title

مقايسه آثار درمانی دسته های مختلف داروهای ضد افسردگی در انواع افسردگی

مولوی, پرویز ، قمری گیوی, حسین ، صادقی موحد, فریبا ، فریدی, مهشید (1383) مقايسه آثار درمانی دسته های مختلف داروهای ضد افسردگی در انواع افسردگی. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
684kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

4MB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
303kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه : افسردگی بعنوان يک اختلال روانپزشکی شايع می تواند بدو صورت درونزاد يا ژنتيکی و برونزاد يا واکنشی رخ دهد. اين دو نوع افسردگی از نظر بسرعت پاسخ به درمان و نوع داروی مناسب جهت درمان آنها با هم متفاوت می باشند. ولی در بررسی متون مشخص شد که دارويی مناسب جهت درمان هريک به وضوح ذکر نشده است. اهداف ما در اين پژوهش مقايسه آثار درمانی SSRIS، NE و 5-HT بطور جداگانه در هر کدام از انواع افسردگی و مشخص کردن بهترين دارو برای هر دسته بود. بررسی عوارض دارويی و تعيين صفت بودن يا نبودن افسردگی هم اهداف فرعی بودند. روش تحقيق : در اين پژوهش از طرح بلوکی کاملاً تصادفی شده و آزمون آماری F برای طرحهای بلوکی آزمون و تحليل واريانس دو عاملی استفاده شده است. در اين طرح 30 بيمار مرد و زن 40-20 ساله از ميان بيماران افسرده اساسی تک قطبی مراجعه کننده به درمانگاه روانپزشکی پس از تشخيص بر اساس ملاکهای DSM IV بطور تصادفی انتخاب شدند و پس از اجرای پرسشنامه در بلوکها قرار گرفتند سپس بطور تصادفی در سطوح تدبير درمانی قرار داده شدند. در آغاز، روز پانزدهم، روز سی ام و روز صدوبيستم يعنی در چهار مرحله با تستهای بک و کتل مورد ارزيابی قرار گرفتند. نتايج : نتايج تحليل آماری تستهای بک I،II،IIIوIV مورد تحليل آماری قرار گرفت. فرضيه اول که مدعی بود افسردگی ژنتيکی پاسخ سريع به درمان می دهد ولی پاسخش خوب و پايا نيست رد شد. فرضيه دوم که مدعی بود افسردگی واکنشی پاسخ تأخيری به درمان می دهد ولی پاسخش خوب و پايااست تأئيد شد. همينطور نتايج تحليل آماری تستهای بک مشخص کرد که فرضيه سوم مبنی بر اينکه افسردگی ژنتيکی پاسخ بهتری به SSRIS می دهد و فرضيه چهارم که معتقد بود افسردگی واکنشی پاسخ بهتری به NE می دهد زد شدند. نتايج تستهای کتل نيز مورد تحليل آماری قرار گرفت و فرضيه پنجم که معتقد بود درصد قابل توجهی از مبتلايان به افسردگی ژنتيکی نسبت به افسردگی واکنشی، افسردگی بصورت يک صفت شخصيتی وجود دارد را بر اساس مطلب تأئيد کرد اما مشخص شده صفت بودن افسردگی واکنشی بيشتر می باشد. بررسی عوارض داروها نشان داد که عوارض SSRIS کمتر از بقيه است و افسردگی واکنشی بيشتر از ينتيکی دچار عارضه دارويی می شودنوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :پرویز مولوی
استاد مشاور :حسین قمری گیوی
استاد مشاور :فریبا صادقی موحد
نگارنده :مهشید فریدی
اطلاعات اضافی :شماره پایان نامه : 0148
کلیدواژه ها:افسردگی - افسردگی ژنتيکی - افسردگی واکنشی - داروهای ضد افسردگی
موضوعات :WM روانپزشکی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه پوست ، روانپزشکی و نورولوژی
کد شناسایی :181
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :14 مهر 1388 09:31
آخرین تغییر :23 آذر 1391 12:38

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...