title

بررسی تاثیر داروی کلوفیبرات در درمان ایکتر نوزادان full term بستری دربخش نوزادان بیمارستان بوعلی اردبیل

میرزا رحیمی, مهرداد ، صالح زاده, فرهاد ، عیوض زاده, الینا (1389) بررسی تاثیر داروی کلوفیبرات در درمان ایکتر نوزادان full term بستری دربخش نوزادان بیمارستان بوعلی اردبیل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
59kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
224kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

560kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه : زردي از مشكلات شايع در دوران نوزادي به شمار مي رود و عدم درمان صحيح اين بيماري مي تواند منجر به عوارض دائم عصبي در نوزاد شود. هدف از اين مطالعه بررسی تاثير داروي كلوفيبرات در درمان ايكتر نوزادان full-term (فول ترم) و ارزيابي ارتباط آن با سطح بيلي روبين سرم مي باشد. مواد و روش ها: در اين مطالعه كارآزمايي باليني گروه مورد مطالعه 60 نوزاد بودندو تمامي نوزادان فول ترم و با تشخيص ايكتر در بخش نوزادان بيمارستان بوعلي بستري شده و به 2 گروه به روش تصادفي كه هر كدام شامل 30 نوزاد بودند تقسيم شدندودر نهايت بعد ازتقسيم به 2 گروه تصادفي يك گروه كلوفيبرات تك دز(mg/kg١٠٠) دريافت كردو گروه كلوفيبرات نام گرفت و گروه دوم بدون دريافت دارو گروه كنترل شد.ضمن انكه هر دو فتوتراپي نيز دريافت كردند و سپس سطح بيلي روبين مستقيم و توتال در بدو بستري و 12 ساعت و 24 ساعت و 48 ساعت بعد از بستري در هر دو گروه اندازه گيري شد. در مورد تمام نوزادان عفونت، ناسازگاري خون و كمبود G6PD کنار گذاشته شد. اطلاعات مورد نياز در مورد نوزادان و مادر و آزمايشات از پرونده نوزادان استخراج و در پرسشنامه درج گرديد. نتایج: در طول مطالعه مصرف داروی کلوفیبرات در نوزادان full-term مبتلا به ايكتر باعث کاهش سطح بیلی روبین توتال سرم در مدت 48 ساعت بعد از بستری شده(P:00/2) و به دنبال ان مدت بستری نوزاد در بیمارستان نیز کاهش یافته است(P:0.007).میانگین بیلی روبین مستقيم بر خلاف بيلي روبين توتال در ساعات 24و48 بعد بستری افزایش نشان می دهد(P:0.018)(P:00.1) که به نظر می رسد به علت اثر کونژوگاسیون کلوفیبرات بروی بیلی روبین غیر مستقیم باشد که حدود 3 برابر دارویی نظیر فنوباربیتال است.هیچ عارضه ای از کلوفیبرات مشاهده نشد. بحث: با وجود اینکه فتوتراپی درمان اولیه و مفید میباشد ولی امروزه درمان های دارویی اهمیت ویژه ای در کنترل ایکتر و عوارض ان پیدا کرده است.دراین مطالعه نیز مصرف داروی کلوفیبرات نشان دهنده اثر دارو در کاهش سطح بيلي روبين توتال سرم ومدت بستری بوده است.(P<0.05).

عنوان انگليسي

Determination of clofibrate effect in treatment of jaundiced_fullterm neonates in neonatalogy ward _ Boali hospital

خلاصه انگلیسی

Introduction: Jaundice is a common problem in neonatal period and may result in persistent brain damage in full-term newborns that were not suitable treated. The aim of this study was to determine effect clofibrate in treatment of full-term jaundiced neonates and to investigate of the correlation between serum bilirubin level and taking clofibrate. Methods and materials: A clinical trial study on 60 jaundiced full-term newborns admitted in the neonatology ward in the Boali hospital. All 60 neonates enrolled in our study had received phototherapy. they were divided into clofibrate group (100 mg/kg single dose) and control group. serum total and direct bilirubin levels were measured at the beginning 12,24,48 hours after the start of the trial. Newborns with sepsis, ABO or RH incompatibility,G6PD deficiency were excluded.T he data and results were extracted from files. Results: Clofibrate is caused reduction of total plasma bilirubin level in 48hour after the start of the trial(P:0/002) and decreased the time for hospitalization(P:0/007).mean values for direct bilirubin of serum, unlike TSB,in clofibrate group 24,48 hours after admission are increased(P:0/001)(P:0/018) because of the potency of clofibrate is three time more than Phenobarbital in induction of bilirubin conjugation. no side effects was observed. The reduction of phototherapy side effects in clofibrate group is lower that is caused by reduction of hospitalization. there were no statistically overt differences between the two groups for Hb,Hct,Retic count. Conclusion: The phototherapy is the first successful therapeutic modality for neonatal jaundice, but recently, pharmacological agents has been important in treatment of icter.in this study taking clofibrate has reduced TSB and the time of hospitalization(P<0/05).

نوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :مهرداد میرزا رحیمی
استاد مشاور :فرهاد صالح زاده
نگارنده :الینا عیوض زاده
اطلاعات اضافی :شماره پایان نامه : 0344
کلید واژه ها:بیلی روبین - ایکتر - کلوفیبرات - نوزاد - کرنیکتروس - فول ترم
کلید واژه ها (انگلیسی):Bilirubin - icter - clofibrate - neonate - kernicterus - full-term
موضوعات :QV فارماکولوژی
WS بیماریهای کودکان
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه اطفال ، پزشکی اجتماعی
کد شناسایی :1729
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :28 مهر 1389 01:04
آخرین تغییر :11 آذر 1391 11:38

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...