title

بهینه سازی فرآیند تصفیه فاضلاب شهر خلخال

عالیقدری, مرتضی ، پاست, ویدا (1389) بهینه سازی فرآیند تصفیه فاضلاب شهر خلخال. کادوسه (فصلنامه علمی - پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی) ــ (1). ص.ص.13-18. شاپا 1735-2584

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
146kB

خلاصه فارسی

مقدمه و هدف:تصفیه خانه فاضلاب خلخال با فرآیند لجن فعال از نوع هوادهی گسترده، فاضلاب قسمتی از شهر را با دبی l/s 50-40 تصفیه می کند. عدم راه اندازی حوضچه تغلیظ لجن و کارکرد 24 ساعته ده دستگاه هواده باعث مصرف بیش از حد انرژی و کلر مصرفی در تصفیه خانه شده است. این مطالعه در جهت کاهش هزینه های بهره برداری و بهبود راندمان عملکرد تصفیه خانه فوق در سال 1386 انجام گرفت. مواد و روشها: مطالعه از نوع مقطعی بوده و جهت پایش فرآیند فوق از شاخص بصری (رنگ لجن، بو، کف، رشد جلبکی، الگوهای پخش هواده ها و ...) و شاخص آزمایشی (اکسیژن محلول، BOD5، COD، دما، pH و ...) استفاده گردید. نتایج: رنگ تیره لجن بوی متعفن آن، وجود کف در حوض های هوادهی و ته نشینی، کارکرد بیش از حد نیاز هواده ها در بعضی از روزها، وجود حباب در حوض ته نشینی، عدم کنترل لجن برگشتی و دفعی و نسبت ، مصرف بیش از حد کلر جهت گندزدایی پساب، از مهمترین معایب عملکرد تصفیه خانه فوق بود. بحث و نتیجه گیری: بعضی از شاخص های بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب خلخال با استاندارد های موجود مطابقت نداشته و نیاز به بهره برداری مناسب دارد. واژگان کلیدی: لجن فعال، فاضلاب، خلخال

عنوان انگليسي

Optimization of khalkhal City Sewage Treatment Process


نوع سند :مقاله
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :مرتضی عالیقدری
دانشجو :ویدا پاست
کلید واژه ها:لجن فعال ، فاضلاب ، خلخال
کلید واژه ها (انگلیسی):Activated sludge , Wastewater , Khalkhal
موضوعات :WA بهداشت عمومي > WA 30 بهداشت محيط
WA بهداشت عمومي > WA 30 بهداشت محيط

WA بهداشت عمومي
WA بهداشت عمومي
بخش های دانشگاهی :دانشکده بهداشت > گروه بهداشت محیط
کد شناسایی :1737
ارائه شده توسط : دکتر مرتضی عالیقدری
ارائه شده در تاریخ :05 آبان 1389 00:20
آخرین تغییر :14 بهمن 1391 13:42

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...