title

میزان شیوع چاقی در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر اردبیل

مصطفی زاده, فریده ، کهنمویی, فریبا ، محمدی, راحله ، رستم نژاد, معصومه ، اسدزاده, فيروزه ، صالحی عالی, حبیبه (1389) میزان شیوع چاقی در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر اردبیل. مجله علمی و پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی اردبیل ــ 12 (2). ص.ص.36-44.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
138kB

خلاصه فارسی

زمینه و هدف:شيوع چاقي در سنين باروري به طور گسترده اي در حال افزايش است.چاقي از نظر افزايش بيماري هاي قلبي عروقي و ناهنجاريهاي زنان و زايمان و عوارض ديگري اهميت دارد و اين تحقيق در اين راستا صورت گرفته است. روش كار: در این مطالعه توصیفی- مقطعی 225 زن باردار چاق(از بین 2055 زن باردار) مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهری اردبیل به روش دو مرحله ای خوشه ای- تصادفی ساده انتخاب شدند. اطلاعات با استفاده از برگه ثبت اطلاعات حاوی مشخصات فردی و نمای توده بدنی در اولین مراجعه برای تشکیل پرونده بارداری گردآوری شد.داده ها بر اساس ضرایب همبستگی و آزمون های توصیفی مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: در مجموع تعداد 2055 (225 نفر) زن باردار مورد بررسی قرار گرفتند. شیوع چاقی در زنان باردار اردبیل 4/10درصد به دست آمد. میانگین سني افراد چاق 9/5±28 سال (64 نفر) و میانگین نمای توده بدنی نمونه ها 06/3± 77/31 بود. بین تحصیلات(008/0>P) و تعداد زایمان (02/0>P) و نمای توده بدنی ارتباط معنی دار بدست آمد. نتیجه گیری: با توجه به نتايج پژوهش بدون شک آموزش در دوران قبل و بعد از بارداری در مورد چاقی و عواقب آن به عنوان یک اقدام بهداشتی آسان و کم هزینه در زنان در سنین باروری موثر و همراه با صرفه اقتصادی خواهد بود.نوع سند :مقاله
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :فریده مصطفی زاده
نویسنده مسئول :فریبا کهنمویی
کلید واژه ها:زنان باردار - چاقی
موضوعات :WP بیماریهای زنان
WQ مامایی > WQ.18 آموزش مامايي
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه بیهوشی، زنان و زایمان
دانشکده پرستاری و مامایی > بخش مامایی
دانشکده پرستاری و مامایی > بخش پرستاری
کد شناسایی :1781
ارائه شده توسط : خانم راحله محمدی
ارائه شده در تاریخ :16 آبان 1389 23:39
آخرین تغییر :01 تیر 1393 07:57

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...