title

ارزیابی اثرات زیست محیطی بازیافت پسماندهای شهری اردبیل به روش صورت ریزها

عالیقدری, مرتضی ، آرویش, الهام (1389) ارزیابی اثرات زیست محیطی بازیافت پسماندهای شهری اردبیل به روش صورت ریزها. کادوسه (فصلنامه علمی - پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی) ــ (1). ص.ص.25-37. شاپا 1735-2584

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
232kB

خلاصه فارسی

چکیده ارزیابی اثرات زیست محیطی یکی از گام های مهم درارزیابی پروژه های صنعتی است.این ارزیابی بااستفاده ازفهرست فعالیت های پروژه بازیافت پسماندهای شهری اردبیل که به شرح زیر می باشدوعناصروعوامل محیطی،ازطریق کاربردروش صورت ریزها(Checklists)انجام گرفت. 1-تفکیک ازمبدا،استفاده مجددازپسماندهای خشک ودفن پسماندهای تر 2-انتقال تمامی پسماندهابدون تفکیک به کارخانه جهت تولیدکودآلی ودفن پسماندهای خشک 3-تفکیک ازمبدا،استفاده مجددازپسماندهای خشک،تبدیل پسماندهای تربه کودودفن زائدات باقی مانده 4-عدم اجرای پروژه درصورت ریزساده ازعناصرزیست محیطی(طبیعی وانسان ساخت)وشناسایی اثرات بالقوه پروژه برآنهااستفاده شده است.درصورت ریز سنجشی ازروش Adkins and Burkeاستفاده گردید.درروش صورت ریزساده درهریک ازگزینه ها به استثنای گزینه4اکثراثرات منفی وسودرکوتاه مدت رخ می دهد،که تعدادی ازآنهادربلندمدت برگشت پذیرمی باشند،درصورتی که درروش صورت ریز سنجشی،گزینه سوم به عنوان گزینه برترمعرفی گردید. واژه های کلیدی:ارزیابی زیست محیطی،پسماندهای شهری،اردبیل،صورت ریزها

عنوان انگليسي

Environmental Impact Assessment on the Ardebil Municipal Solid Waste With CheckLists


نوع سند :مقاله
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :مرتضی عالیقدری
نویسنده :الهام آرویش
کلید واژه ها:ارزیابی زیست محیطی ، پسماندهای شهری ، اردبیل ، صورت ریزها
کلید واژه ها (انگلیسی):Environmental Assessment , Municipal Waste , Ardebil , Checklists
موضوعات :WA بهداشت عمومي > WA 30 بهداشت محيط
WA بهداشت عمومي > WA 30 بهداشت محيط
بخش های دانشگاهی :دانشکده بهداشت > گروه بهداشت محیط
کد شناسایی :1745
ارائه شده توسط : دکتر مرتضی عالیقدری
ارائه شده در تاریخ :05 آبان 1389 00:20
آخرین تغییر :12 بهمن 1391 11:46

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...