title

بررسی علل پنوموتوراکس در بيماران بستری شده در مراکز آموزشی و درمانی شهرستان اردبيل از 1/9/81 الی 1/9/82

پورفرزان, ایرج ، رستمی, خلیل ، عبادی, جهانگیر (1382) بررسی علل پنوموتوراکس در بيماران بستری شده در مراکز آموزشی و درمانی شهرستان اردبيل از 1/9/81 الی 1/9/82. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
688kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

1MB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
105kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه : تجمع هوا يا گاز در بين پلورای احشائی (ويسرال) و پلورای جداری (پاريتال) را پنوموتوراکس گويند. پنوموتوراکس تروماتيک زمانی ايجاد می شود که آسيب فيزيکی باعث کلابه شدن ريه شود چه از نوع بلانت يا از نوع نافذ و يا می تواند ثانويه به کار بردن وسايل و تجهيزات پزشکی باشد. پنوموتوراکس خودبخودی (SP) می تواند بدون علت شناخته شده (اوليه) باشد و يا در اثر يک بيماری زمينه ای ريوی ايجاد شود. روش تحقيق : جمعيت مورد مطالعه شامل 89 نفر با بيماری پنوموتوراکس بودند که از تاريخ 1/9/81 الی 1/9/82 در مراکز آموزشی شهرستان اردبيل بستری بودند که از نظر سن ، جنس، مصرف سيگار، بيماری های همراه، مدت بستری و نحوه درمان مورد مطالعه قرار گرفتند و اطلاعات خام وارد پرسشنامه شده و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج : از جمعيت 89 نفر تعداد 18 نفر مونث (20%) و 71 نفر مرد (80%) بودند. از نظر سنی 4 نفر زير 10 سال (5/4%) 36 نفر بين 30-10 سال (4/40%) ، 21 نفر بين 50-30 سال (6/23%) 26 نفر (2/29%) بالای 50 سال داشتند که 6/14% از اين افراد سيگاری بودند. از اين تعداد 69 نفر (4/77%) پنوموتوراکس تروماتيک و 13 نفر (6/14%) دچار پنوموتوراکس خود بخودی بودند و 1/1% دچار باروتروما بودند و 4/4% بيماران بستری شده سابقه بيماری زمينه ای ريوی داشتند. در مورد فراوانی علل پنوموتوراکس شايعترين علت مربوط به ترومای غير نافذ ( بلانت ) می باشد (4/49%) که با توجه به فراوانی تصادفات رانندگی يا حوادث حين کار کاملا مورد انتظار می باشد و ترومای نافذ که مسئول 1/28 % پنوموتوراکس می باشد معمولا در جريان نزاع ها و درگيريها پيش می آيند و در مورد پنوموتوراکس خود بخودی بيشتر بصورت مستقل بررسی شده است و نياز به تحقيقات بيشتر و جزئی دارد. بر اساس نتايج بدست آمده از اين تحقيقات پنوموتوراکس از موارد مهمی است که در هر بيماری که با مشکلات تنفسی شديد حاد و يا پس از ترومای قفسه سينه مراجعه می کنند بايد تحت بررسی دقيق قرار گيرند.نوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :ایرج پورفرزان
استاد مشاور :خلیل رستمی
نگارنده :جهانگیر عبادی
کلید واژه ها:پنوموتوراکس – پنوموتوراکس تروماتيک خود بخودی – باروتروما
موضوعات :WF سیستم تنفسی
WO جراحی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه جراحی
کد شناسایی :185
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :14 مهر 1388 10:03
آخرین تغییر :08 دی 1391 21:03

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...