title

تعيين ارتباط بين انواع وسيله پيشگيری از بارداری با ضايعات سرويکس در نمونه های پاپ اسمير

رحیمی, گیتی ، مردی, افروز ، مشعوفی, مهرناز ، حمیدزاده اربابی, یوسف ، فتحی بیطرف, سپیده (1382) تعيين ارتباط بين انواع وسيله پيشگيری از بارداری با ضايعات سرويکس در نمونه های پاپ اسمير. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
480kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
86kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

1MB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه : ازآنجايی که کانسر سرويکس يکی از کانسرهای مهم زنان بوده و عوامل احتمالی را در بروز آن موثر دانسته اند و از طرف ديگر تشخيص زودرس و درمان به موقع مراحل اوليه آن در پيش آگهی بيماری و بقاء حيات بسيار موثر است ، بر آن شديم تا در يک مطالعه توصيفی – تحليلی از بررسی 400 نمونه پاپ اسمير ارسال شده به آزمايشگاههای پاتولوژی شهرستان اردبيل در بهار سال 1382 ، ارتباط احتمالی وسا يل پيشگيری از بارداری را با ضايعات سرويکس بسنجيم . روش تحقيق : اين مطالعه يک مطالعه توصيفی – تحليلی است که با مراجعه به کليه آزمايشگاههای پاتولوژی شهر اردبيل ( 6 مرکز ) و بررسی 399 مورد گزارش پاپ اسمير به روش نمونه گيری آسان و در دسترس انجام شـد ( يک مورد بعلت شيمی درمانی شدن از نمونه ها کنار گذاشته شد) نتايج : دراين مطالعه 90 نفر (5/22%) پاپ اسمير طبيعی و 309 نفر (5/77%) پاپ اسمير غيرطبيعی داشتند که شامل سرويست غيراختصاصی (298 نفر) ، سرو يست اختصاصی (129 نفر) و اختلالات سلولی اپيتليومی (105 نفر) بود. از نظر استفاده از وسايل پيشگيری از بارداری 15 نفر وسيله نداشتند(8/3%) ، 172 نفر نيز (43%) از يکی از روشهای طبيعی يا بستن لوله استفاده می کردند ، 131 نفر از OCP (9/32%) ، 63 نفر از IUD ( 8/15%) و 18 نفر از کانـدوم (5/4%) استفاده می کردند، همچنين از DMPA استفاده نشده بود. نتيجه گيری : با توجه به يافته های فوق با آزمون کای دو بين استفاده از روشهای پيشگيری از بارداری با اختلالات سلولی اپيتليومی (008/0 = P) و سرويسيت غيراختصاصی ( ضا يعه خوش خيم التهابی مزمن سرويکس ) (001/0 = P ) ارتباط معنی داری وجود داشت و اين ضايعات همراه با مصرف OCP بيشترين فراوانی و با مصرف کاندوم کمترين فراوانی را داشتند. همچنين بين استفاده از روشهای پيشگيری از بارداری با سرويسيت اختصاصی رابطه معنی داری وجود نداشت. لذا به تمام زنان مصرف کننده وسايل پيشگيری از بارداری بالاخص زنان مصرف کننده OCP انجام و پيگيری مرتب پاپ اسمير پيشنهاد می شود.نوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :گیتی رحیمی
استاد راهنما :افروز مردی
استاد مشاور :مهرناز مشعوفی
استاد مشاور :یوسف حمیدزاده اربابی
نگارنده :سپیده فتحی بیطرف
اطلاعات اضافی :شماره پایان نامه : 0151
کلید واژه ها:پاپ اسمير - کانسر سرويکس - پيشگيری از بارداری
موضوعات :WP بیماریهای زنان
WA بهداشت عمومي
WA بهداشت عمومي
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه بیهوشی، زنان و زایمان
دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش مدیریت اطلاعات سلامت
دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی
دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی
دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی

دانشکده بهداشت > گروه بهداشت محیط
کد شناسایی :189
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :14 مهر 1388 10:36
آخرین تغییر :02 تیر 1393 05:16

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...