title

وضعيت تحصيلی دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشكی اردبيل

عدالتخواه, حسن ، جهانگیری, سیف اله ، خانبابازاده قدیم, مژگان ، امانی, فیروز ، هاشمیلر, مازیار (1384) وضعيت تحصيلی دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشكی اردبيل. مجله ايرانی آموزش در علوم پزشكی ــ 5 (2). ص.ص.206-208. شاپا ISSN: 1608-9359

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
130kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://www.ijme.ir

خلاصه فارسی

افت تحصيلي يکي از مسايل گريبان گير سيستم آموزش بر همه مقاطع تحصيلي است. افت تحصيلي و مشروط شدن دانشجويان، از مشکلات اساسي دانشجو و جامعه است و موجب هدر رفتن نيروي انساني و هزينه هاي صرف شده، مي شود. از طرفي، ممکن است دانش آموختگاني که با افت تحصيلي دانشگاه را به اتمام رسانده اند توانمندي علمي و عملي مورد نياز را به نحو مطلوب نداشته باشند. مطالعه اي در آمريکا نشان داد که 12.6 درصد دانشجويان پزشکي يک دانشگاه دچار افت تحصيلي بوده اند که اغلب به دليل نارسايي علمي آنها بوده است. افت تحصيلي، مشکلات عاطفي و اجتماعي را نيز به دنبال دارد. در يکي از مطالعات انجام گرفته در آمريکا مشخص کرده که شايع ترين علت خودکشي دانشجويان، نارسايي و اختلال تحصيلي يا شغلي بوده استنوع سند :مقاله
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :حسن عدالتخواه
نویسنده مسئول :فیروز امانی
کلید واژه ها:افت تحصیلی - دانش آموختگان - مشروط
موضوعات :W حرفه پزشکی > W.18 آموزش پزشکی
WQ مامایی > WQ.18 آموزش مامايي
WA بهداشت عمومي > WA 18 آموزش بهداشت
WA بهداشت عمومي > WA 18 آموزش بهداشت

WY پرستاری > WY.18 آموزش پرستاری
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش آمار حياتي
دانشكده پزشكي > گروه پوست ، روانپزشکی و نورولوژی
کد شناسایی :1840
ارائه شده توسط : دکتر حسن عدالتخواه
ارائه شده در تاریخ :09 آذر 1389 23:55
آخرین تغییر :23 خرداد 1397 12:14

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...