title

بررسي شيوع سني وجنسي و لوكاليزاسيون آدنوكارسينوم كولوركتال در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان فاطمي اردبيل از سال 83 تا 88

متین, سمیرا ، چینی فروش, میرمهدی ، باقری, امين ، متین, المیرا (1389) بررسي شيوع سني وجنسي و لوكاليزاسيون آدنوكارسينوم كولوركتال در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان فاطمي اردبيل از سال 83 تا 88. در: دومين كنگره پ‍ژوهشي دانشجويان دانشگاههاي علوم پزشكي غرب كشور ، دانشگاه علوم پزشكي كردستان ، سنندج, 1389 آبان ماه 19-21, دانشگاه علوم پزشكي كردستان ، سنندج.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
52kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://www.muk.ac.ir/congress2

خلاصه فارسی

مقدمه و هدف: ساليانه تقريبا 50000 مورد جديد سرطان در ايران بروز مي نمايد.آدنوكارسينوم كولوركتال در مردان ايراني رتبه سوم و در زنان رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است.بر اساس گزارش ثبت سرطان مبتني بر جامعه ي استان اردبيل سرطان كولوركتال چهارمين سرطان شايع در ميان مردان و پنجمين سرطان شايع در ميان زنان اين استان مي باشد.هدف از اين تحقيق بررسي فراواني بيماران از نظر سني و جنسي،محل زندگي ،شكايت بيمار هنگام مراجعه و محل ضايعه است مواد و روشها:اين مقاله يك مطالعه ي گذشته نگر توصيفي مقطعي است كه در آن پرونده كليه بيماراني كه از سال 1383 تا 1388 در بيمارستان فاطمي اردبيل با تشخيص آدنوكارسينوم كولوركتال بستري شده بودند مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت. نتایج:تعداد کل بیماران 58 نفر بودند که از این تعداد 31 نفر زن(4/53%)و 27 نفر مرد (6/46%)بودند. از نظر توزیع سنی بیشترین محدوده سنی با 37 نفر(7/63%)در بازه ی (78-68)سال و کمترین محدوده سنی با 4 نفر در بازه ی (28-18)سال بودند.میانگین سنی آنها 9/58 بدست آمد. از نظر فراوانی محل ضایعه حدود 31 مورد (4/53%)در رکتوم و کمترین محل درگیری در کولون صعودی با 2 مورد (4/3%)بود. از بیماران مورد بررسی فقط 20 مورد (5/34%)سابقه ی مصرف سیگار داشتند. از لحاظ محل سکونت 34 مورد (58%)ساکن روستا و 24 نفر (42%)ساکن شهر بودند. از نظر شکایت بیمار هنگام مراجعه بیشترین مورد رکتوراژی با 72%بود. بحث و نتیجه گیری:نتایج اماری با نرم افزار spss تحت آنالیز قرار گرفت که در این آنالیز بین سن و بیماری رابطه ی معنا داری باpv=0.001 یافت شد.بین محل ضایعه و شکایت اصلی بیمار نیز رابطه ی معنا داری با pv=0.001 یافت شد.

عنوان انگليسي

The surveys of sex & age prevalence of colorectal adenocarcinoma within operated patients in fatemi hospital of Ardebil


نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :سمیرا متین
کلید واژه ها:كولوركتال آدنوكارسينوم ، اردبيل
کلید واژه ها (انگلیسی): Colorectal adenocarcinoma , Ardebil
موضوعات :WI سیستم گوارشی
QZ آسیب شناسی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش پاتولو‍ژي
کد شناسایی :1908
ارائه شده توسط : دکتر میرمهدی چینی فروش
ارائه شده در تاریخ :05 تیر 1390 08:42
آخرین تغییر :03 اسفند 1391 11:10

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...