title

بررسی شاخص های اپيدميولوژيک استئوپنی و استئوپروز در مراجعين به مرکز سنجش تراکم استخوان بيمارستان حضرت رسول (ص) از بهمن ماه 81 تا شهريور 82

جستان, مارینا and ایرانپرور, منوچهر and کشتکاری, سارا (1382) بررسی شاخص های اپيدميولوژيک استئوپنی و استئوپروز در مراجعين به مرکز سنجش تراکم استخوان بيمارستان حضرت رسول (ص) از بهمن ماه 81 تا شهريور 82. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.
[img] Text - final reserch project report
787kB
[img] Text - final reserch project report
102kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

1MB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

مقدمه : استئوپروز شايعترين نوع بيماری متابوليک است. اين بيماری حدود 200 ميليون نفر را در کل دنيا گرفتار کرده است خدمات سلامتی و درمانی و کاهش کارايی بدليل استئوپروز ساليانه هزينه های بهداشتی بسيار زيادی را به خود اختصاص داده است. عوامل بسياری در ايجاد اين بيماری نقش دارند که با توجه به آنها و شناخت درجه اهميت هر يک با تعيين افراد در معرض خطر، می توان اقدامات مفيد و موثری را در جهت پيشگيری و درمان آن انجام داد. اين مطالعه با هدف بررسی اپيدميولوژيک استئوپنی و استئوپروز در مراجعين به مرکز سنجش تراکم استخوان بيمارستان حضرت رسول (ص) در فاصله زمانی بهمن ماه 1381 لغايت شهريور ماه 1382 انجام گرفته است. در اين مطالعه 825 Case مورد بررسی قرار گرفت و اطلاعات مربوط به آنها در پرسشنامه تهيه شده درج شد و نتايج دانستيومتری انجام شده برروی آنان نيز ثبت گرديد. اطلاعات بدست آمده آناليز شد. يافته های اين پژوهش عبارتند از: از 825 مورد که تحت بررسی قرار گرفتند 738 نفر زن (5/89%) و 87 نفر مرد (5/10%) بودند و ميانگين سنی افراد مراجعه کننده 56 سال بود. براساس سنجش تراکم استخوان فمور در مراجعين 8/36% استئوپروز و 5/45% استئوپنی داشتند و 7/17% نيز سالم بودند. بر اساس سنجش تراکم استخوان ستون فقرات 1/14% استئوپروز و 1/54% استئوپنی داشته و 8/31% سالم بودند. در مراجعين مرد مرکز سنجش تراکم استخوان ميزان استئوپروز در استخوان فمور بطور معنی داری بيشتر از زنان بود ولی در مورد ستون فقرات چنين ارتباط معنی داری بدست نيامد. در گروهی که استئوپروز داشتند چه در ستون مهره ها و چه در فمور، ميانگين قد و ميانگين وزن و BMI بطور معنی داری کمتر بود. همچنين رابطه معنی داری بين سن شروع منوپوز و تراکم استخوان فمور و ستون فقرات بدست نيامد ولی با توجه به PV<0.0001 تفاوت کاملا معنی دار آماری بين تراکم استخوان و سالهای بعد از منوپوز بدست آمد. در اين مطالعه ارتباط معنی داری بين مصرف سيگار و مصرف کورتون و سابقه شکستگی در خانواده و يا داشتن بيماری زمينه ای با ميزان تراکم استخوان فمور و ستون فقرات مشاهده نشد. نتيجه اينکه امروز استئوپروز يک علامت پيری نبوده بلکه يک ناراحتی متابوليک و بالينی است لذا با توجه به شيوع بالای آن و جهت ارتقاء سلامت جامعه ، پيشگيری ، تشخيص و درمان به موقع آن حائز اهميت است و بايد يک سيستم کارآمد وجود داشته باشد تا اقدامات لازم را جهت پيشگيری و درمان انجام دهد. اين اقدام در جهت افزايش طول عمر و کيفيت زندگی افراد جامعه اهميت فراوان داردItem Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :مارینا جستان
استاد مشاور :منوچهر ایرانپرور
نگارنده :سارا کشتکاری
Additional Information:شماره پایان نامه : 0147
Uncontrolled Keywords:استئوپنی - استئوپروز - سنجش تراکم استخوان
Subjects:WE Musculoskeletal system
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Internal Medicine , Cardiology , Infectious
ID Code:186
Deposited By: MS Soghra Golmaghani
Deposited On:14 Jul 1388 10:11
Last Modified:08 Oct 1391 20:05

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...