title

بررسی عوامل موثر بر عدم تداوم استفاده از آی يو دی در زنان تحت پوشش تنظيم خانواده در مراکز بهداشتی شهر اردبيل در سال 1382

رحیمی, گیتی ، مردی, افروز ، خیرخواه, معصومه ، مشعوفی, مهرناز ، امانی (دانشجو), محمد (1383) بررسی عوامل موثر بر عدم تداوم استفاده از آی يو دی در زنان تحت پوشش تنظيم خانواده در مراکز بهداشتی شهر اردبيل در سال 1382. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
51kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
185kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

484kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه : بحران جمعيت از حاد ترين مشكلات جهاني است و افزايش جمعيت موجب افزايش سريع فقر، افت شديد بهداشتی ونيز كاهش منابع موجود می شود، يكي از روشهای پيشگيری از بارداری آی يو دی است كه در شهر اردبيل 75/12% مورد استفاده است ولی شواهد حاكی است كه تعدادی از افراد تا پايان دوره آن را حفظ نمی كنند. لذا جهت استفاده بهينه از هزينه های اقتصادی و نيروی انسانی صرف شده در اين راه بر آن شديم تا عوامل موثر بر عدم تداوم استفاده آی يو دی را در زنان تحت پوشش مراكز بهداشتی شهر اردبيل در سال 1382 بسنجيم. روش تحقيق : پژوهش حاضر، توصيفی وعلی است كه بصورت پيمايشی از طريق پرسشنامه اطلاعات از زنان مراجعه كننده جمع آوری شده است ، حجم نمونه 271 نفر بود ، كه در طي 6 ماه اول سال 1382 به مراكز بهداشتی شهر اردبيل مراجعه كرده اند. يافته ها : در اين مطالعه عوامل مؤثر بر عدم تداوم به طور كلي شامل عوامل پزشكی (خونريزی و لكه بينی، درد شكم ودرد كمر، عفونت، دفع خود بخودی، زخم سرويكس و پرفوراسيون، جابجايی) با 5/70 درصد وعوامل عمومی (تمايل به حاملگی، عوامل اجتماعی و خانوادگی) با 5/29 درصد به دست آمده است. در بررسي هر يك از علل به تنهايی خونريزی و لكه بينی (4/24 درصد)، تمايل به حاملگی (6/23 درصد) و درد شكم و درد كمر (6/16 درصد) بودند، ضمناً بيشتر افراد سن زير 25 سال، دارای دو فرزند، تحصيلات خودشان و همسرانشان در حد زير ديپلم بوده، خونريزی قاعدگی متوسط و بالايی داشته اند. ضمناً جهت كنترل آی يو دی مراجعه شان مرتب بوده است. همچنين در طي سال اول خونريزی، در سالهای بعد، تمايل به حاملگی بيشتر موجب عدم تداوم گرديده اند. نتايج : با توجه به اينكه بيشتر افراد سن زير 25 سال داشته تعداد خانواده شان تكميل نشده، خونريزی قاعدگی متوسط و زيادی دارند، لذا كانديد مناسبی برای استفاده ازآی يو دی نبوده اند. زيرا وجود اين عوامل تمايل به حاملگي و خونريزی را شدت خواهند بخشيد. از سوی ديگر بيشتر اين افراد، خود و همسرانشان تحصيلات زير ديپلم دارند. و با توجه به اينكه ارتباط تحصيلات هم با تعداد دفعات مراجعه و علت انتخاب آی يو دی مشخص شده در كل باعث می شود كه فرد آگاهيهای لازم نسبت به اهميت موضوع را نداشته و با افزايش عوارض آی يو دی و تأثير عوامل عمومی موجب عدم تداوم گردند لذا انتخاب درست افرادی كه برای گذاشتن آی يو دی مراجعه كرده اند بايد توسط مراقبين بهداشتی انجام گيرد و نيز كنترل خوب توسط مراكز صورت گرفته وضمناً مراقبين بهداشتی بايد آگاهيهای لازم را داشته و به استفاده كنندگان منتقل نمايند.


خلاصه انگلیسی

Introduction: The crisis of population is one of the most important problems of the world. The increasing of population causes the increasing of poverty, decreasing of the health and decreasing of exiting origins. Using IUD is one of the ways of controlling pregnancy ,in Ardebil 12.75 percent of women use it but some of them don’t bear it until the end of the period. For the best use of economic expenses and human sorces, we decide to discuss the effective factors for the discontinuation using of IUD among those are under the control of health centers in Ardebil in 1382. Materials & Methods: This research is a descriptive one and causative which is gathered from the women who refer to health centers. The number is 271 that during six months in 1382 referred to health centers in Ardebil. Results: In this research the effective factors for discontinuation using of IUD are: medical factors (bleeding and spotting, abdominal pain and backache, infection, cervix ulcers and perforation, rejection ) 70.5 percent and common factors (tending to pregnancy , social and family factors) 29.5 percent. In considering one by one we got bleeding and spotting 24.4 percent, tending to pregnancy 36.6 percent, abdominal pain and backache 16.6 percent. Most of those under 25 years old with two children and with low education have medium or high bleeding in monthly period. For controlling IUD their referring was regular. During the first year of bleeding and the following years , tending to pregnancy causes discontinuation using of IUD . Conclusion: Since most of the people whose ages are under 25, still want to complete their family and their bleeding in monthly period is medium or high ,they are not suitable users of IUD ,because exiting these factors will make bleeding and tending to pregnancy worse. On the other hand they are under diploma, though education and the number of referring and the reason for choosing IUD causes they cannot get enough knowledge about the important of the subject and the complications increase, they don’t use IUD. Health controllers must be careful in choosing people who refer to use IUD and health centers must control better and heath controllers give them the necessary information

نوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :گیتی رحیمی
استاد راهنما :افروز مردی
استاد مشاور :معصومه خیرخواه
استاد مشاور :مهرناز مشعوفی
نگارنده :محمد امانی (دانشجو)
اطلاعات اضافی :شماره پایان نامه : 0142
کلیدواژه ها:آی يو دی - عدم تداوم - پيشگيری از بارداری
کلیدواژه ها (انگلیسی):IUD, Discontinuation, Contraception
موضوعات :WQ مامایی
WA بهداشت عمومي
WA بهداشت عمومي
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه بیهوشی، زنان و زایمان
دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش مدیریت اطلاعات سلامت
دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی
دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی
دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی

دانشکده پرستاری و مامایی > بخش مامایی
کد شناسایی :176
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :14 مهر 1388 08:16
آخرین تغییر :10 فروردین 1393 08:45

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...