title

بررسی عوامل موثر بر عدم تداوم استفاده از آی يو دی در زنان تحت پوشش تنظيم خانواده در مراکز بهداشتی شهر اردبيل در سال 1382

رحیمی, گیتی and مردی, افروز and خیرخواه, معصومه and مشعوفی, مهرناز and امانی, محمد (1383) بررسی عوامل موثر بر عدم تداوم استفاده از آی يو دی در زنان تحت پوشش تنظيم خانواده در مراکز بهداشتی شهر اردبيل در سال 1382. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.


[img] Text - final reserch project report
51kB
[img] Text - final reserch project report
185kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

484kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

1MB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

1MB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

مقدمه : بحران جمعيت از حاد ترين مشكلات جهاني است و افزايش جمعيت موجب افزايش سريع فقر، افت شديد بهداشتی ونيز كاهش منابع موجود می شود، يكي از روشهای پيشگيری از بارداری آی يو دی است كه در شهر اردبيل 75/12% مورد استفاده است ولی شواهد حاكی است كه تعدادی از افراد تا پايان دوره آن را حفظ نمی كنند. لذا جهت استفاده بهينه از هزينه های اقتصادی و نيروی انسانی صرف شده در اين راه بر آن شديم تا عوامل موثر بر عدم تداوم استفاده آی يو دی را در زنان تحت پوشش مراكز بهداشتی شهر اردبيل در سال 1382 بسنجيم. روش تحقيق : پژوهش حاضر، توصيفی وعلی است كه بصورت پيمايشی از طريق پرسشنامه اطلاعات از زنان مراجعه كننده جمع آوری شده است ، حجم نمونه 271 نفر بود ، كه در طي 6 ماه اول سال 1382 به مراكز بهداشتی شهر اردبيل مراجعه كرده اند. يافته ها : در اين مطالعه عوامل مؤثر بر عدم تداوم به طور كلي شامل عوامل پزشكی (خونريزی و لكه بينی، درد شكم ودرد كمر، عفونت، دفع خود بخودی، زخم سرويكس و پرفوراسيون، جابجايی) با 5/70 درصد وعوامل عمومی (تمايل به حاملگی، عوامل اجتماعی و خانوادگی) با 5/29 درصد به دست آمده است. در بررسي هر يك از علل به تنهايی خونريزی و لكه بينی (4/24 درصد)، تمايل به حاملگی (6/23 درصد) و درد شكم و درد كمر (6/16 درصد) بودند، ضمناً بيشتر افراد سن زير 25 سال، دارای دو فرزند، تحصيلات خودشان و همسرانشان در حد زير ديپلم بوده، خونريزی قاعدگی متوسط و بالايی داشته اند. ضمناً جهت كنترل آی يو دی مراجعه شان مرتب بوده است. همچنين در طي سال اول خونريزی، در سالهای بعد، تمايل به حاملگی بيشتر موجب عدم تداوم گرديده اند. نتايج : با توجه به اينكه بيشتر افراد سن زير 25 سال داشته تعداد خانواده شان تكميل نشده، خونريزی قاعدگی متوسط و زيادی دارند، لذا كانديد مناسبی برای استفاده ازآی يو دی نبوده اند. زيرا وجود اين عوامل تمايل به حاملگي و خونريزی را شدت خواهند بخشيد. از سوی ديگر بيشتر اين افراد، خود و همسرانشان تحصيلات زير ديپلم دارند. و با توجه به اينكه ارتباط تحصيلات هم با تعداد دفعات مراجعه و علت انتخاب آی يو دی مشخص شده در كل باعث می شود كه فرد آگاهيهای لازم نسبت به اهميت موضوع را نداشته و با افزايش عوارض آی يو دی و تأثير عوامل عمومی موجب عدم تداوم گردند لذا انتخاب درست افرادی كه برای گذاشتن آی يو دی مراجعه كرده اند بايد توسط مراقبين بهداشتی انجام گيرد و نيز كنترل خوب توسط مراكز صورت گرفته وضمناً مراقبين بهداشتی بايد آگاهيهای لازم را داشته و به استفاده كنندگان منتقل نمايند.


English Abstract

Introduction: The crisis of population is one of the most important problems of the world. The increasing of population causes the increasing of poverty, decreasing of the health and decreasing of exiting origins. Using IUD is one of the ways of controlling pregnancy ,in Ardebil 12.75 percent of women use it but some of them don’t bear it until the end of the period. For the best use of economic expenses and human sorces, we decide to discuss the effective factors for the discontinuation using of IUD among those are under the control of health centers in Ardebil in 1382. Materials & Methods: This research is a descriptive one and causative which is gathered from the women who refer to health centers. The number is 271 that during six months in 1382 referred to health centers in Ardebil. Results: In this research the effective factors for discontinuation using of IUD are: medical factors (bleeding and spotting, abdominal pain and backache, infection, cervix ulcers and perforation, rejection ) 70.5 percent and common factors (tending to pregnancy , social and family factors) 29.5 percent. In considering one by one we got bleeding and spotting 24.4 percent, tending to pregnancy 36.6 percent, abdominal pain and backache 16.6 percent. Most of those under 25 years old with two children and with low education have medium or high bleeding in monthly period. For controlling IUD their referring was regular. During the first year of bleeding and the following years , tending to pregnancy causes discontinuation using of IUD . Conclusion: Since most of the people whose ages are under 25, still want to complete their family and their bleeding in monthly period is medium or high ,they are not suitable users of IUD ,because exiting these factors will make bleeding and tending to pregnancy worse. On the other hand they are under diploma, though education and the number of referring and the reason for choosing IUD causes they cannot get enough knowledge about the important of the subject and the complications increase, they don’t use IUD. Health controllers must be careful in choosing people who refer to use IUD and health centers must control better and heath controllers give them the necessary information

Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :گیتی رحیمی
استاد راهنما :افروز مردی
استاد مشاور :معصومه خیرخواه
استاد مشاور :مهرناز مشعوفی
نگارنده :محمد امانی
Additional Information:شماره پایان نامه : 0142
Uncontrolled Keywords:آی يو دی - عدم تداوم - پيشگيری از بارداری
کلیدواژه ها (انگلیسی):IUD, Discontinuation, Contraception
Subjects:WQ Obstetrics
WA Public Health
WA Public Health
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Anesthesiology , Obstetrics & Gynecology
Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Health Information Management
Faculty of Health > Department of Public health
Faculty of Health > Department of Public health
Faculty of Health > Department of Public health

Faculty of Nursing & Midwifery > Department of Midwifery
ID Code:176
Deposited By: MS Soghra Golmaghani
Deposited On:14 Jul 1388 08:16
Last Modified:07 Mar 1399 13:02

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...