title

ميزان آگاهی دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی اردبيل در مورد بيماری ايدز در سال 1382

حبیب زاده, شهرام and امانی, فیروز and عرب زاده, امیر احمد (1382) ميزان آگاهی دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی اردبيل در مورد بيماری ايدز در سال 1382. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.
[img] Text - final reserch project report
603kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

1MB
[img] Text - final reserch project report
156kB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

مقدمه : سندرم نقص اکتسابی ايمنی AIDS) )، تظاهر طيفی از اختلالات وابسته است که در اثر اختلال عملکرد ايمنی سلولی و همورال توسط ويروس نقص ايمنی انسان (HIV) رخ می دهد. علی رغم پيشرفتهای بزرگ در زمينه درمان و کنترل عفونت های فرصت طلب، درمان اين سندرم هنوز کامل نشده است. مشکل بودن درمان از يکسو و ساده بودن پيشگيری از ابتلا از سوی ديگر، آگاهی از نحوه انتقال بيماری را به عنوان مهمترين عامل در تغيير رفتارهای خطرناک مطرح ساخته است. با توجه به اينکه دانشجويان علوم پزشکی در آينده به عنوان منابع اطلاع رسانی و بازوان بهداشتی و درمانی کشور مطرح خواهند بود لذا ما در صدد برآمديم تا با تعيين ميزان آگاهی دانشجويان، زيربنای مناسب تری برای برگزاری برنامه های آموزشی برای ايشان فراهم آوريم. روش تحقيق : اين مطالعه توصيفی – تحليلی بر روی 521 نفر از دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی اردبيل انجام گرفت که ابزار گردآوری داده ها، در اين پژوهش، پرسشنامه بود که از دو قسمت يکی حاوی 10 سوال در ارتباط با جنبه های مختلف بيماری ايدز و ديگری حاوی اطلاعات دموگرافيکی دانشجويان، تشکيل يافته بود. برای آناليز اطلاعات از آمار توصيفی بصورت جداول فراوانی نسبی و در بعضی موارد از آمار تحليلی ساده استفاده گرديد. نتايج : ميزان آگاهی کليه شرکت کنندگان 6/68 درصد و آگاهی موثر 6/70 درصد بود که بيشترين ميزان آگاهی موثر مربوط به دانشجويان مقطع کارشناسی با 2/77 درصد و بيشترين ميزان آگاهی کل مربوط به دانشجويان مقطع دکتری با 2/73 درصد بود. ضمناً 72 درصد از کل شرکت کنندگان تمايل به انجام تست تشخيصی HIV از همسر آينده خود قبل از ازدواج داشتند. بحث : ما در اين پژوهش با توجه به جايگاه دانشجويان علوم پزشکی تنها آگاهی موثر تعريف نموديم. بنابراين ميزان آگاهی دانشجويان علوم پزشکی ناکافی بوده و بنظر می رسد کوشش بيشتر در هرچه بالاتر بردن توان علمی اين قشر ضرورت داشته باشد. ضمناً با توجه به اينکه درصد بالايی از دانشجويان تمايل به انجام تست تشخيصی HIV قبل از ازدواج از همسر آينده خود داشتند با توجه به محدوديت های فرهنگی، اين آزمايش نيز می تواند در کنار آزمايش RPR (تست تشخيصی سيفيليس) و تالاسمی جزو آزمايشهای اجباری قبل از ازدواج قرار گيردItem Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :شهرام حبیب زاده
استاد مشاور :فیروز امانی
نگارنده :امیر احمد عرب زاده
Additional Information:شماره پایان نامه : 0163
Uncontrolled Keywords:آگاهی - ايدز- دانشجويان علوم پزشکی
Subjects:WB Practice of Medicine
WC Communicable Diseases
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Internal Medicine , Cardiology , Infectious
Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Vital Statistics
ID Code:182
Deposited By: MS Soghra Golmaghani
Deposited On:14 Jul 1388 09:37
Last Modified:08 Oct 1391 22:57

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...