title

مقايسه وضعيت هيستوپاتولوژيک ديواره راست و چپ ناحيه کارديا از لحاظ ميزان بروز ضايعات پيش سرطانی و التهابی در استان اردبيل 84-1383

یزدانبد, عباس and ایرانپرور, منوچهر and امانی, فیروز and ملک زاده, رضا and صلواتی, سعید (1385) مقايسه وضعيت هيستوپاتولوژيک ديواره راست و چپ ناحيه کارديا از لحاظ ميزان بروز ضايعات پيش سرطانی و التهابی در استان اردبيل 84-1383. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 6 (3). pp. 306-310. شاپا 1735-2452

[img]
Preview
Text - Published Version
142kB

Official URL: http://journals.arums.ac.ir/index.php/jarums/artic...

Persian Abstract

زمينه و هدف: سرطان معده دومين سرطان شايع از لحاظ ميزان مرگ و مير در كل دنيا مي باشد. استان اردبيل، در شمال غربی ايران بالاترين ميزان آدنوکارسينوم معده (اساساً کارديا) در ايران را دارد. شايع ترين محل سرطان هاي فوقانی گوارشی در اردبيل ناحيه کارديا و شايع ترين محل کانسر ديواره راست کارديا مي باشد. با توجه به اين موضوع هدف اين مطالعه بررسی مقايسه ای وضعيت هيستوپاتولوژيک ديواره راست و چپ ناحيه کارديا وz-line از لحاظ ميزان بروز ضايعات التهابی و پيش سرطانی بود. روش كار: مطالعه حاضر از نوع توصيفی - مقطعی بوده و بر روی 100 نفراز مراجعه كنندگان بالغ به درمانگاه ارس جهت آندوسكوپي انجام گرفت. در کليه بيماران آندوسکوپی به وسیله ويدئوآندوسکوپ انجام شد و يک عددبيوپسی به ترتيب از ديواره راست و چپ کاردياوz-line و يک عدد بيوپسی از ناحيه آنتروم جهت بررسی هليکوباکتر پيلوری برداشته شد. تمامی نمونه ها در شيشه های جداگانه فرمالين فيکس شدند و مطالعه پاتولوژيک نمونه ها از نظر ضايعات التهابی و پيش سرطانی بر اساس طبقه بندی سيدنی انجام گرفت و اطلاعات جمع آوري شده توسط نرم افزار SPSS با استفاده از روش های آماری توصيفی و تحليلی آناليز شدند. يافته ها: 61 نفر (61% ) از افراد مرد و 39 نفر (39%) مونث بودند. دامنه سني بیماران بين 19 تا 81 سال با ميانگين سنی و انحراف معیار 16/2 ±53 سال بود. شواهد التهاب خفیف تا شدید در دیواره چپ و راست کاردیا و z-line به ترتیب 82/6%، 84%، 97/1%، 93%، آتروفی خفیف تا شدید در 22/8%، 28/7%، 26/5%، 24/24%، متاپلازی نوع 1 تا 3 در 2/2%، 6/4%، 2/9%، 12/2% وجود داشت. دیسپلازی مشکوک در کاردیا و z-line فقط در یک مورد وجود داشت. آنالیز پارامترهای فوق با استفاده از آزمون Wilcox on، آزمون لامبدا هیچگونه اختلاف معنی دار آماری را از نظر هیستوپاتولوژی در دیواره چپ و راست کاردیا و z-line نشان نداد. نتیجه گيری: در اين مطالعه اختلاف آماري معني داري بين ديواره راست و چپ كارديا و z-line از لحاظ ميزان وقوع ضايعات التهابي و پيش سرطاني مشاهده نشد که اين موضوع با شيوع بالای سرطان در ديواره راست کارديا سازگاری ندارد لذا نياز به مطالعات بيشتر با افزايش دادن تعداد نمونه های بيوپسی بيشتر و استفاده از روش های دقيق تر تشخيص ضايعات پيش سرطانی دارد.

Title

Comparing Histopathological State in the Right and Left Side of Cardia in Terms of Incidence Rate of Inflammatory and Precancerous Lesions in Ardabil, 2004-2005

English Abstract

Background and Objectives: Gastric cancer is the second most common cause of cancer in terms of mortality in the world. Ardabil province, in northwestern Iran, has the highest rate of gastric (predominantly cardia) Adenocarcinoma in Iran. The most common site of upper gastrointestinal cancer in Ardabil is cardia region (its right-side wall). Therefore this study aimed to investigate comparatively histopathology of right and left side of cardia and z-line considering the incidence of inflammatory and precancerous lesions. Methods: This descriptive and cross-sectional study was performed on one hundred adults who referred to Aras clinic for endoscopy. Endoscopy was done with video endoscope and a single biopsy was taken from right and left side of cardia and z-line respectively and one from antrum for H.Pylori. All the samples of the biopsy material were fixed in formalin in separate bottles and pathologic study of the samples with regard to inflammatory and precancerous lesions were done according to Sydney classification of gastritis. The collected data were analyzed by SPSS software using descriptive and analytical statistics. Results: 61 (61%) patients were male and 39 (39%) female. The age range of patients was 19-80 years old (standard deviation 53±16.2). Mild to severe inflammation in left and right side of cardia and z-line was 82.6%, 84%, 97.1%, 93%, mild to severe atrophy in 22.8%, 28.7%, 26.5%, 24.4% and metaplasia type 1 to 3 in 2.2%, 6.4%, 2.9%, 12.2% respectively. Suspected dysplasia in cardia and z-line was only in one case. Analysis of these variables with McNamara, Wilcoxon and Lambda tests showed no statistically meaningful difference considering the histopathological findings in left and right side wall of cardia and z-line Conclusion: This study showed no statistically meaningful difference between right and left wall of cardia and z-line considering the incidence of inflammatory and precancerous lesions. This observation is not consistent with high incidence of right sided cardia cancer. Further study with multiple biopsy sample and more sensitive methods is recommended for the diagnosis of precancerous lesions.

Item Type:Article
زبان سند : فارسی
Uncontrolled Keywords:هیستولوژی , دبواره کاردیا , سرطان , اردبیل , ایران
کلیدواژه ها (انگلیسی):HISTOLOGY - CARDIA WALL - CANCER - ARDABIL -IRAN
Subjects:QY Clinical Pathology
QZ Pathology
WI Digestive System
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Internal Medicine , Cardiology , Infectious
Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Vital Statistics
ID Code:1867
Deposited By: Dr Abbas Yazdanbod
Deposited On:02 Feb 1392 09:04
Last Modified:02 Feb 1392 09:04

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...