title

بررسي ارتباط سطح سرمي هموسيستئين و ابتلا به پره اكلامپسي

رحیمی, گیتی ، تذکری, زهرا ، شاطری, نیلوفر (1389) بررسي ارتباط سطح سرمي هموسيستئين و ابتلا به پره اكلامپسي. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 10 (2). ص.ص.121-127. شاپا 1735-2452

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
193kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://journals.arums.ac.ir/index.php/jarums

خلاصه فارسی

پره اكلامپسي يكي از عوارض مهم بارداري است كه بيش از 8% كل حاملگي ها را به خود اختصاص مي دهد، با اين حال در مورد اتيولوژي آن اطلاعات كمي در دسترس است. پاتوفيزيولوژي پذيرفته شده معمول آن به اختلال عملکرد سيستمك آندوتليال عروق مادري نسبت داده می شود و هموسيستئين از جمله مواد توكسيكي است كه گفته مي شود با اختلال عملكرد اندوتليوم مرتبط است. اين مطالعه به منظور بررسي ارتباط سطح سرمي هموسيستئين و ابتلا به پره اكلامپسي در زنان با حاملگی طبیعی و آنهایی که دچار پره اکلامپسی هستند انجام شد. روش كار: تحقيق حاضر يك مطالعه مورد شاهدي بود که نمونه گيري آن به روش در دسترس از ميان خانم های باردار مراجعه کننده به مرکز آموزشی-درمانی علوی اردبیل انجام شد (هر گروه 165 نفر). نمونه ها از نظر سن و سن حاملگي با هم همسان سازی شدند. پس از 8-6 ساعت ناشتا بودن 2 سی سی نمونه خون از وریدهای محیطی افراد مورد مطالعه تهیه، حباب موجود در سرنگها خارج و بلافاصله در تیوپ حاوی EDTA ریخته شد ودر محیط حاوی یخ قرار گرفت و سطح هموسيستئين اندازه گیری شد. يافته ها: نتايج اين مطالعه نشان داد ميانگين سطح سرمي هموسيستئين در گروه پره اكلاميسي داراي ميانگين 3/3 ±4/7میلی مول در لیتر بود، كه در مقايسه با سطح سرمي هموسيستئين گروه شاهد 3/2 ±09/4میلی مول در لیتربه طور معنی داري بالا بود. ميانگین سن، دور بازوونمایه توده بدنی، مادران در گروهها بطور معني داري با هم متفاوت بودند و ساير شاخصها تفاوت آماري معني داري نداشتند. نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي اين مطالعه ميتوان پيش بيني نمود: مادران بارداري كه سطح خوني هموسيستئين، دور بازو و BMI بالایی دارند از احتمال ابتلا به پره اكلامپسي بيشتري برخوردارند و بايد با دقت بيشتري مراقبتهاي دوران بارداري را دريافت كنند تا با خطرات مادري-نوزادي كمتري روبرو شوند.

عنوان انگليسي

Relation between Homocysteine serum levels and pregnancy complicated with preeclampsia occurrence

خلاصه انگلیسی

Background & Objectives: Preeclapsmia representing as one of the most important complications of pregnancy, affects up to 8% of all pregnancies nevertheless little has been known about its etiology. It is, however, generally accepted that the pathophysiology of preeclampsia is related to systemic maternal endothelial dysfunction. Homocysteine, a cytotoxic compound, adversely affects the endothelial system. Main objective of this study was to assess plasma levels of homocysteine in women with normal pregnancies and those who suffering from preeclapsmia. Methods: A case -control study was designed for 165 preeclamptic patients and 165 normal cases. Controls were matched for gestational age and age of mothers. Blood samples were obtained from patients attending Alavi hospital in Ardabil (after 6-8 hour NPO). Two milliliters blood was collected in tubes containing ice bag stored ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) and homocysteine level was analyzed. Results: Mean levels of homocysteine were elevated in the preeclamptic cases compared to control group (7.4±3.3 vs. 4.09±2.3 _mmol/l, P < 0.001) the levels of BMI and Arms sizes have been shown to be different statistically in two groups and other variables revealed no significant differences between the groups. Conclusion: It is concluded that in our study homocysteine Levels, BMI and Arms sizes are signiffantly effected patients with preeclampsia compared with control group and can increase the risk of developing severe side effect to mothers and neonates.

نوع سند :مقاله
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :گیتی رحیمی
اطلاعات اضافی :Indexed in: Magiran ،Barakatkns ، SID ، ISC, Google Scholar
کلید واژه ها:مادران باردار؛ پره اكلاميسي؛ اكلامپسي؛ هموسيستئين پلاسما
کلید واژه ها (انگلیسی):Homocysteine ; Preeclampsia ; Mothers Pregnancy ; Eclampsia
موضوعات :WP بیماریهای زنان
WQ مامایی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه بیهوشی، زنان و زایمان
دانشکده پرستاری و مامایی > بخش پرستاری
کد شناسایی :1790
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :18 آبان 1389 04:44
آخرین تغییر :17 مرداد 1397 09:40

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...