title

بررسی کفایت آموزش باليني پزشكي جهت خدمت به عنوان پزشک خانواده از ديدگاه فارغ التحصيلان پزشکی در استان اردبیل

پورفرضی, فرهاد and حبیب زاده, شهرام and صادق, سونیا (1389) بررسی کفایت آموزش باليني پزشكي جهت خدمت به عنوان پزشک خانواده از ديدگاه فارغ التحصيلان پزشکی در استان اردبیل. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img] Text - final reserch project report
84kB
[img] Text - final reserch project report
296kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

1MB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

747kB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

مقدمه و هدف:با توجه به این که پزشکان فارغ التحصیل با مشکلات حین خدمت در زمینه ی ارائه ی خدمات پزشکی مواجه بوده و ازآموز ش های بالینی دوران تحصیل در زمینه ی حل این مشکلات بهر ه می برند این تحقیق به بررسی مسائل به ویژه در زمینه ی ارائه ی خدمات پزشکی خانواده از دیدگاه فارغ التحصیلان می پردازد تا با شناخت وضعیت موجود پیشنهادات لازم در جهت بهبود کیفیت آموزش پزشکی ارائه دهد. نظرحواهي از فارغ التحصيلالان دانشگاه يكي از ساده ترين و قابل اعتمادترين راه بررسی مشكلات و حل آن مي باشد . بنابراين هدف از پژوهش حاضر شناسايي اين مشكلات تا حدامكان و ارائه پيشنهاداتي جهت رفع آن است. روش کار: مطالعه ی حاضر از نوع مطالعه ی توصیفی بوده و جامعه ی آماری شامل فارغ التحصیلان پزشکی که به عنوان پزشک خانواده در سال 89 در استان اردبیل فعالیت می کردند، بود. ابزار گردآوري اطلاعات يك پرسشنامه حاوي 114 سوال از نوع پنج گزينه اي در مقیاس لیکرت بود. داده ها به وسیله ی نرم افزار SPSS بررسی شد. در آنالیز داده ها از فراوانی و درصد استفاده شد. یافته ها به صورت جداول فراوانی نمایش داده شدند. نتایج: در اين مطالعه ، اكثر پزشكان خواستار ايجاد تغييرات اساسي در روند آموزش بالینی بودند. همچنين به گزارش آنان ميزان تاثير درمانگاه در يادگيري بهتر مطالب و ميزان تاثير كشيك ها در كسب تجربه مطلوب بوده است. کارآیی بخش مدیریت با میانگین 6/2 از 5 ضعیف ارزیابی شده، در حالی که کارآیی بخش های فوریت،ارجاع، مراقبت از کودک، مراقبت از نوجوانان و جوانان، مراقبت از سالمندان، تنظیم خانواده و سلامت به ترتیب با میانگین 3/3، 2/3، 6/3، 8/3، 4/3، 3 و8/2 متوسط و کارآیی بخش های ویزیت، جراحی، مشاوره، آموزش، مراقبت از میانسالان، مراقبت از مادران باردار و مراقبت از بیماریهای خاص با میانگین 7/3، 3، 1/3، 5/3، 2/4، 8/3 و 1/3 خوب ارزیابی شده اند. نتیجه گیری: پیشنهاد میشود با تصحیح روش تدریس دروس عملی و حتی المقدور افزایش زمان آموزش عملی، پزشکان بتوانند توانایی بیشتری در مهارت درمان بیماران کسب کنند. در بخش مدیریت سلامت بازنگری اساسی در کوریکولوم آموزشی و در بخشهای مشاوره، فوریتهای پزشکی، ارجاع، تنظیم خانواده و سلامت محیط و کار نیز تغییراتی در آموزش بالینی اعمال گردد.

Title

The Study of Adequacy of Clinical Trainings To work as a Family Physician From the Viewpoint of Graduates in Ardabil Province

English Abstract

Introduction and Objective: By Considering the fact that the graduated doctors tackle with job problems in providing medical services, In this study periods, they are given some clinical medicine trainings to solve those problems. The present study investigates the issues, especially regarding family medical services from the viewpoint of graduates. The aim of the study to identify efficacious factors, and offer the necessary recommendations to improve the quality of medical training. Conducting an opinion poll among the graduates of the university is one of the easiest and most reliable ways to discover the problems and resolve them. Therefore, the purpose of this research is to identify these problems and offer some suggestions to solve them. Method: This research is a descriptive study. The participants were medical doctors who have worked as a family physician in Ardabil province in 1389. The research instrument was a questionnaire containing 114 questions using Likert scale. The data was analyzed by SPSS for calculation of frequency. The results are presented by frequency tables. Results: In this study, most of the doctors were calling for fundamental changes in the process of clinical education. In addition, according to the doctors, the degree of clinic effect in better learning as well as the degree of watch-doctor effect was optimal in experience obtaining. Evaluation showed that the efficiency of management sector with mean 2/6 of 5 was poor, while the efficiency of emergency wards, referral, childcare, care for adolescents and youths, elderly care, family planning and most respondents' health with mean respectively 3/3, 3/2, 3/6, 3/8, 3/4, 3 and 2/8 was average. Moreover, based on the performed evaluation, the efficiency of visit departments, surgery, counseling, training, middle-aged care, maternal care and care of specific diseases, with respectively means 3/7, 3, 3/1, 3/5, 4/2 and 3/8 was good. Conclusion: Taking necessary actions to correct teaching methods for practical courses and a possible increase in training periods are suggested so that doctors could gain the ability needed to treat the patients. In health management sector, major revision should be done in training curriculum, and in counseling sectors, medical emergencies, referral, family planning and work-environment health, changes have also to be applied in clinical training.

Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :فرهاد پورفرضی
استاد مشاور :شهرام حبیب زاده
نگارنده :سونیا صادق
Additional Information:شماره پایان نامه : 0346
Uncontrolled Keywords:پزشک خانواده - فارغ التحصيلان پزشكي - اهداف آموزشي - خدمات پزشكي
کلیدواژه ها (انگلیسی):Family Doctor, Medical Graduates, Educational Objectives, Medical Services
Subjects:W Health professions > Medical Education W.18
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Pediatrics , Community Medicine
Faculty of Medicine > Department of Internal Medicine , Cardiology , Infectious
ID Code:1724
Deposited By: MS Soghra Golmaghani
Deposited On:24 Jul 1389 06:04
Last Modified:24 Feb 1399 10:30

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...