title

مقايسه آثار درمانی دسته های مختلف داروهای ضد افسردگی در انواع افسردگی

مولوی, پرویز and قمری گیوی, حسین and صادقی موحد, فریبا and فریدی, مهشید (1383) مقايسه آثار درمانی دسته های مختلف داروهای ضد افسردگی در انواع افسردگی. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.
[img] Text - final reserch project report
684kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

4MB
[img] Text - final reserch project report
303kB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

مقدمه : افسردگی بعنوان يک اختلال روانپزشکی شايع می تواند بدو صورت درونزاد يا ژنتيکی و برونزاد يا واکنشی رخ دهد. اين دو نوع افسردگی از نظر بسرعت پاسخ به درمان و نوع داروی مناسب جهت درمان آنها با هم متفاوت می باشند. ولی در بررسی متون مشخص شد که دارويی مناسب جهت درمان هريک به وضوح ذکر نشده است. اهداف ما در اين پژوهش مقايسه آثار درمانی SSRIS، NE و 5-HT بطور جداگانه در هر کدام از انواع افسردگی و مشخص کردن بهترين دارو برای هر دسته بود. بررسی عوارض دارويی و تعيين صفت بودن يا نبودن افسردگی هم اهداف فرعی بودند. روش تحقيق : در اين پژوهش از طرح بلوکی کاملاً تصادفی شده و آزمون آماری F برای طرحهای بلوکی آزمون و تحليل واريانس دو عاملی استفاده شده است. در اين طرح 30 بيمار مرد و زن 40-20 ساله از ميان بيماران افسرده اساسی تک قطبی مراجعه کننده به درمانگاه روانپزشکی پس از تشخيص بر اساس ملاکهای DSM IV بطور تصادفی انتخاب شدند و پس از اجرای پرسشنامه در بلوکها قرار گرفتند سپس بطور تصادفی در سطوح تدبير درمانی قرار داده شدند. در آغاز، روز پانزدهم، روز سی ام و روز صدوبيستم يعنی در چهار مرحله با تستهای بک و کتل مورد ارزيابی قرار گرفتند. نتايج : نتايج تحليل آماری تستهای بک I،II،IIIوIV مورد تحليل آماری قرار گرفت. فرضيه اول که مدعی بود افسردگی ژنتيکی پاسخ سريع به درمان می دهد ولی پاسخش خوب و پايا نيست رد شد. فرضيه دوم که مدعی بود افسردگی واکنشی پاسخ تأخيری به درمان می دهد ولی پاسخش خوب و پايااست تأئيد شد. همينطور نتايج تحليل آماری تستهای بک مشخص کرد که فرضيه سوم مبنی بر اينکه افسردگی ژنتيکی پاسخ بهتری به SSRIS می دهد و فرضيه چهارم که معتقد بود افسردگی واکنشی پاسخ بهتری به NE می دهد زد شدند. نتايج تستهای کتل نيز مورد تحليل آماری قرار گرفت و فرضيه پنجم که معتقد بود درصد قابل توجهی از مبتلايان به افسردگی ژنتيکی نسبت به افسردگی واکنشی، افسردگی بصورت يک صفت شخصيتی وجود دارد را بر اساس مطلب تأئيد کرد اما مشخص شده صفت بودن افسردگی واکنشی بيشتر می باشد. بررسی عوارض داروها نشان داد که عوارض SSRIS کمتر از بقيه است و افسردگی واکنشی بيشتر از ينتيکی دچار عارضه دارويی می شودItem Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :پرویز مولوی
استاد مشاور :حسین قمری گیوی
استاد مشاور :فریبا صادقی موحد
نگارنده :مهشید فریدی
Additional Information:شماره پایان نامه : 0148
Uncontrolled Keywords:افسردگی - افسردگی ژنتيکی - افسردگی واکنشی - داروهای ضد افسردگی
Subjects:WM Psychiatry
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Dermatology , Psychiatry , Neurology
ID Code:181
Deposited By: MS Soghra Golmaghani
Deposited On:14 Jul 1388 09:31
Last Modified:23 Sep 1391 12:38

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...