title

ميزان شيوع ترومای عروقی در بيماران ترومايی مراجعه کننده به بيمارستان فاطمی در سال 1381 الی 1382

رستمی, خلیل and پورفرزان, ایرج and یعقوب پور, رضا (1382) ميزان شيوع ترومای عروقی در بيماران ترومايی مراجعه کننده به بيمارستان فاطمی در سال 1381 الی 1382. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.[img] Text - final reserch project report
729kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

1MB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

مقدمه : اين طرح با عنوان " ميزان شيوع ترومای عروقی در بيماران ترومايی مراجعه کننده به بيمارستان فاطمی در سال 1381 الی 1382" تحت مطالعه قرار گرفت . اهداف اختصاصی اين طرح شامل بررسی علل، انواع، مکانيسمهای ايجاد کننده، شايعترين شريان درگير، توزيع سنی و جنسی و ميزان مورتاليتی و موربيديتی ناشی از اين گونه تروماها بود. اطلاعات مورد نياز از پرونده های موجود در بايگانی به دست آمده و با نرم افزار آماری SPSS تجزيه و تحليل شد. جمعيت آماری مورد مطالعه 47 نفر بودند که شامل همه افرادی بودند که با تشخيص اوليه ترومای عروقی در اين مرکز پذيرش شده بودند. جهت جامع بودن مطالب ذکر شده در قسمت بررسی متون ، اشاراتی کلی به بحث تروما، نحوه برخورد اوليه با بيمار ترومايی ، اقدامات انجام يافته در مرافبتهای پيش بيمارستانی ، ترياژ، تيم تروما، مراقبت بيمارستانی و توانبخشی بيماران شده است. در قسمت ترومای عروق که به صورت اختصاصی توضيح داده شده ، نتايج آخرين مطالعات انجام گرفته در اين زمينه با استناد به کتب مرجع و مقالات معتبر قيد شد. در ادامه مطالعه نتايج تجزيه و تحليل اطلاعات داده شده بصورت جداول و نمودارها مشخص شده است که بعنوان مثال بيشترين توزيع فراوانی ترومای عروقی در افراد مذکر و در سنين پروداکتيو رخ می دهد و يا اينکه شايعترين علت جراحات عروقی ، تروماهای نافذ مثل Shut gun يا Stab wound می باشد و در قسمت بحث و تفسير به مقايسه نتايج به دست آمده در اين استان با نتايج ذکر شده در کتب مرجع پرداخته شد. که در اين مقايسه مشخص شده که عادات فرهنگی و اجتماعی تاثير بسزايی در مکانيسم ايجاد تروما دارند. بطوريکه زخم ناشی از شليک اسلحه در ايالات متحده مسئول عمده بروز تروماهای عروقی است در حاليکه در اين استان زخم چاقو در رده اول قرار گرفت. يا اينکه تروماهای آياتروژنيک ناشی از اقدامات تشخيصی و درمانی در راديولوژی و کاريولوژی اخيرا سهم عمده ای از تروماهای اندام تحتانی را در ايالات متحده شامل می شوند. در حاليکه در اين استان تروماهای عروق اندام فوقانی درصد بيشتری به خود اختصاص داده بود و تروماهای آياتروژنيک فقط حدود 2% مکانيسم های ترومای عروقی را شامل شد.Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :خلیل رستمی
استاد مشاور :ایرج پورفرزان
نگارنده :رضا یعقوب پور
Uncontrolled Keywords:تروما - ترومای عروقی - آياتروژنيک - بيمار
Subjects:WO Surgery
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Surgery
ID Code:191
Deposited By: MS Soghra Golmaghani
Deposited On:14 Jul 1388 10:50
Last Modified:08 Oct 1391 23:12

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...