title

گزارش و بررسی پنجاه مورد بيماری فلج دوره ای هيپوکالميک از سال 1377 تا 1382

سوادی اسکویی, داریوش ، عابدی, علی ، احسنی, مالک (1383) گزارش و بررسی پنجاه مورد بيماری فلج دوره ای هيپوکالميک از سال 1377 تا 1382. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
657kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
132kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

2MB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه : فلج دوره ای هيپوکالميک شناخته شده ترين نوع فلج دوره ای است و با حملات فلجی و ضعف عضلانی همراه با سطح پائين پتاسيم سرک که با تجويز پتاسيم برگشت می يابد مشخص می گردد و شکل معمولی توارث آن اتوزمی غالب با شيوع نادر و با شيوع بيشتر در مردان است اين بيماری برای درمان و پيشگيری بهتر تشخيص صحيح بسيار مهم است اين مطالعه با هدف جمع آوری اطلاعات پايه ای از قبيل شيوع سنی و جنسی و خصوصيات ديگر بالينی اين بيماری و همراهی آن با هيپرتيروئيدی انجام گرفت. روش تحقيق : اين مطالعه به روش توصيفی – مقطعی انجام شده فراوانی و خصوصيات بيماری فلج دوره ای هيپوکالميک در طی 5 سال ( از 1377 تا 1382، ش). در بيمارانی که در بخش اورژانس يا نرولوژی بيمارستان علوی اردبيل بستری شده بودند مورد بررسی قرار گرفت. نتايج : کل بيماران 50 نفر بودند که 46 نفر مرد و 4 نفر زن بودند و 38 نفر(76 درصد) در دهه سوم و چهارم زندگی قرار داشتند در چهار مورد از چهارده بيمار که تست تيروئيدی داشتند (5/28%) بيماری هيپرتروئيدی مشاهده گرديد در 11 نفر مصرف کربوهيدرات زياد و در 10 نفر تجويز کورتن موجب شروع حمله شده بود در 80 درصد بيماران گرفتاری هر 4 اندام و در 20 درصد گرفتاری و فلجی اندامهای تحتانی يافت شد. بحث : با توجه به فراوانی و توزيع سنی و جنسی بيماری، بنظر می رسد که در اين منطقه و شايد در کل کشور فلج دوره ای هيپوکالميک از الگوی متفاوت و شيوع بيشتری خصوصاً در بين مردان و در دهه های ميانی زندگی برخوردار است اين امر ضرورت مطالعات بيشتر و لزوم دقت در تشخيص اين بيماری بعنوان يکی از تشخيصهای افتراقی محتمل در بيماريهای فلجی را نشان ميدهد. در اين مطالعه همراهی بيماری فلج دوره ای هيپوکالميک با هيپرتيروئيدی زياد بود بنابر اين تشخيص و درمان دقيق هيپرتيروئيدی لازم است زيرا درمان هيپرتيروئيدی از عود جلوگيری می کند.نوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :داریوش سوادی اسکویی
استاد مشاور :علی عابدی
نگارنده :مالک احسنی
اطلاعات اضافی :شماره پایان نامه : 0165
کلید واژه ها:پتاسيم- فلج دوره ای- هيپوکالميک
موضوعات :WL سیستم عصبی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش فیزیولوژی
دانشكده پزشكي > گروه پوست ، روانپزشکی و نورولوژی
کد شناسایی :179
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :14 مهر 1388 09:05
آخرین تغییر :23 آذر 1391 09:06

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...