
آخرین تغییر :07 بهمن 1391 07:38

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...