title

ارزيابي عوامل خطر در بيماران با مسموميت دارويي همراه با كاهش سطح هوشياري

فرزانه, اسماعیل ، مصطفی زاده, بابک ، نسل سراجی, فرناز (1389) ارزيابي عوامل خطر در بيماران با مسموميت دارويي همراه با كاهش سطح هوشياري. در: پنجمین کنگره سراسری طب اورژانس, 13/9/89, سالن همایش های رازی تهران. (ثبت شده )

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
946kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://www.acem.ir

خلاصه فارسی

زمينه و هدف: يكي از محدوديتها و مشكلات در مديريت بيماران مبتلا به كاهش سطح هوشياري ناشي از مسموميتهاي دارويي، ناتواني در مصاحبه با بيمار است . هدف از اين مطالعه مقايسه خصوصيات دو زير گروه شامل بيماران با سابقه اقدام به خودكشي قبلي و بدون سابقه اقدام به خودكشي قبلي است. روش كار : در اين مطالعه مقطعي، 19 بيمار با سابقه اقدام به خودكشي و 66 بيمار بدون اين سابقه از بين بيماراني كه بدنبال مسموميت با مواد دارويي در ماه هاي شهريور، مهر و آبان سال 1388 در مراكز مسمومي ت بيمارستانهاي آموزشي درماني در تهران - ايران بستري بودند انتخاب شدند . همه بيماران داراي كاهش سطح هوشياري ناشي از مسموميت هاي دارويي بودند. وضعيت دموگرافيكي، ويژگيهاي ماده دارويي مصرف شده، سابقه بيماريهاي قبلي و سابقه مصرف مواد غيرقانوني در بيماران ثبت شد . براي مقايسه بين دو گروه از آزمون كاي دو و من ويتني استفاده شد . تجزيه و تحليل نسخه 16 انجام گرديد. SPSS آماري توسط نرم افزار يافته ها : سابقه اقدام به خودكشي قبلي با نوع ماده دارويي منجر به كاهش سطح هوشياري ناشي از مسموميت، ارتباط معنی داری داشت(p=./.4).سابقه بیماری روحی روانی(p=./.1)،تعداد قرص مصرف شده(p=./.2)،فاصله زمانی بین مصرف دارو ورسیدن نیروهای اورژانس به محل(p=./.21)،شرح حال مسمومیت عمدی توسط خود بیمار (p=./..1)،درجه کاهش سطح هوشیاری(p=./.46)،اصلاح نشدن سطح هوشیاری بعد از اقدامات اولیه اورژانس(p=./.2)ونیاز برای مراقبت های درمانی بعدی وپیشرفته(p=./.13)در بیماران مبتلا به كاهش سطح هوشياري با سابقه اقدام به خودكشي قبلي در مقايسه با گروه ديگر بيشتر بود . تفاوت معني داري بين دو گروه از نظر سن، جنس و سابقه مصرف مواد غيرقانوني وجود نداشت. نتيجه گيري : در بيماران بدون سابقه قبلي اقدام به خودكشي شايعترين علت مس موميت دارويي مواد غيرقانوني و در بيماران با سابقه قبلي اقدام به خودكشي داروهاي قانوني و غيرمخدر بود.

عنوان انگليسي

Assessment Risk Factors in Poisoning Patients with Altered Consciousness Status


نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :اسماعیل فرزانه
کلید واژه ها:مسموميت دارويي ، اقدام به خودكشي ، ارزيابي خطر بيماري
کلید واژه ها (انگلیسی):Drug poisoning , Suicidal Attempt , Risk assessment
موضوعات :QV فارماکولوژی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه داخلی ، قلب ، عفونی
کد شناسایی :1884
ارائه شده توسط : دکتر اسماعیل فرزانه
ارائه شده در تاریخ :08 دی 1389 23:14
آخرین تغییر :03 اسفند 1391 10:20

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...