title

تعيين ارتباط بين انواع وسيله پيشگيری از بارداری با ضايعات سرويکس در نمونه های پاپ اسمير

رحیمی, گیتی and مردی, افروز and مشعوفی, مهرناز and حمیدزاده اربابی, یوسف and فتحی بیطرف, سپیده (1382) تعيين ارتباط بين انواع وسيله پيشگيری از بارداری با ضايعات سرويکس در نمونه های پاپ اسمير. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.
[img] Text - final reserch project report
480kB
[img] Text - final reserch project report
86kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

1MB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

مقدمه : ازآنجايی که کانسر سرويکس يکی از کانسرهای مهم زنان بوده و عوامل احتمالی را در بروز آن موثر دانسته اند و از طرف ديگر تشخيص زودرس و درمان به موقع مراحل اوليه آن در پيش آگهی بيماری و بقاء حيات بسيار موثر است ، بر آن شديم تا در يک مطالعه توصيفی – تحليلی از بررسی 400 نمونه پاپ اسمير ارسال شده به آزمايشگاههای پاتولوژی شهرستان اردبيل در بهار سال 1382 ، ارتباط احتمالی وسا يل پيشگيری از بارداری را با ضايعات سرويکس بسنجيم . روش تحقيق : اين مطالعه يک مطالعه توصيفی – تحليلی است که با مراجعه به کليه آزمايشگاههای پاتولوژی شهر اردبيل ( 6 مرکز ) و بررسی 399 مورد گزارش پاپ اسمير به روش نمونه گيری آسان و در دسترس انجام شـد ( يک مورد بعلت شيمی درمانی شدن از نمونه ها کنار گذاشته شد) نتايج : دراين مطالعه 90 نفر (5/22%) پاپ اسمير طبيعی و 309 نفر (5/77%) پاپ اسمير غيرطبيعی داشتند که شامل سرويست غيراختصاصی (298 نفر) ، سرو يست اختصاصی (129 نفر) و اختلالات سلولی اپيتليومی (105 نفر) بود. از نظر استفاده از وسايل پيشگيری از بارداری 15 نفر وسيله نداشتند(8/3%) ، 172 نفر نيز (43%) از يکی از روشهای طبيعی يا بستن لوله استفاده می کردند ، 131 نفر از OCP (9/32%) ، 63 نفر از IUD ( 8/15%) و 18 نفر از کانـدوم (5/4%) استفاده می کردند، همچنين از DMPA استفاده نشده بود. نتيجه گيری : با توجه به يافته های فوق با آزمون کای دو بين استفاده از روشهای پيشگيری از بارداری با اختلالات سلولی اپيتليومی (008/0 = P) و سرويسيت غيراختصاصی ( ضا يعه خوش خيم التهابی مزمن سرويکس ) (001/0 = P ) ارتباط معنی داری وجود داشت و اين ضايعات همراه با مصرف OCP بيشترين فراوانی و با مصرف کاندوم کمترين فراوانی را داشتند. همچنين بين استفاده از روشهای پيشگيری از بارداری با سرويسيت اختصاصی رابطه معنی داری وجود نداشت. لذا به تمام زنان مصرف کننده وسايل پيشگيری از بارداری بالاخص زنان مصرف کننده OCP انجام و پيگيری مرتب پاپ اسمير پيشنهاد می شود.Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :گیتی رحیمی
استاد راهنما :افروز مردی
استاد مشاور :مهرناز مشعوفی
استاد مشاور :یوسف حمیدزاده اربابی
نگارنده :سپیده فتحی بیطرف
Additional Information:شماره پایان نامه : 0151
Uncontrolled Keywords:پاپ اسمير - کانسر سرويکس - پيشگيری از بارداری
Subjects:WP Gynecology
WA Public Health
WA Public Health
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Anesthesiology , Obstetrics & Gynecology
Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Health Information Management
Faculty of Health > Department of Public health
Faculty of Health > Department of Public health
Faculty of Health > Department of Public health

Faculty of Health > Department of Environmental health
ID Code:189
Deposited By: MS Soghra Golmaghani
Deposited On:14 Jul 1388 10:36
Last Modified:02 Apr 1393 05:16

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...