title

ارزیابی دوره دكتری پرستاري ايران (کاربرد الگوی سیپ(CIPP))

تذکری, زهرا ، مظاهری, عفت ، نم نبات, محبوبه ، ترابي زاده, كامليا ، فتحي, سولماز ، ابراهیمی بلیل, فاطمه (1389) ارزیابی دوره دكتری پرستاري ايران (کاربرد الگوی سیپ(CIPP)). مجله علمی و پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی اردبیل ــ 12 (2). ص.ص.44-51.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
132kB

خلاصه فارسی

زمینه وهدف :برنامه های آموزش عالی جهت ارتقا کیفیت و داشتن پویایی نیاز به ارزشیابی و بررسی های کمی وکیفی دارند.در این مطالعه از الگوی ارزشیابی،که توسط دانیل ال استافل بیم(1971،2000) تحت عنوان سیپ مطرح گردیده جهت ارزشیابی نظام آموزشی دکتری پرستاری ایران استفاده شد. روش کار:ارزشیابی برنامه دکتری پرستاری ایران با توجه به الگوی سیپ در چهار حیطه زمینه ، درون داد، فرایند و برونداد انجام شد.جهت انجام ارزشیابی جمع آوری اطلاعات به طریق زیر صورت گرفت:جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه و مصاحبه رو در رو و مصاحبه تلفنی با 12 نفر در مقاطع مختلف ، صاحبنظران و دانش آموختگان سالهای گذشته و دانشجویان تر مهای مختلف در حال تحصیل دوره دکتری پرستاري محیط پژوهش را دانشکده های پرستاری تهران ، اصفهان، شیراز و تبریز تشکیل می دادند. نتایج:ارزشیابی برنامه دکتری پرستاری ایران طبق الگوی سیپ نشان داد در قسمت تاریخچه ، فلسفه ، رسالت ، چشم انداز و اهداف کلی دروس فوق عاری از عیب ونقص اساسی می باشند و مشخصات دوره و محتوای دروس نیز باتوجه به فلسفه واهداف همخوانی دارد ولی نتایج ارزشیابی نشان می دهد که مشکلات عمده در بخش فرآیند و اجرا مطرح است و حيطه برون داد به علت خوب اجرا نشدن قسمت فرایند،تحت الشعاع قرار می گیرد. نتیجه گیری: قسمت فرآیند واجرا در ايران باید تقویت شود کلمات کلیدی: دوره دکتری، ایران ،الگوی سیپ(CIPP)نوع سند :مقاله
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :زهرا تذکری
نویسنده مسئول :عفت مظاهری
کلید واژه ها:دوره دکتری، ایران ،الگوی سیپ(CIPP
موضوعات :WY پرستاری > WY.18 آموزش پرستاری
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > بخش پرستاری
کد شناسایی :1780
ارائه شده توسط : خانم عفت مظاهری
ارائه شده در تاریخ :18 آبان 1389 03:15
آخرین تغییر :07 مهر 1393 06:27

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...