title

ميزان آگاهی دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی اردبيل در مورد بيماری ايدز در سال 1382

حبیب زاده, شهرام ، امانی, فیروز ، عرب زاده, امیر احمد (1382) ميزان آگاهی دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی اردبيل در مورد بيماری ايدز در سال 1382. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
603kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

1MB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
156kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه : سندرم نقص اکتسابی ايمنی AIDS) )، تظاهر طيفی از اختلالات وابسته است که در اثر اختلال عملکرد ايمنی سلولی و همورال توسط ويروس نقص ايمنی انسان (HIV) رخ می دهد. علی رغم پيشرفتهای بزرگ در زمينه درمان و کنترل عفونت های فرصت طلب، درمان اين سندرم هنوز کامل نشده است. مشکل بودن درمان از يکسو و ساده بودن پيشگيری از ابتلا از سوی ديگر، آگاهی از نحوه انتقال بيماری را به عنوان مهمترين عامل در تغيير رفتارهای خطرناک مطرح ساخته است. با توجه به اينکه دانشجويان علوم پزشکی در آينده به عنوان منابع اطلاع رسانی و بازوان بهداشتی و درمانی کشور مطرح خواهند بود لذا ما در صدد برآمديم تا با تعيين ميزان آگاهی دانشجويان، زيربنای مناسب تری برای برگزاری برنامه های آموزشی برای ايشان فراهم آوريم. روش تحقيق : اين مطالعه توصيفی – تحليلی بر روی 521 نفر از دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی اردبيل انجام گرفت که ابزار گردآوری داده ها، در اين پژوهش، پرسشنامه بود که از دو قسمت يکی حاوی 10 سوال در ارتباط با جنبه های مختلف بيماری ايدز و ديگری حاوی اطلاعات دموگرافيکی دانشجويان، تشکيل يافته بود. برای آناليز اطلاعات از آمار توصيفی بصورت جداول فراوانی نسبی و در بعضی موارد از آمار تحليلی ساده استفاده گرديد. نتايج : ميزان آگاهی کليه شرکت کنندگان 6/68 درصد و آگاهی موثر 6/70 درصد بود که بيشترين ميزان آگاهی موثر مربوط به دانشجويان مقطع کارشناسی با 2/77 درصد و بيشترين ميزان آگاهی کل مربوط به دانشجويان مقطع دکتری با 2/73 درصد بود. ضمناً 72 درصد از کل شرکت کنندگان تمايل به انجام تست تشخيصی HIV از همسر آينده خود قبل از ازدواج داشتند. بحث : ما در اين پژوهش با توجه به جايگاه دانشجويان علوم پزشکی تنها آگاهی موثر تعريف نموديم. بنابراين ميزان آگاهی دانشجويان علوم پزشکی ناکافی بوده و بنظر می رسد کوشش بيشتر در هرچه بالاتر بردن توان علمی اين قشر ضرورت داشته باشد. ضمناً با توجه به اينکه درصد بالايی از دانشجويان تمايل به انجام تست تشخيصی HIV قبل از ازدواج از همسر آينده خود داشتند با توجه به محدوديت های فرهنگی، اين آزمايش نيز می تواند در کنار آزمايش RPR (تست تشخيصی سيفيليس) و تالاسمی جزو آزمايشهای اجباری قبل از ازدواج قرار گيردنوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :شهرام حبیب زاده
استاد مشاور :فیروز امانی
نگارنده :امیر احمد عرب زاده
اطلاعات اضافی :شماره پایان نامه : 0163
کلید واژه ها:آگاهی - ايدز- دانشجويان علوم پزشکی
موضوعات :WB پزشکی عملی
WC بیماریهای واگیر
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه داخلی ، قلب ، عفونی
دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش آمار حياتي
کد شناسایی :182
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :14 مهر 1388 09:37
آخرین تغییر :08 دی 1391 22:57

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...