title

بررسی دیدگاه دانشجویان پرستاری در مورد رفتارهای موثر آموزشی مربیان در آموزش بالینی در سال 1387

مظاهری, عفت ، ناصری, رقیه ، محمدی, راحله ، ابراهیمی بلیل, فاطمه (1388) بررسی دیدگاه دانشجویان پرستاری در مورد رفتارهای موثر آموزشی مربیان در آموزش بالینی در سال 1387. در: اولین همایش سراسری آموزش بالینی در پرستاری و مامایی, مرداد ماه 1388 - 14 لغایت 15, اردبیل - دانشکده پرستاری و مامایی.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
508kB

خلاصه فارسی

مقدمه و هدف: در فرایند تحصیلی ارتقا و پایش رفتارهای آموزشی بالینی مدرسان ضرورت دارد. یادگیری و کسب مهارت در بالین یکی از مطلوب ترین روش های آموزشی است که ارتباط مستقیمی با ویژگیهای مدرسان دارد به نظر می رسد اجرای فرآیند یاددهی- یادگیری از طریق مربیان لایق و کارآمد می تواند دانشجویان را قادر سازد تا حداکثر استفاده مطلوب را از توانایی های خود ببرند. بدین منظور مطالعه ای با هدف بررسی رفتارهای موثرآموزشی مربیان در آموزش بالینی مربیان از دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (115 نفر) تشکیل می داد. ابزار گردآوری داده ها از روش روایی محتوی و برای مشخص نمودن پایایی ابزار نیز از روش دو نیمه کردن آزمون استفاده شد. بعد از جمع آوری داده ها نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS و از طریق محاسبه فراوانی مطلق 4 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که 89 درصد دانشجویان 20 سال و کمتر داشتندو 26.1 درصد دانشجویان استفاده از دانشجویان دوره عرصه جهت کار دانشجویی و تشویق دانشجویان به انجام پژوهش را خیلی زیاد از رفتارهای موثر آموزش بالینی مربیان مطرح کرده اند. 1/39 درصد دانشجویان بیان داشته اند که آموزش دانشجویان در بخش بر اساس فرآیند پرستاری بطور زیاد از رفتارهای موثر آموزش بالینی مربیان می باشد. 20 درصد دانشجویان اظهار کرده اند ارایه کنفرانس های علمی بر یالین بیمار بطور کم و خیلی کم از رفتارهای موثر بالینی می باشد. بحت و نتیجه گیری: با توجه به اهمیت رفتارهای آموزشی بالینی مدرسان در کیفیت آموزش بالینی مدیران باید موقعیتهای مناسبی را برای تحصیل بکارگیری دانش و مهارتهای آموزش بالینی مربیان فرآهم کنندنوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :عفت مظاهری
کلید واژه ها:رفتارهای موثر آموزش بالینی ، مربیان بالینی ، دانشجویان پرستاری
موضوعات :WY پرستاری > WY.18 آموزش پرستاری
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > بخش پرستاری
کد شناسایی :1787
ارائه شده توسط : خانم راحله محمدی
ارائه شده در تاریخ :18 آبان 1389 03:18
آخرین تغییر :02 تیر 1393 04:04

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...