title

بررسي ریسک فاکتورهای تولد نوزاد كم وزن

میرزا رحیمی, مهرداد and سعادتی, حکیمه and براک, منوچهر and عباسقلی زاده, ناطق and اعظمی, احد and انتشاری مقدم, افسانه (1389) بررسي ریسک فاکتورهای تولد نوزاد كم وزن. در: دومین کنگره بین المللی سلامت باروری و تنظیم خانواده, 5-7 آبان 1389, دانشگاه علوم پزشکی ارومیه.

[img]
Preview
Text - Published Version
90kB

Official URL: http://www.umsu.ac.ir/portal1/index.php

Persian Abstract

چکیده زمینه و هدف : تولد با وزن کمتر از 2500گرم (به عنوان حاصل زایمان پیش از موعد و یا محدودیت رشد داخل رحمی) شاخص عمده عوارض نوزادی و شیر خواری می باشد . علل عمده شیرخواران با وزن کم در کشورهای صنعتی، تولد زودرس است ، حال آنکه در کشورهای در حال توسعه میزان بالاتری از نوزادان با وزن کم را دارند، که علت آن اغلب محدودیت رشد داخل رحمی است. علل متفاوتی شامل علل دموگرافیک ، رفتاری ، قبل از حاملگی و حین حاملگی در بروز LBW موثر می باشند که با شناسایی و کنترل این ریسک فاکتورها میزان بروز LBW و مرگ و میر نوزادان کاهش می یابد. این مطالعه با هدف شناسایی ریسک فاکتورهای LBW در شهر اردبیل انجام شده است. روش کار: در این مطالعه مورد - شاهدي همه نوزادان کم وزن متولد شده در بیمارستانهای آرتا ، علوی و سبلان اردبیل مورد مطالعه قرار گرفتند. هر نوزاد متولد شده با وزن کمتر از 2500 گرم (470 n=) به عنوان گروه مورد و 482 نوزاد متولد شده با وزن بیش از 2500 گرم به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شدند. اطلاعات از طریق پرسشنامه ، مصاحبه با مادر و معاینه فیزیکی جمع آوری گردید و اطلاعات بدست آمده توسط نرم افزار SPSS و روش آماري chi/squarec – ، Fishers – T test. در سطح معنی داری 05/0 P<مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها : طبق نتایج بدست آمده از این تحقیق ميزان بروز LBW در بيمارستانهاي شهر اردبيل 4/6 % می باشد. و در این مطالعه ارتباط معني داری بين نارسي و سن حاملگی کمتر از 37 هفته ،سن ، وزن و شغل مادر، چند قلوئي ، پارگی زودرس کیسه آب(PROM) و سابقه زايمان با نوزاد كم وزن، مصرف دارو توسط مادر در طول مدت حاملگي، بيماريهاي مادردر طول مدت حاملگی، خونريزي واژينال مادر در طول حاملگی،ناهنجاريهاي مادرزادي ، فاصله کمتر از 2 سال بین دو حاملگی اخیر با بروز كم وزني نوزاد بدست آمد. ولي بین رتبه تولد ، مراقبت بهداشتی در طول مدت حاملگی ، مصرف اسيد فوليك ، آهن ، سيگاري بودن و اعتياد مادر ، محل زندگی (شهر یا روستا) ، میزان تحصیلات مادر و ازدواج فامیلی با بروز كم وزني ارتباط معني داری نداشت. نتيجه گيري : مهمترین ريسك فاكتورهاي LBW در بيمارستانهاي شهر اردبيل بيشتر نارسي یا سن حاملگی کمتر از 37 هفته ، چند قلوئي ، پارگی زودرس کیسه آب ، سن مادر 35 ≤ سال وزن مادر kg<50 و بيماريهاي مادر مي باشد. واژگان كليدي : نارسي ، نوزاد کم وزن، ميزان مرگ و ميرنوزاد

Title

Study on risk factors of low – birth – weight infants

English Abstract

Back ground and objective Birth weight less than 2500gr (as result of preterm delivery and/or intrauterine growth restriction (IUGR)) are a major cause of both neonatal and infant mortality rate. Predominate cause of LBW in developed countries is preterm birth, whereas in developing countries is more often IUGR. Different risk factors, including demographic, behavioral and presentational and gestational factors are effective in LBW incidences which can reduce LBW and neonatal mortality rate by identification and control of the risk factors. The present study has been carried out with purpose of identification and decreasing the LBW rate in Ardabil. Material and Method In this case – control study all babies deliverd in hospitals in Ardabil were investigated. Every neonate whose weight was less than 2500gr was taken as a case (n=470) and 482 neonates whose weight was more than 2500gr was taken as a control. Data gathering was done through questionnaires, interviewing the mothers and physical examination. The obtained data analyzed statistically through SPSS, as well as Chi-square, fisher tests and T test at the significant level P<0/05 . Results: In the present study, the percent of LBW amount to %6.4 in Ardabil hospitals. The results of our study shown that significantly relation existed between prematurity and gestational age<37wk, mother’s age, mother’s job and maternal weight, premature rupture of membranes (PROM), maternal diseases, multiple births, bleeding in during pregnancy, interval between pregnancies less than <2 years, prior history of low birth weight, use of drugs by mother in pregnancy, congenital malformation with LBW. In this study relation between parity, the use of Folic Acid, Fe, cigarette smoking and addiction of mother, living place (village or city), family marriage, health care and mother’s education were not significant with LBW. Conclusion: The LBW important risk factors in Ardabil hospitals were prematurity or gestational age<37wk, multiple pregnancies, PROM, mother’s age over 35 years, and maternal weight <50kg, maternal diseases. Key words: Low birth weight infant, neonatal mortality rate, prematurity

Item Type:Conference or Workshop Item (Poster)
زبان سند : انگلیسی
نویسنده اول :مهرداد میرزا رحیمی
نویسنده مسئول :حکیمه سعادتی
Uncontrolled Keywords:نارسي ، نوزاد کم وزن، ميزان مرگ و ميرنوزاد
کلیدواژه ها (انگلیسی): Low birth weight infant, neonatal mortality rate, prematurity
Subjects:WS Pediatrics
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Pediatrics , Community Medicine
Faculty of Medicine > Department of Internal Medicine , Cardiology , Infectious
Faculty of Health > Department of Public health
Faculty of Health > Department of Public health
Faculty of Health > Department of Public health
ID Code:1894
Deposited By: Dr. Hakimeh Saadati
Deposited On:28 Sep 1389 23:37
Last Modified:03 Dec 1391 11:08

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...